ADministracija

Jaunimo reikalų koordinatorė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje. Pareigybė reikalinga valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėse įgyvendinti. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje.

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1164

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

 II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildomos veiklos sritys:

4.1. veiklos planavimas;

4.2. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

6. Vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme „Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ numatytas funkcijas.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba)

10.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba)

10.4. studijų kryptis – edukologija (arba)

10.5. studijų kryptis – sociologija;

arba:

10.6.  išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.7. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;

10.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

10.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.10. darbo patirtis – veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis;

10.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

11. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

11.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

11.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

12. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

12.1. komunikacija – 3;

12.2. analizė ir pagrindimas – 4;

12.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

12.4. organizuotumas – 3;

12.5. vertės visuomenei kūrimas.– 3.

13. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3;

13.2. įžvalgumas – 3.

14. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. veiklos planavimas – 3.

_______________

 

 

1. Surinkti informaciją apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėje, kurie galėtų dalyvauti Jaunimo garantijų iniciatyvos ir kitose jaunimo užimtumą skatinančiose programose. Duomenis susisteminti ir pateikti Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2. Suorganizuoti dvi priemones jaunimo pilietiškumui didinti.

3. Suburti 20 narių trumpalaikę savanorių grupę, kurie būtų traukti į kultūrinių ir socialinių projektų įgyvendinimą.

Scroll to Top