ADministracija

Administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktorius administracijai vadovauja per savo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus ir tiesiogiai.

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas gyventojus asmeniniais klausimais priima:
antradieniais, nuo 9 iki 10.30 val., adresu S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 303 kab., III a.

Gyvenimo aprašymas
Aš, Vitas Gavėnas, gimiau 1958-09-19, Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Geisteriškių k. Baigiau Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Mechanizacijos fakultete, įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę.

Dirbau Keturvalakių kolūkio Vilkaviškio rajono vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės pirmininku, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju, dabar einu Administracijos direktoriaus pareigas. Trejus metus buvau Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Žemės ūkio technikos studijų programos studentų baigiamojo vertinimo komisijos pirmininku, taip pat Keturvalakių bendruomenės projektų „Bendraukime linksmiau“, „Keturvalakių bendruomenės namai“, projekto „Šiaudų briketų gamyba Keturvalakių seniūnijoje“ vadovas. Svarbesni kursai ir seminarai: „Informacinių technologijų plėtra – kompiuteris ir interneto sprendimai Marijampolės apskrities miestelių verslininkams“, „Bendruomenės plėtra. Iniciatyvos skatinimas ir lyderių ugdymas“, „Kaimo bendruomenių projektų paraiškų ruošimas“.

Sutuoktinė – Dalė, vaikai – Arvydas, Daiva.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės mero
2023 m. balandžio 17 d.
potvarkiu Nr. B-MP-33

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

2. Valdo savivaldybės administracijai skirtus biudžeto asignavimus.
3. Organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų – veiklos nuostatus.

4. Tvirtina savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje.
5. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovus – seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir mero jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.
6. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą.
7. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.
8. Teikia merui tvirtinti gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas.
9. Išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Suteikia patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą.
11. Karo komendanto prašymu teikia jam dokumentus ir informaciją, būtiną pasirengti Lietuvos Respublikos karo padėties įstatyme nustatytoms karo komendanto funkcijoms atlikti ir jas atliekant.

12. Dalyvauja Savivaldybės tarybos kolegijos darbe.
13. Kaip įstaigos vadovas, atlieka kitus tiesioginius mero pavedimus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

______________________

Scroll to Top