Meras

Mero patarėjai

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas

Savivaldybės mero patarėjas

Kazys Kiaulakis

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
2023 m. balandžio 18 d. potvarkiu
Nr. B-MP-36

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

2. Pataria Savivaldybės merui investicijų, strateginio planavimo, daugiabučių namų atnaujinimo, statybos, teritorijų planavimo, aplinkosaugos, atliekų tvarkymo organizavimo klausimais.

3. Padeda Savivaldybės merui koordinuoti verslo aplinkos gerinimo, plėtros ir investicijų politiką.

4. Padeda įgyvendinti Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos suformuotą politiką.

5. Pagal savo kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, kontroliuoja jų vykdymą.

6. Teikia Savivaldybės tarybai informaciją apie priimtų sprendimų įgyvendinimą.

7. Organizuoja informacijos pateikimą visuomenei priskirtos srities klausimais.

8. Dalyvauja Savivaldybės mero rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią informaciją ir pasiūlymus.

9. Savivaldybės mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose.

10. Nagrinėja gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybių įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų raštus priskirtos srities klausimais ir rengia į juos atsakymus, tiria gyventojų skundus.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – ne  žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

______________________

Kazys Kiaulakis (g. 1959 m. liepos 5 d. Klaipėdos rajone) – Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės poliitinis bei visuomeninis veikėjas.

Išsilavinimas: 1966-1970 m. mokėsi Girininkų pradžios mokykloje. 1970-1974 m. Vėžaičių aštuonmetinėje mokykloje, 1974-1977 m. Gargždų 2-oje vidurinėje mokykloje (šiuo metu Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla). 1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino techninkos universitetas (VILNIUS TECH), pramoninės – civilinės statybos specialybę, įgijo inžinieriaus-statybininko profesiją.

Darbo patirtis: 1982-1984 m. Alytaus statybos tresto Vilkaviškio statybos valdybos meistras, 1984-1987 m. – darbų vykdytojas, vyr. darbų vykdytojas, 1987-1992 m. – Vilkaviškio statybos valdybos viršininkas, 1992-2011 m. – UAB „Vilkasta“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, 2011-2013 m. – UAB „Vilkasta“ generalinio direktoriaus patarėjas. Nuo  2013 m. gruodžio mėn. 3 d. iki 2019 m. balandžio – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. – Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas. Nuo 2023 m. balandžio 18 d. paskirtas į mero patarėjo pareigas.

Politinė veikla: Nuo 2001 m. kovo 9 d. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

1995-1997 m., 1997-2000 m., 2000-2003 m., 2003-2007 m., 2007-2011 m., 2001-2015 m., 2015-2019 m., 2019-2023 m., 2023-2027m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Visuomeninė veikla: Vilkaviškio „Rotary“ klubo įkūrimo iniciatorius, pirmasis klubo prezidentas.

Pomėgiai: medžioklė, gamta.

Šeima: sutuoktinė – Rūta, vaikai – Artūras ir Arvydas.

Scroll to Top