ADministracija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Aktuali informacija

Siekiant išsiaiškinti Vilkaviškio rajono gyventojų korupcijos supratimo, galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 2019 m.  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atliko anoniminę apklausą – „Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymas“. Anketa buvo paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Tyrimas vykdytas 2019 m. balandžio–gegužės mėnesiais.

Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.

Tyrime dalyvavo 46 respondentai.

Vadovaujantis atlikto minėto tyrimo rezultatais, atlikta susistemintų duomenų analizė.

Gyventojams buvo pateikta 18 anketos klausimų: „Ar Jums teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose?“, „Ar esate patenkintas darbuotojų, su kuriais Jums teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu, paslaugumu?“, „Kaip vertinate atsakymų į Jūsų pateiktus prašymus ar skundus pateikimo terminus ir gautos informacijos aiškumą?“, „Jeigu paslaugų teikimą vertinate blogai, paaiškinkite“; „Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?“, „Jūsų nuomone, korupcijos paplitimo priežastys“, „Jūsų nuomone, kuriose Lietuvos institucijose yra sąlyginis korupcijos paplitimas?“, „Kas, Jūsų nuomone, daro įtaką korupcijos paplitimui?“, „Ar Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos, Jūsų nuomone, korumpuotos?“, „Ar teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija) Vilkaviškio rajone? Jei „Taip“, tai kam?“, „Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?“, „Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?“, „Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti?“, „Ar duoti kyšį yra nusikaltimas?“, „Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją?“, „Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“, „Ar veiksminga, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?“, „Ar esate pakantus korupcijai?“:

1. iš 46 apklausoje dalyvavusių respondentų į klausimą, ar teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose, 95,7 proc. atsakė, kad lankytis teko;

2. daugiau kaip pusė respondentų (55,6 proc.) išreiškė savo nuomonę, kad jie nėra patenkinti darbuotojų, su kuriais teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu ar paslaugumu;

3. nuomonės itin išsiskyrė lyginant respondentų atsakymus į klausimą, ar jie patenkinti pateiktų prašymų ar skundų pateikimo terminais ir gautos informacijos aiškumu. Didžioji dauguma tai vertina patenkinamai (34,8 proc.), 28,3 proc. – blogai, 26,1 proc. – vertina gerai, 6,5 proc. – labai gerai, 4.3 proc. respondentų šiuo klausimu neturi savo nuomonės; 

4. 20 respondentų iš 31, nusprendusių atsakyti į klausimą, dėl kokių priežasčių blogai vertina paslaugų teikimą, atsakė, kad dėl darbuotojų kompetencijos stokos, 3 respondentai teigia taip manantys dėl darbuotojo nesąžiningumo, 1 respondentas įsitikinęs įstatymų ir kitų teisės aktų netobulumu;

5. vertinant gyventojų žinias apie korupciją (ar žino, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia), nustatyta, kad teigiamai atsakė visi 46 apklausoje dalyvavę respondentai;

6. dauguma gyventojų (37 proc.) mano, kad svarbiausios korupcijos paplitimo priežastys yra visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija, 26,1 proc. gyventojų  įsitikinę, kad korupcijos paplitimo priežastis lemia per didelės pareigūnų bei valstybės tarnautojų galios ir per didelis biurokratizmas, 8,7 proc. respondentų galvoja, kad tam įtakos gali turėti ir per maži pareigūnų bei valstybės tarnautojų atlyginimai;

7. vertinant rajono gyventojų nuomonę apie didžiausią korupcijos paplitimą Lietuvos institucijose, nustatyta, kad 45,7 proc. gyventojų mano, jog didžiausias paplitimas yra medicinos įstaigose, 26,1 proc. – savivaldybėse, 10,9 proc. – žemėtvarkoje, po 4,6 proc. respondentų tiki korupcijos paplitimu švietimo įstaigose ir verslo įmonėse, 2,2 proc. – spaudoje;

8. didžiausią įtaką korupcijos paplitimui, gyventojų nuomone, daro valdininkai (28,3 proc.), patys gyventojai (26,1 proc.), politikai (19,6 proc.), verslininkai ir teisėsaugos institucijos (po 8,7 proc.), teisės aktuose numatytos sudėtingos procedūros ir neišsamiai reglamentuota atitinkamos srities veikla (po 4,3 proc.);

9. ištyrus gyventojų nuomonę dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigų korumpuotumo, net 60,9 proc. respondentų mano, kad įstaigos iš dalies korumpuotos, 23,9 proc. teigia, kad korumpuotos, 15,2 proc. įsitikinę, kad nekorumpuotos;

10. net 43,50 proc. gyventojų tvirtina, kad jiems teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone) medicinos darbuotojui, 15,2 proc. teigia kyšį davę valstybės tarnautojui. Vis tik net 39,1 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų sako, kad jiems kyšio duoti ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone neteko;

11. 37 proc. davusiųjų kyšį teigia, kad tokį sprendimą jie priėmę, nes girdėję iš kitų, jog kyšį duoti reikia, 17,4 proc. tvirtina, kad jiems buvo užsiminta, jog kyšį duoti reikia, 2,2 proc. respondentų tokį sprendimą priėmė patys, 8,7 proc. nurodo kitas aplinkybes;

12. į klausimą, ar neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti  problemą, 45,9 proc. atsakė teigiamai, 35,1 proc. sako, kad iš dalies taip, 19,9 proc. respondentų tvirtina, kad nepadėjo;

13. 16,3 proc. gyventojų teigia, kad ateityje taip pat duotų kyšį problemoms spręsti, 30,2 proc. tvirtina, kad to nebedarytų, net 53,5 proc. nežino, kaip elgtųsi ateityje;

 14. ištyrus gyventojų požiūrį į tai, ar duoti kyšį yra nusikaltimas, nustatyta, kad net 78,3 proc. mano, kad tai yra nusikaltimas, 19,6 proc. galvoja, kad, jei tai padeda išspręsti problemą, nėra nusikaltimas ir tik 2,2 proc. gyventojų tvirtina, kad tai ne nusikaltimas;

15. vertinant gyventojų žinias, ar jie žino, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją, 71,7 proc. atsakė, kad žino, 28,3 proc. tvirtina nežinantys, kur reikia kreiptis;

16. 41,3 proc. dalyvavusiųjų apklausoje nurodė, kad nežino, ar praneštų apie korupcijos atvejį, 41,3 proc. tvirtina, kad praneštų, 13 proc. – ne;

17. net 50 proc. gyventojų mano, kad šiuo metu vykdoma kova su korupcija nėra veiksminga, nes nei valstybė, nei savivaldybės nesugeba suvaldyti korupcijos mastų, 39,1 proc. respondentų įsitikinę, kad tai amžina kova, korupcija nepažabojama ir tik 10,9 proc. apklausos dalyvių galvoja, kad korupcijos sumažėjimas matomas akivaizdžiai;

18. vertinant gyventojų pakantumą korupcijai, džiuginančios tendencijos yra tai, kad 8,7 proc. apklaustųjų teigia esantys pakantūs korupcijai, 43,5 proc. – tik iš dalies pakantūs, 32,6 proc. respondentų korupcijai nėra pakantūs, 15,2 proc. – šiuo klausimu neturi nuomonės;

Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymą, išaiškėjo tam tikri aspektai korupcijos prevencijos srityje. Įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones rajone, akivaizdžiai būtina skirti didesnį dėmesį visuomenės skatinimui aktyviau kovoti su korupcija, Savivaldybės įstaigų ir įmonių skatinimui aktyviau dalyvauti antikorupcinėje veikloje, didesniam antikorupcinės veiklos viešinimui, informacijos skleidimui ir pan.

Nuoširdžiai dėkojame apklausoje dalyvavusiems gyventojams ir tikimės didesnio Jūsų aktyvumo ateityje rengiamose apklausose.

Informacija ruošiama.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. 2015 m. birželio 17 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

Programos strateginis tikslas – sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą viešajame ir privačiame sektoriuose, pasiekti, kad Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2025 metais būtų ne mažesnis nei 70 balų (Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2014 metais – 58 balai).

Seimas nustatė šešis programos tikslus:

  • siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai;
  • užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą;
  • mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams, pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą;
  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus;
  • didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros srityje;
  • didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Programos prioritetinės sritys: teisėkūra, teismų ir teisėsaugos institucijų veikla, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešieji pirkimai, sveikatos priežiūra, teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra, viešasis administravimas ir valstybės tarnyba, antikorupcinis švietimas.

2002 metais priimtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, kuris reaguojant į poreikius, nuolat tobulinamas. Šis Įstatymas nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.

Įstatyme nurodomos šios korupcijos prevencijos priemonės:
1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Korupcijos prevencijos priemones įgyvendina ir Vilkaviškio rajono savivaldybė: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija, Tarybos sprendimu patvirtinta ir įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių planas bei atliekama įgyvendinimo stebėsena, Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto portale skelbiama informacija apie priemones, susijusias su korupcijos prevencija, gyventojai gali informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis galimai teko susidurti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, sukčiavimas ir pan.). Komisiją galima raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (priešais budintį) esančioje dėžutėje ir elektroniniu paštu – antikorupcija@vilkaviskis.lt.

Informacija ruošiama.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atsižvelgdama į 2018 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimus ir papildymus, atkreipia institucijų dėmesį ir primena, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Atsižvelgiant į Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytos pareigos vykdymą, asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. Pareiga pranešti netaikoma tais atvejais, kai šią veiką padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, kad įgaliotos institucijos (STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

STT, prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima šiais būdais: palikdami žinutę STT interneto svetainėje www.stt.lt; paskambinę karštąja linija (8 5) 26 63 333; el. paštu pranesk@stt.lt; mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykus į artimiausią STT padalinį ar atsiuntus pranešimą paštu.
Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

STT parengta atmintinė valstybės tarnautojams.


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai su pagrįsta informacija dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turinčio biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių, žodžiu arba raštu gali kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją.

Pranešimai gali būti pateikiami telefonu, elektroniniu būdu el. pašto adresu, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį adresu S. Nėries g. 1, LT-70149 Vilkaviškis arba tiesiogiai atvykus į savivaldybę.

Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens, o pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.

Gyventojų pateiktus pranešimus tvarko Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Darbuotojai, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą, o to nepadarę, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarka nustatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1065 patvirtintame Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos apraše.


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) kviečia informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti komisiją galima:
• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (priešais budintį) esančioje dėžutėje;
• elektroniniu paštu: antikorupcija@vilkaviskis.lt; arba Savivaldybės internetinio puslapio www.vilkaviskis.lt skyrelyje „Klausimai ir atsakymai“;

Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti galite teikti atvykę į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją adresu S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Naujienos

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ!

Susidūrei su korupcija – praneška STT Tel: (8 5) 266 3333
El. p.: pranesk@stt.lt
Interneto svetainė: www.stt.lt.
Scroll to Top Skip to content