ADministracija

Administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktorius administracijai vadovauja per savo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus ir tiesiogiai.

Vitas Gavėnas
Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas gyventojus asmeniniais klausimais priima:
antradieniais, nuo 9 iki 10.30 val., adresu S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 303 kab., III a.

Gyvenimo aprašymas
Aš, Vitas Gavėnas, gimiau 1958-09-19, Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Geisteriškių k. Baigiau Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Mechanizacijos fakultete, įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę.

Dirbau Keturvalakių kolūkio Vilkaviškio rajono vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės pirmininku, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju, dabar einu Administracijos direktoriaus pareigas. Trejus metus buvau Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Žemės ūkio technikos studijų programos studentų baigiamojo vertinimo komisijos pirmininku, taip pat Keturvalakių bendruomenės projektų „Bendraukime linksmiau“, „Keturvalakių bendruomenės namai“, projekto „Šiaudų briketų gamyba Keturvalakių seniūnijoje“ vadovas. Svarbesni kursai ir seminarai: „Informacinių technologijų plėtra – kompiuteris ir interneto sprendimai Marijampolės apskrities miestelių verslininkams“, „Bendruomenės plėtra. Iniciatyvos skatinimas ir lyderių ugdymas“, „Kaimo bendruomenių projektų paraiškų ruošimas“.

Sutuoktinė – Dalė, vaikai – Arvydas, Daiva.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. B-TS-479

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo (įstaigos vadovo pavaduotojo), taikoma įstaigos vadovui, kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

3. Vadovauja įstaigai.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Valdo įstaigos išteklius.

6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

9. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

11. Atitikimas kitiems reikalavimams:

11.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;

11.2. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

12. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

12.1. komunikacija (supranta valstybės tarnybos paskirtį, savo veikla ir pasiūlymais prisideda prie vertės visuomenei kūrimo) – 5;

12.2. analizė ir pagrindimas (geba atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus) – 5;

12.3. patikimumas ir atsakingumas (vykdo įsipareigojimus, prisiima atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą) – 5;

12.4. organizuotumas (planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, veikia neatidėliodamas) – 5;

12.5. vertės visuomenei kūrimas (supranta valstybės tarnybos paskirtį, savo veikla ir pasiūlymais prisideda prie vertės visuomenei kūrimo) – 5.

13. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. lyderystė (pavyzdys kitiems, perteikia įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvepia jų siekti, suteikia reikalingą emocinę paramą, įtraukia į sprendimų priėmimą, ugdo, sukuria pozityvią darbo aplinką) – 4;

13.2. veiklos valdymas (nustato veiklos prioritetus, organizuoja ir koordinuoja veiklą, užtikrindamas tikslų įgyvendinimą) – 5;

13.3. strateginis požiūris (tikslus suderina su valstybės prioritetais, įvertina platesnį kontekstą, numato ateities galimybes ir geba jomis pasinaudoti) – 5.

14. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas (geba valdyti kontrolės ir priežiūros procesą, siekdamas užtikrinti kontroliuojamų ir prižiūrimų subjektų veiklos atitikimą galiojančioms teisės aktų nuostatoms ir keliamiems reikalavimams) – 5;

14.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas (išsprendžia veiklos problemas, pasinaudodamas sukurtu ryšių tinklu) – 5;

14.3. įžvalgumas (geba parengti pasiūlymų praktinio įgyvendinimo modelius) – 5.

______________

Scroll to Top