Taryba

Tarybos narių nusišalinimas

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimą

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Nepriimti nusišalinimai

2019 m. rugpjūčio 23 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimti Savivaldybės tarybos narių – Gedemino Gudaičio, Kęsto Kružinausko, Stanislovo Lopetos, Arvydo Šlivinsko, Valdo Kamaičio, Algirdo Neiberkos, Bernardo Marčiukonio, Ramūno Puodžiūno, Sauleno Aželsko, Manto Balčiūno, Editos Gaubienės, Žilvino Gelgotos, Vilijos Jakubauskės, Mariaus Jasaičio, Saulyčio Kurtinaičio, Rimvydo Palubinsko, Renoldos Stepanauskaitės-Kubilienės, Sauliaus Vabalo, Antano Žilinsko, Daivos Černiuvienės, Vytauto Geležiūno, Nijolės Liaudinskienės, Mavliudos Štrupkienės – nusišalinimai svarstant 9 Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl Maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2019 m. balandžio 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimti šie Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos pareikšti nusišalinimai:

1. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant septintą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai“.

2. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant dešimtą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės veiklos 2018 metų ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

3. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant penkioliktą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo“.

Scroll to Top