ADministracija

Jaunimas

Jaunimo reikalai

Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

Informacija

Jaunimo reikalų taryba:

Joris Juškauskas, primininkas;                  

Daiva Riklienė, pavaduotoja;              

Eglė Budrytė–Vilbikė, narė;                               

Alma Finagėjevienė, narė;                                 

Greta Gelgotaitė, narė;                               

Vilija Jakubauskė, narė;                              

Ernestas Kolpakovas, narys;                              

Ramūnas Puodžiūnas, narys;                            

Elena Savickienė, narė;                        

Alanas Šitkauskas, narys.

Teisės aktai:

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai

Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas

Tarybos sprendimas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“

Protokolai:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. B-ĮV-968 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. B-ĮV-917 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. B-ĮV-897 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. B-ĮV-856 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2021 m. liepos 2 d. administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių įsakymas B-ĮV-856 “Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos tinkamų dalyvių sąrašo patvirtinimo”.

***********

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa

2021-08-02

Tęsiasi Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 2021 metų Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa: įvairiose įmonėse ir įstaigose jau įsidarbino 27 jaunuoliai.

Norą dalyvauti programoje buvo pareiškę 63 jaunuoliai.

Šia programa siekiama didinti 14-19 m. jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją ir užsidirbti.

Dalyvauti programoje galėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir juridiniais asmenys, organizacijos, ūkininkai, taip pat visi Lietuvos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagal šią programą, savivaldybė darbdaviui kompensuos 350 eurų per mėnesį už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu vasaros atostogų metu. 

Jeigu jaunuolis dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 700 eurų.

Pagal Programą įdarbinti jaunimą norą pareiškė 37 darbdaviai ir 8 Vilkaviškio r. seniūnijos.

Programa pasinaudojo 12 įmonių ir 5 seniūnijos.

Jaunuoliai dirba barmenais, maisto ruošėjais, aplinkos tvarkytojais, pardavėjais, pagalbiniais darbininkais.

Programa finansuojama Vilkaviškio rajono savivaldybės ir JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

**********

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai, kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinant.

Programa skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 29 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose, profesinėse ar aukštosiose mokyklose. Programos vykdymo terminas – 2021 m. birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai gali būti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (Seniūnijos) ir Savivaldybės administracijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija (ūkininkas), pilietis, kuris verčiasi individualia veikla. Visi darbdaviai veiklą turi vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 350 eurų (išskyrus, jei darbdavys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija), o jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Dirbti pagal programą jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą programoje, turi iki birželio 11 d. registruotis Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės el. paštu danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt nurodant „Registracija į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ atsiunčiant užpildytą nustatytą registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, pirmenybė teikiama 14-19 m. jaunimui, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose ir bus atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus įsidarbinti anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką. Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales ar dvišales sutartis.

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis: https://forms.gle/xrJ4Pk8Y2XMAPWRF8

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jaunimo reikalų koordinatorė tel. 8 682 46673, el. paštu: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Daugiau informacijos apie PROGRAMĄ ir REGISTRACIJĄ rasite čia arba QR kodu:   

Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia teikti paraiškas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metų konkursui!

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Paraiškas teikti galite iki š. m. rugsėjo 29 d. imtinai

Daugiau informacijos bit.ly/Inovacijos-2022

***********************************

Kviečiame teikti II-ojo termino paraiškas programos “Europos solidarumo korpusas” projektams finansuoti!

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, administruojantis ES programą „Europos solidarumo korpusas“ Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas II-ajam 2021 m. terminui.

European Commission rems jaunimo grupes, įgyvendinančias solidarumo projektus. Taip jaunuoliai prisidės prie teigiamų pokyčių vietos bendruomenėje, prie problemos, matomos artimoje aplinkoje, sprendimo ir šio proceso metu ugdys darbo komandoje, laiko planavimo, organizavimo, komunikacijos ir kitus įgūdžius.

Svarbu atminti, kad projektais turi būti remiami ir šie programos prioritetai:

įtrauktis ir įvairovė;

ekologija ir tvarumas;

skaitmeninė pertvarka.

Paraiškas teikti galite

Solidarumo projektai iki 2021 m. spalio 5 d. 13 val.

Savanorystės projektai iki 2021 m. spalio 5 d. 13 val.

 

Paraiškos dėl Kokybės ženklo gali būti teikiamos nuolat.

Daugiau informacijos ir svarbios nuorodos

https://www.solidarumokorpusas.lt/solidarumo-projektas/

*************************************************

Kviečiame teikti „Erasmus+“ jaunimo srities II-ojo termino projektų paraiškas


Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“  jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas antrajam 2021 m. terminui.

Paraiškų teikimo terminai

KA152 – Jaunimo mobilumas/mainai
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos ir jaunuolių grupės, kurios vykdo jaunimo mainus, padedančius jaunuoliams iš skirtingų šalių bendradarbiauti ir mokytis už formalaus švietimo ribų)

2021 m. spalio 5 d. 13.00 val. Lietuvos laiku

KA153 – Dirbančių su jaunimu asmenų mobilumas
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos, vykdančios jaunimo darbuotojų mobilumo projektus, skatinančios jaunimo darbuotojų ir jų organizacijų profesinį tobulėjimą)

2021 m. spalio 5 d. 13.00 val. Lietuvos laiku

KA154 – Jaunimo dalyvavimo veiklos
(šiuo veiksmu remiamos organizacijos ir jaunų žmonių grupės, vykdančios jaunimo dalyvavimo veiklas, kuriomis siekiama skatinti, tobulinti ir palengvinti jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame Europos gyvenime)

2021 m. spalio 5 d.13.00 val. Lietuvos laiku

KA210 – Nedidelio masto jaunimo partnerystės
(šis veiksmas dalyvaujančioms jame organizacijoms suteikia galimybę gauti tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir sustiprinti savo pajėgumus. Nedidelio masto partnerystės sukurtos tam, kad praplėstų galimybes prie programos prisijungti smulkesniems dalyviams ir žmonėms, kuriuos sunku pasiekti per švietimą mokyklose, suaugusiųjų švietimą, profesinį švietimą ir lavinimą bei sportą).

2021 m. lapkričio 3 d.
13.00 val. Lietuvos laiku

Šiais metais prasideda naujas programos „Erasmus+“ etapas (2021–2027 m.). Prieš rengiantis teikti paraišką būtina susipažinti su naujausiu Programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus, finansavimo taisykles ir prioritetus, kuriuos turi atliepti jūsų projekto turinys. 

Ką daryti, siekiant gauti projekto finansavimą?

 • Pirmiausia būtina susipažinti su 2021 m. „Erasmus+“ programos vadovu.
 • Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.
 • Informaciją apie paraiškų formas rasite ČIA.

Jei kiltų klausimų?

 • Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. Informacija apie jas – netrukus.
 • Kilus klausimams taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 607 12 684 arba el. paštu info@jtba.lt.
 • Jei jūsų klausimai yra susiję su konkrečiu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Jų kontaktus rasite ČIA.

Daugiau informacijos ir svarbios nuorodos

https://erasmus-plius.lt/naujienos/jaunimas/kvieciame-teikti-erasmus-jaunimo-srities-ii-ojo-termino-projektu-paraiskas/?fbclid=IwAR2yza8QJWCSiaKxjl8chbGQwG_WesSLdC0KYD35n6EaoJGN1xrMjIFxVQc

**************************************************

Kviečiame teikti paraiškas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursui 2022 m. !

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia teikti paraiškas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2022 metais finansavimo konkursui.

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Paraiškas teikti galite iki rugsėjo 23 d. imtinai

Daugiau informacijos apie konkursą bit.ly/Erdves-2022

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas gauti finansinę paramą jaunimo projektų įgyvendinimui.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui.

Konkursu siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas novatoriškas / netradicines idėjas. Šiame konkurse bus finansuojami projektai, kurie yra sugalvoti, suplanuoti ir įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų 14–29 metų amžiaus grupės asmenų.

 Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 28 d. 17.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas

Užpildyta paraiška (1 egzempliorius), pasirašyta įstaigos vadovo, teikiama įrišta ar susegta, įdėta į užklijuotą voką ant kurio užrašyta „Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkursui“. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas, prie voko turi būti pateiktas lydraštis, kuris registruojamas Savivaldybės administracijoje, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ar kol Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, paraiškos, pasirašytos elektroniniu parašu, gali būti siunčiamos el. paštu: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, tel. +370 682 46673, el. paštas: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt

Projektų rašymo konsultacija vyks 2021 m. birželio 14 d. 15 val. Zoom Meeting platformoje

https://zoom.us/j/6184808052?pwd=YXVXRFFxYnB1bldTclpaWDNOeVhGdz09

Meeting ID: 618 480 8052,  Passcode: 57894

 Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma 

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Paraiškos – projekto forma:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai jaunimo organizacija papildomai teikia neformalios jaunimo grupės, su kuria yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, projektą.

Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti:

 • jaunimo organizacija;
 • neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurią ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės. Neformali jaunimo grupė turi pateikti Bendradarbiavimo sutartį (Aprašo 2 priedas) su globojančia nevyriausybine organizacija arba biudžetine įstaiga dėl projekto lėšų administravimo.

Finansuotinos veiklos

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji jaunimo interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

 • vietos bendruomenės narių įtraukimu ir naudos teikimu bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia;
 • jaunimo savanorystės skatinimu;
 • iki šiol nedalyvavusio jaunimo įtraukimu į jaunimo veiklą;
 • iniciatyvomis, kurios kils ir bus įgyvendinamos jaunų žmonių, kurie turi mažiau galimybių nei kiti jų bendraamžiai (pvz.: gyvena atokiose kaimo vietovėse; yra kilę iš socialiai remtinų šeimų ir kt.);
 • jaunimo verslumo skatinimu;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų, mokyklose veikiančių būrelių, jaunimo mėgėjų meno kolektyvų ir kitų neformalių jaunimo grupių inicijuotų idėjų įgyvendinimu;
 • pareiškėjo vykdomų veiklų pritaikymu veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška

 • elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI) ir įstatų kopijas;
 • raštą, kuriame nurodyti organizacijos / įstaigos banko rekvizitai;
 • bendradarbiavimo sutartį (taikoma neformalioms jaunimo grupėms);
 • projekto vadovo ir pagrindinių vykdytojų kompetencijų pažymėjimų darbui su jaunimu kopijos (ne daugiau nei 2).
 • kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma

Projekto įgyvendinimas pradedamas, kai Savivaldybės administracijos direktorius ir projekto teikėjas pasirašo Vilkaviškio rajono savivaldybės projekto finansavimo Sutartį. 

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 18 d.

Didžiausia paramos suma vienam projektui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 2000,00 Eur.

Paskirstytos lėšos Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimui 2020 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV- 1271 „Dėl lėšų Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams finansuoti paskyrimo“ paskirstytos lėšos 2020 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektams įgyvendinti:

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimas Skirtos lėšos,  eurais
Antupių bendruomenė (kartu su neformalia Antupių jaunimo organizacija) projektas „Laisvalaikio ir treniruoklių aikštelės įrengimas“ 800,00

Sporto klubas „Kengūros šuolis“

projektas „Sporto religija“

1291,03

Klausučių kaimo bendruomenė (kartu su neformalia Klausučių bendruomenės jaunimo grupe)

projektas „(IŠ-) (Į-) SIKRAUK“

1447,60

Lietuvos moksleivių sąjunga,

projektas „SLURŠ“ programos skatinimas Vilkaviškio rajono moksleivių tarpe“

480,00

Alvito kaimo bendruomenė kartu su Alvito neformalia jaunimo grupe „Alvito aktyvas“)

projektas „Jaunimo dovana alvitiečiams – šviečiantis parkas“

626,37
Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ (kartu su neformalia jaunimo grupe „Mes – Jums“) projektas „Pirmieji žingsniai verslo link“ 355,00

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitos:

Jaunimo neformali grupė „Mes–Jums“ kartu su kaimo bendruomene „Senieji Antupiai“ įgyvendino projektą

 
 

TAPK SAVANORIU !

S K E L B I A M E papildomą registraciją į JST programos vietas 2021 m. II pusmečio įgyvendinimui. Registracija atidaryta nuo š.m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 13 d. 18.00 val.

Vilkaviškio rajone yra galimybė priimti dar 2 savanorius į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kuri suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Dėl registracijos skambinti Jaunimo reikalų koordinatorei Danguolei tel. 868246673 arba Aistei Rutkauskienei, Visuomenės ir verslo plėtros institutas

+370 620 43662

Daugiau informacijos 👉 https://jrd.lt/savanoryste/jst?fbclid=IwAR2GkUpzuFvhpipUqNRCBLKrAa7eLNb74NnhWp3PDaa1jxGcOyuasanMYrQ

Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius.

Kodėl verta tapti savanoriu?

 • Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
 • Žinojimas, kad gali padėti.
 • Noras pasisemti naujos patirties.
 • Naujų iššūkių troškimas.
 • Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
 • Naujų pažinčių, draugų paieškos.
 • Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
 • Asmeninių būdo savybių tobulinimasis.

Aktuali informacija

 

S K E L B I A M E papildomą registraciją į Jaunimo savanoriškos tarnybos programos vietas 2021 m. II pusmečiui. Papildoma registracija skelbiama ir Vilkaviškio r. sav. Registracija atidaryta nuo š. m. liepos 20 d. iki š. m. rugpjūčio 3 d. 18.00 val.
REGISTRACIJOS ANKETĄ RASITE: https://jst.jrd.lt/newCandidate
Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis.
JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą- dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 35 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunimo savanoriškos tarnybos aprašą galite rasti čia https://jrd.lt/savanoryste/jst
Kilus klausimams kreiptis į JST programos vadovę Sandrą Gaučiūtę, el. paštas: sandra.gauciute@jrd.lt
Tel. numeris: +370 633 21906
Jaunimo reikalų koordinatorę Danguolę Gudeliauskienė Tel. numeris: +37068246673
 
 
 

Skelbiama registracija į JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS programą 2021 m. II-ajam pusmečiui !

 • Tau 14 – 29 metai?
 • Ieškai tau patinkančios veiklos krypties?
 • Nori pažinti save bei rasti bendraminčių?
 • Nori ugdyti savo įgūdžius bei gebėjimus

Nuo 2021 m. gegužės 5 d. iki 2021 m. birželio 7 d18.00 val. kviečiame Tave registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą ! 

Registracijos anketahttps://jst.jrd.lt/newCandidate

Daugiau informacijos apie JST ieškokjrd.lt/savanoryste/jst arba rašyk/ skambink JST programos vadovei Sandrai Gaučiūtei sandra.gauciute@jrd.lt  tel: 863321906 arba teiraukis Savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorei tel. 868246673

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

2020 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Daugiau informacijos rasite čia.

Savanorius priimančių organizacijų paieška.

Organizacijos, pageidaujančios priimti savanorius ilgalaikei (ne mažiau kaip 3 mėn.) savanoriškai veiklai, turi būti akredituotos. Paraiška akredituotis ar pakartotinai akredituotis pateikiama Jaunimo reikalų departamentui prie SADM. Daugiau informacijos  – žr. nuorodą:   https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

Europos solidarumo korpusas yra Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18–30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms. Daugiau informacijos rasite čia.

Kur rasti informacijos apie savanorystės galimybes?

Esant klausimams galite kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Danguolę Gudeliauskienę telefonu: 8 682 46673 arba elektroniniu paštu: danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt   

Jaunimo portalų naudingos nuorodos:

http://europa.eu/youth/ – Europos jaunimo portalas
http://eurodesk.lt – Europos informacinių paslaugų tinklas
http://www.euroguidance.lt – Profesinio orientavimo informacijos centras
http://europass.lt – Europass dokumentų aplankas
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.lijot.lt – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
http://www.jtba.lt – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jnu.lt – Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
http://www.osf.lt – Atviros Lietuvos fondas
http://www.mvk.ism.lt – Moksleivių verslo klubas
http://www.vdu.lt/jkc – Jaunimo karjeros centras
http://www.euroguidance.lt – Karjeros planavimo žingsniai
http://www.ldb.lt , www.facebook.com/jaunimui – Jaunimo darbo centras
http://www.mit.lt – mokyklų informacinis tinklas
http://www.klase.lt – tinklapis moksleiviams ir jaunimui
http://www.placiau.lt – informacinis tinklapis jaunimui
http://www.draugas.lt/ – bendrauk!
http://www.youthforum.org/en – Jaunimo forumas
http://www.jppc.lt – ,,Jaunimo linija“ internete
http://www.miksas.lt – jaunimo pramogų portalas
http://www.savanoris.lt – Savanorių centras
http://www.worldvolunteerweb.org – Pasaulinis savanorių tinklapis
http://www.zmogui.lt – Nacionalinis socialinės integracijos institutas
http://www.lyderiulaikas.smm.lt – Projektas “Lyderių laikas”
http://www.bendraamziai.lt – Jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“
http://www.jppc.lt – Jaunimo psichologinės paramos centras
http://iz.euro.lt – VšĮ Europos informacijos centras
http://www.policeclub.lt – Policijos jaunimo klubas
http://www.infohelp.lt – Jaunimo problemos
http://www.iom.lt – Tarptautinė migracijos organizacija
http://www.ljtc.lt – Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.norden.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture – Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ – Europos Tarybos Jaunimo ir Sporto Direktoratas
http://www.training-youth.net ir http://www.youth-knowledge.net – Europos Tarybos ir Europos Komisijos Partnerystės programa
http://www.salto-youth.net – Salto-youth resursų centrų tinklapis
http://www.youthforum.org – Europos Jaunimo forumas
http://www.bemep.lt – Būk Europos Parlamento nariu
http://lt.help-eu.com – Už gyvenimą be tabako
http://alldifferent-allequal.info ir http://www.visiskirtingivisilygus.lt – Visi skirtingi, visi lygūs
http://www.manoteises.lt – Mano teisės
http://www.nisc.lt – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
http://www.nebijokpolitikos.lt – Nebijok politikos
http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ – Jaunimas Jungtinėse Tautose
http://www.byc.org.uk – Britų jaunimo taryba
http://www.ldb.lt/eures ir http://www.eures.europa.eu – Legalus įsidarbinimas ES valstybėse
http://www.vaikulinija.lt– Vilniaus Vaikų linija tel.116 111
http://www.bepatyciu.lt – Informacija apie patyčias
http://www.jppc.lt -Jaunimo psichologinės paramos centras
http://www.raida.lt – Vaiko raidos centras
http://www.children.lt – Vaiko namas
http://www.pvc.lt – Paramos vaikams centras
http://www.vaikystebesmurto.lt/
http://www.jppc.lt/draugas – Draugo laiškai
http://www.egzaminai.lt – Egzaminų stresas
http://www.valgymosutrikimai.lt – Valgymo sutrikimai
http://www.lnb.lt/clc/index.html – Vaikų literatūros centras
http://www.zvaigzdele.lt/– Radio laidos vaikams “Vakaro žvaigždelė”
http://www.arjaupenktadienis.lt/ – Protą lavinantys žaidimai

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:
http://www.jtba.lt – ES programa „Jaunimas“
http://www.durys.org – ES programa „Kultura 2000“
http://www.leonardo.lt – ES programa „Leonardo da Vinči“
http://www.socrates.lt – Socrates
http://www.nisc.lt – NVO informacijos ir paramos centras
http://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
http://www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas
http://www.nmr.lt – Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje
http://www.labdara-parama.lt – Labdaros ir paramos fondai ir programos
http://www.iyfnet.org – Tarptautinis Jaunimo fondas

Anoniminiai policijos pasitikėjimo telefonai

Policijos Departamento prie VRM
tel. (8 5) 272 5372
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Narkotikų kontrolės valdybos
tel. 8 800 20808
Specialiųjų tyrimų tarnybos
tel. (8 5) 266 3379

el. paštas:
narkotikai@policija.lt
info@policija.lt
amsis@policija.lt

LPF Krizių prevencijos centras –el. p. info@prevencija.lt, www.prevencija.lt
Tel. nr.: +370635 55277, +370 700 22 700 Fakso nr.: +370 5 2784421
Teikia konsultacijas alkoholizmo ir narkomanijos klausimais

„Jaunimo linija” – 8 800 28888
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt

„Jaunimo linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras” (tel. (8 5) 231 3437, el. p. vilnius@jaunimolinija.lt)
Kaune: asociacija „Kauno Jaunimo linija” (tel. 8 603 00388, el. p. kaunas@jaunimolinija.lt)
Klaipėdoje: fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras” (tel. (8 46) 36 00 18, 36 04 11, el. p. klaipeda@jaunimolinija.lt)

„Vaikų linija” – 116 111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: savanoriai
www.vaikulinija.lt

„Vaikų linijos” darbą organizuoja:
Vilniuje: VšĮ „Vaikų linija” (tel. (8 5) 261 72 95, 8 601 93283, el. p. vilnius@vaikulinija.lt)
Kaune: Vaikų gerovės centras ,,Pastogė” (tel. (8 37) 31 09 56, el. p. kaunas@vaikulinija.lt)
Klaipėdoje: Klaipėdos Vaikų linija (tel. (8 46) 34 22 53, el. p. klaipeda@vaikulinija.lt)

„Vilties linija” – 116 123
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Vilties linijos” darbą organizuoja:
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras” (tel. (8 46) 41 00 31, el. p. info@kpsc.lt)
Telšiuose: VšĮ „Telšių krizių centras” (tel./faks. (8 444) 742 82, el. p. vjpc@xxx.lt)

„Pagalbos moterims linija” – 8 800 66366
Darbo laikas: 10.00-21.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
http://www.moters-pagalba.lt/linija

„Pagalbos moterims linijos” darbą organizuoja:
Kaune: VšĮ „Moters pagalba moteriai” (tel. 8 618 40044, el. p. info@moters-pagalba.lt)
Klaipėdoje: VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras” (tel. (8 46) 35 00 99, el. p. kmn@moteriai.lt)

„Linija Doverija” – 8 800 77277
Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

„Linija Doverija” darbą organizuoja:
Asociacija „Vaiku ir jaunimo socializacijos centras” (tel. 8 606 51054, el. p. char_m_@hotmail.com)

Pagalba internetu

„Specialisto klausk drąsiai“ – http://www.ntakd.lt/visuomene
Pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems teikia narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, teisės sričių specialistai.
Į laiškus atsakymai pateikiami per 48 val.

LPF Krizių prevencijos centras – info@prevencija.lt
Teikia konsultacijas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais

„Jaunimo linija“ – http://www.jaunimolinija.lt/
Pagalba teikiama jaunimui.
Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos” savanoriai konsultantai.

„Klausučio šalis” – http://www.vaikulinija.lt
Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.
Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai.

„Vilties linija” – http://paklausk.kpsc.lt/contact.php, vilties.linija@gmail.com
Pagalba teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai.

„Pagalbos moterims linija“ – pagalba@moteriai.lt
Pagalba teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

 

Naujienos

Scroll to Top