Taryba

Kontrolės ir audito tarnyba

Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d.
sprendimu Nr. B-TS-1269

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba ) yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
2. Tarnybos teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto. Tarnybos steigėja yra Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Tarnybos savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas – 111107759 ), adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės Taryba. Tarnybos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo steigėjas. Tarnyba yra atskaitinga Savivaldybės tarybai. Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius.
3. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė.
4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis Savivaldybės tarybos nustatytą skiriamų asignavimų dydį, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, atsiskaitomąją sąskaitą banke. Už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos antspaudo naudojimą ir saugojimą atsako Savivaldybės kontrolierius.
5. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir šiais nuostatais.
6. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
7. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų, Tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas ir Darbo kodeksas.
8. Savivaldybės kontrolierius, Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariai ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.
9. Tarnybos buhalterinę apskaitą, ūkinį, materialinį aptarnavimą, pasirašius aptarnavimo sutartį, atlieka Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, neviršydama Tarnybos išlaidų sąmatos.
10. Tarnybos buveinės adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, identifikavimo kodas 188610470.

II SKYRIUS
TARNYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

11. Tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, veiksmingai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
12. Tarnybos uždaviniai:
12.1. atlikti Tarnybos veiklos plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus;
12.2. vertinti Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, piniginių išteklių naudojimą, administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės sistemos patikimumą, finansinę atskaitomybę, biudžeto vykdymą;
12.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
12.4. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

III SKYRIUS
TARNYBOS FUNKCIJOS

13. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:
13.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės valdomose įmonėse;
13.2. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, Savivaldybės turto apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą;
13.3. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
13.4. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
13.5. rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
13.6. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
13.7. atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų arba perduoto turto auditą, siekiant nustatyti, ar teisėtai, tikslingai, ekonomiškai naudojamos lėšos, turtas;
13.8. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
13.9. Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
13.10. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

IV SKYRIUS
TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

14. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai privalo:
14.1. gerbti subjekto, kurio veikla tikrinama, teises ir teisėtus interesus;
14.2. neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito ataskaita;
14.3. saugoti Tarnybos paslaptis;
14.4. informuoti tiesioginį vadovą, jeigu įžvelgiama, kad, atliekant auditą ar patikrinimą, gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas;
14.5. nuolat kelti savo kvalifikaciją.
15. Savivaldybės kontrolierius, Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įgyvendindami Tarnybos funkcijas, turi teisę:
15.1. atliekant finansinį ir veiklos auditą ar kitų kontrolės funkcijų vykdymą, netrukdomai įeiti į visas audituojamo subjekto patalpas;
15.2. gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis bei jų kopijas, audituojamų subjektų vadovų ir kitų darbuotojų rašytinius ir žodinius paaiškinimus;
15.3. pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertus (specialistus), turinčius reikiamų žinių per patikrinimą iškilusiems klausimams spręsti;
15.4. surašyti dokumentų paėmimo aktą, jeigu atliekant auditą ar kitas kontrolės funkcijas laikinai paimami tikrinamojo subjekto dokumentai;
15.5. atlikdami auditą pasinaudoti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa;
15.6. susipažinti su atliktų kitų išorės auditų Savivaldybės įstaigose, įmonėse dokumentais;
15.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
15.8. veiklos plane numatytam išorės finansiniam ir veiklos auditui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

V SKYRIUS
TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

16. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.
17. Savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas, Tarnybos darbo santykių teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos bei Vietos savivaldos įstatymuose.
18. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą. Savivaldybės kontrolieriui kadencijų skaičius nėra ribojamas.
19. Savivaldybės kontrolierius:
19.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtina Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato pareigybių koeficientus, vertina valstybės tarnautojų veiklą;
19.2. skatina Tarnybos darbuotojus arba skiria jiems drausmines nuobaudas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas, siunčia į komandiruotes, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;
19.3. leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;
19.4. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių. Kasmet, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos, patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą, yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
19.5. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
19.6. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
19.7. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
19.8. pats atlieka arba skiria Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą;
19.9. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus bei pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;
19.10. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
19.11. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
19.12. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos institucijoms;
19.13. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
19.14. nagrinėja iš gyventojų pateiktus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
19.15. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
19.16. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
19.17. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal kompetenciją;
19.18. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
19.20. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Tarnybos įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
19.21. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas;
19.22. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
20. Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
20.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus veiklos bei finansinius auditus, vykdo kitus pavedimus ir užduotis;
20.2. įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą jiems nustatytų funkcijų atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Tarnyba reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Tarnybos veiklos ataskaitos, Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės tinklalapyje www.vilkaviskis.lt., o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.
23. Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos gali jungtis į asociacijas.

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų funkcijos

 • Vadovauja įstaigai.
 • Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 • Valdo įstaigos išteklius.
 • Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas.

1. Atlikti subjektams teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą už 2018-2020 metus.

2. Atlikti Savivaldybės 2020 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo auditą.

 • Atlieka visus savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, užduotis, įsakymus.
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu (įsakymu) atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus. Auditus atlieka vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, surašo teisingas ir pagrįstas audito ataskaitas, išvadas ir  pateikia jas  kontrolieriui.
 • Finansinio, veiklos ir programų audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša savivaldybės kontrolieriui.
 • Tvarko kontrolės ir audito tarnybos archyvą.
 • Vykdo kontrolieriaus (tarnybos vadovo) pareigines funkcijas, esant jam atostogose, komandiruotėje arba sergant.

Tarnybos uždaviniai yra:

– atlikti Tarnybos veiklos plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus;
– vertinti Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, piniginių išteklių naudojimą, administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, vidaus kontrolės sistemos patikimumą, finansinę atskaitomybę, biudžeto vykdymą;
– vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
– vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės valdomose įmonėse;
– atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, Savivaldybės turto apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą;
– kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
– rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
– rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
– rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
– atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų arba perduoto turto auditą, siekiant nustatyti, ar teisėtai, tikslingai, ekonomiškai naudojamos lėšos, turtas;
– atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
– Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
– bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

Teisės aktai

Kita informacija

Scroll to Top