ADministracija

Administracijos direktorius

Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktorius administracijai vadovauja per savo pavaduotoją, struktūrinių padalinių vadovus ir tiesiogiai.

Gyvenimo aprašymas
Aš, Vitas Gavėnas, gimiau 1958-09-19, Vilkaviškio r. sav., Keturvalakių sen., Geisteriškių k. Baigiau Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Mechanizacijos fakultete, įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę.

Dirbau Keturvalakių kolūkio Vilkaviškio rajono vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės vyriausiuoju inžinieriumi-mechaniku, Keturvalakių žemės ūkio bendrovės pirmininku, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju, dabar einu Administracijos direktoriaus pareigas. Trejus metus buvau Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Žemės ūkio technikos studijų programos studentų baigiamojo vertinimo komisijos pirmininku, taip pat Keturvalakių bendruomenės projektų „Bendraukime linksmiau“, „Keturvalakių bendruomenės namai“, projekto „Šiaudų briketų gamyba Keturvalakių seniūnijoje“ vadovas. Svarbesni kursai ir seminarai: „Informacinių technologijų plėtra – kompiuteris ir interneto sprendimai Marijampolės apskrities mietelių verslininkams“, „Bendruomenės plėtra. Iniciatyvos skatinimas ir lyderių ugdymas“, „Kaimo bendruomenių projektų paraiškų ruošimas“.

Sutuoktinė – Dalė, vaikai – Arvydas, Daiva.

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. B-TS-807

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, skiriamas į pareigas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Meras) teikimu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Administracijos direktorius yra Savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijas ir vadovauti Savivaldybės administracijai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Administracijos direktoriaus bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, valstybės ir Savivaldybės turto naudojimą, viešuosius pirkimus, administracinę teisę, dokumentų valdymą. darbo santykių reguliavimą.

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

7.2. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams.

7.3. Organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje.

7.4. Administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai.

7.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą.

7.6. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnus, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.

7.7. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.

7.8. Organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą.

7.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir Merui.

7.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.

7.11. Teikia Merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje.

7.12. Tvirtina detaliuosius planus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

7.13. Teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės bendrąjį planą ar Savivaldybės dalių bendruosius planus.

7.14. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

7.15. Įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos.

7.16. Organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

7.17. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos, Mero, Mero pavaduotojo įpareigojimus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Administracijos direktorius yra pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Merui.

9. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

Scroll to Top Skip to content