Meras

Mero patarėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas Kazys Kiaulakis

Savivaldybės mero patarėjas

Kazys Kiaulakis

Gyvenimo aprašymas
Kazys Kiaulakis (g. 1959 m. liepos 5 d., Girininkuose, Klaipėdos rajone) – Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
1966–1970 m. mokėsi Girininkų pradžios mokykloje, 1970–1974 m. Vėžaičių aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. Gargždų 2-oje vidurinėje mokykloje (šiuo metu Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla). 1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), pramoninės – civilinės statybos specialybę, įgijo inžinieriaus-statybininko profesiją.
1982–1984 m. – Alytaus statybos tresto Vilkaviškio statybos valdybos meistras, 1984–1987 m. – darbų vykdytojas, vyr. darbų vykdytojas, 1987–1992 m. – Vilkaviškio statybos valdybos viršininkas, 1992–2011 m. – UAB „Vilkasta“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, 2011–2013 m. – UAB „Vilkasta“ generalinio direktoriaus patarėjas, valdybos pirmininkas.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. 3 d. iki 2019 m. balandžio – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
Nuo 2019 spalio 1 d. – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas.
Nuo 2001 m. kovo 9 d. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.
1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m., 2011–2015 m. ir nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Visas kadencijas dirbo Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitete pirmininku arba jo nariu. Nuo 2013 m. Administracinės komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos pirmininkas, Vilkaviškio rajono strateginio planavimo komisijos pirmininko pavaduotojas, Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys.
Visuomeninė veikla: Vilkaviškio „Rotary“ klubo įkūrimo iniciatorius, pirmasis klubo prezidentas.
Pomėgiai – medžioklė, gamta.
Sutuoktinė – Rūta, vaikai – Artūras ir Arvydas.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
2019 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu
Nr. B-MP-115

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas (toliau – mero patarėjas) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Mero patarėjo pareigybė reikalinga patarti Savivaldybės merui investicijų, strateginio planavimo, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), statybos, teritorijų planavimo, verslo aplinkos gerinimo, atliekų tvarkymo organizavimo, aplinkosaugos veiklos klausimais; padėti Savivaldybės merui koordinuoti Savivaldybės plėtros ir investicijų politiką (2 punktas pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 29 d. potvarkiu Nr. B-MP-129).

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Mero patarėjo specialioji veiklos sritis – vietos savivalda.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą.
4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4.4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Padeda įgyvendinti Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką.
5.2. Pagal savo kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, kontroliuoja jų vykdymą.
5.3. Teikia Savivaldybės tarybai informaciją apie priimtų sprendimų įgyvendinimą.
5.4. Organizuoja informacijos pateikimą visuomenei kuruojamos veiklos klausimais.
5.5. Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.
5.6. Savivaldybės mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose.
5.7. Nagrinėja gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybių įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų raštus kuruojamais klausimais ir rengia į juos atsakymus, tiria gyventojų skundus.
5.8. Vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

Scroll to Top Skip to content