Meras

Mero patarėjai

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjai

Savivaldybės mero patarėjas

Kazys Kiaulakis

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
2020 m. liepos 3 d. potvarkiu
Nr. B-MP-37

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – politikos formavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Vietos savivalda. Mero patarėjas pataria Savivaldybės merui investicijų, strateginio planavimo, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), statybos, teritorijų planavimo, verslo aplinkos gerinimo, atliekų tvarkymo organizavimo, aplinkosaugos veiklos klausimais; padeda Savivaldybės merui koordinuoti Savivaldybės plėtros ir investicijų politiką.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Padeda įgyvendinti Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką.

6. Pagal savo kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, kontroliuoja jų vykdymą.

7. Teikia Savivaldybės tarybai informaciją apie priimtų sprendimų įgyvendinimą.

8. Organizuoja informacijos pateikimą visuomenei kuruojamos veiklos klausimais.

9. Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.

10. Savivaldybės mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose.

11. Nagrinėja gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybių įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų raštus kuruojamais klausimais ir rengia į juos atsakymus, tiria gyventojų skundus.

12. Vykdo kitus su Savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

14. Atitikimas kitiems reikalavimams:

14.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. komunikacija – 4;

15.2. analizė ir pagrindimas – 3;

15.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

15.4. organizuotumas – 3;

15.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

16. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

16.2. derybų valdymas – 3;

16.3. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3;

16.4. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;

16.5. įžvalgumas – 3.

17. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. dokumentų valdymas – 3;

17.2. viešųjų ryšių išmanymas – 3.

______________________

Kazys Kiaulakis (g. 1959 m. liepos 5 d., Girininkuose, Klaipėdos rajone) – Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
1966–1970 m. mokėsi Girininkų pradžios mokykloje, 1970–1974 m. Vėžaičių aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. Gargždų 2-oje vidurinėje mokykloje (šiuo metu Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla). 1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas), pramoninės – civilinės statybos specialybę, įgijo inžinieriaus-statybininko profesiją.
1982–1984 m. – Alytaus statybos tresto Vilkaviškio statybos valdybos meistras, 1984–1987 m. – darbų vykdytojas, vyr. darbų vykdytojas, 1987–1992 m. – Vilkaviškio statybos valdybos viršininkas, 1992–2011 m. – UAB „Vilkasta“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, 2011–2013 m. – UAB „Vilkasta“ generalinio direktoriaus patarėjas, valdybos pirmininkas.
Nuo 2013 m. gruodžio mėn. 3 d. iki 2019 m. balandžio – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas.
Nuo 2019 spalio 1 d. – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas.
Nuo 2001 m. kovo 9 d. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.
1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m., 2011–2015 m. ir nuo 2015 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Visas kadencijas dirbo Statybos, architektūros, teritorijų planavimo ir vietinio ūkio komitete pirmininku arba jo nariu. Nuo 2013 m. Administracinės komisijos prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos pirmininkas, Vilkaviškio rajono strateginio planavimo komisijos pirmininko pavaduotojas, Plėtros ir ūkio vystymo komiteto narys.
Visuomeninė veikla: Vilkaviškio „Rotary“ klubo įkūrimo iniciatorius, pirmasis klubo prezidentas.
Pomėgiai – medžioklė, gamta.
Sutuoktinė – Rūta, vaikai – Artūras ir Arvydas.

Savivaldybės mero patarėjas

Joris Juškauskas

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
2021 m. rugpjūčio  31 d. potvarkiu
Nr. B-MP-93

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – viešieji ryšiai.

4. Specialioji veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. vidinė ir išorinė komunikacija.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.2. politikos formavimas jaunimo, sporto, kultūros ir socialinės srities klausimais.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Padeda įgyvendinti Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką.

8. Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus koordinuojamų sričių reglamentavimo klausimais.

9. Konsultuoja Savivaldybės merą vidinės ir išorinės komunikacijos, jaunimo, sporto, kultūros ir socialinės srities įgyvendinimo ir tobulinimo klausimais.

10. Vykdo Savivaldybės mero veiklos pristatymą visuomenei.

11. Seka tarptautines iniciatyvas ir tikslines kitų savivaldybių apžvalgas, teikia jų analizes.

12. Formuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teigiamo įvaizdžio kūrimo, tinkamo nacionalinio reprezentavimo strategiją.

13. Atlieka Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos aprašymo žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose analizę, informuoja Savivaldybės merą ir teikia rekomendacijas.

14. Savivaldybės mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

______________________

 

 

 

 

Joris Juškauskas gimė 1998 m. rugpjūčio 18 d. Vilkaviškyje.

2017 m. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje įgijo vidurinį išsilavinimą.

2021 m. baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, kuriame įgijo politikos mokslų bakalaurą.

Nuo 2019 m. – Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.

Profesinio domėjimosi sferos – strateginė politinė komunikacija, rinkiminės technologijos, jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas, viešieji ryšiai su visuomene, švietimo politika.

Pomėgiai – muzikos atlikimas, sportas, knygos.

Scroll to Top