ADministracija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos informacija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir atliekant Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

Aktuali informacija

Siekiant išsiaiškinti Vilkaviškio rajono gyventojų korupcijos supratimo, galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 2019 m.  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atliko anoniminę apklausą – „Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymas“. Anketa buvo paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Tyrimas vykdytas 2019 m. balandžio–gegužės mėnesiais.

Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.

Tyrime dalyvavo 46 respondentai.

Vadovaujantis atlikto minėto tyrimo rezultatais, atlikta susistemintų duomenų analizė.

Gyventojams buvo pateikta 18 anketos klausimų: „Ar Jums teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose?“, „Ar esate patenkintas darbuotojų, su kuriais Jums teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu, paslaugumu?“, „Kaip vertinate atsakymų į Jūsų pateiktus prašymus ar skundus pateikimo terminus ir gautos informacijos aiškumą?“, „Jeigu paslaugų teikimą vertinate blogai, paaiškinkite“; „Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?“, „Jūsų nuomone, korupcijos paplitimo priežastys“, „Jūsų nuomone, kuriose Lietuvos institucijose yra sąlyginis korupcijos paplitimas?“, „Kas, Jūsų nuomone, daro įtaką korupcijos paplitimui?“, „Ar Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos, Jūsų nuomone, korumpuotos?“, „Ar teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija) Vilkaviškio rajone? Jei „Taip“, tai kam?“, „Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?“, „Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?“, „Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti?“, „Ar duoti kyšį yra nusikaltimas?“, „Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją?“, „Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?“, „Ar veiksminga, Jūsų žiniomis, šiuo metu vykdoma kova su korupcija?“, „Ar esate pakantus korupcijai?“:

1. iš 46 apklausoje dalyvavusių respondentų į klausimą, ar teko lankytis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriuose, padaliniuose, įstaigose, 95,7 proc. atsakė, kad lankytis teko;

2. daugiau kaip pusė respondentų (55,6 proc.) išreiškė savo nuomonę, kad jie nėra patenkinti darbuotojų, su kuriais teko bendrauti, elgesiu, aptarnavimu ar paslaugumu;

3. nuomonės itin išsiskyrė lyginant respondentų atsakymus į klausimą, ar jie patenkinti pateiktų prašymų ar skundų pateikimo terminais ir gautos informacijos aiškumu. Didžioji dauguma tai vertina patenkinamai (34,8 proc.), 28,3 proc. – blogai, 26,1 proc. – vertina gerai, 6,5 proc. – labai gerai, 4.3 proc. respondentų šiuo klausimu neturi savo nuomonės; 

4. 20 respondentų iš 31, nusprendusių atsakyti į klausimą, dėl kokių priežasčių blogai vertina paslaugų teikimą, atsakė, kad dėl darbuotojų kompetencijos stokos, 3 respondentai teigia taip manantys dėl darbuotojo nesąžiningumo, 1 respondentas įsitikinęs įstatymų ir kitų teisės aktų netobulumu;

5. vertinant gyventojų žinias apie korupciją (ar žino, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia), nustatyta, kad teigiamai atsakė visi 46 apklausoje dalyvavę respondentai;

6. dauguma gyventojų (37 proc.) mano, kad svarbiausios korupcijos paplitimo priežastys yra visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija, 26,1 proc. gyventojų  įsitikinę, kad korupcijos paplitimo priežastis lemia per didelės pareigūnų bei valstybės tarnautojų galios ir per didelis biurokratizmas, 8,7 proc. respondentų galvoja, kad tam įtakos gali turėti ir per maži pareigūnų bei valstybės tarnautojų atlyginimai;

7. vertinant rajono gyventojų nuomonę apie didžiausią korupcijos paplitimą Lietuvos institucijose, nustatyta, kad 45,7 proc. gyventojų mano, jog didžiausias paplitimas yra medicinos įstaigose, 26,1 proc. – savivaldybėse, 10,9 proc. – žemėtvarkoje, po 4,6 proc. respondentų tiki korupcijos paplitimu švietimo įstaigose ir verslo įmonėse, 2,2 proc. – spaudoje;

8. didžiausią įtaką korupcijos paplitimui, gyventojų nuomone, daro valdininkai (28,3 proc.), patys gyventojai (26,1 proc.), politikai (19,6 proc.), verslininkai ir teisėsaugos institucijos (po 8,7 proc.), teisės aktuose numatytos sudėtingos procedūros ir neišsamiai reglamentuota atitinkamos srities veikla (po 4,3 proc.);

9. ištyrus gyventojų nuomonę dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigų korumpuotumo, net 60,9 proc. respondentų mano, kad įstaigos iš dalies korumpuotos, 23,9 proc. teigia, kad korumpuotos, 15,2 proc. įsitikinę, kad nekorumpuotos;

10. net 43,50 proc. gyventojų tvirtina, kad jiems teko duoti kyšį (ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone) medicinos darbuotojui, 15,2 proc. teigia kyšį davę valstybės tarnautojui. Vis tik net 39,1 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų sako, kad jiems kyšio duoti ar kokiu kitu būdu susidurti su korupcija Vilkaviškio rajone neteko;

11. 37 proc. davusiųjų kyšį teigia, kad tokį sprendimą jie priėmę, nes girdėję iš kitų, jog kyšį duoti reikia, 17,4 proc. tvirtina, kad jiems buvo užsiminta, jog kyšį duoti reikia, 2,2 proc. respondentų tokį sprendimą priėmė patys, 8,7 proc. nurodo kitas aplinkybes;

12. į klausimą, ar neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti  problemą, 45,9 proc. atsakė teigiamai, 35,1 proc. sako, kad iš dalies taip, 19,9 proc. respondentų tvirtina, kad nepadėjo;

13. 16,3 proc. gyventojų teigia, kad ateityje taip pat duotų kyšį problemoms spręsti, 30,2 proc. tvirtina, kad to nebedarytų, net 53,5 proc. nežino, kaip elgtųsi ateityje;

 14. ištyrus gyventojų požiūrį į tai, ar duoti kyšį yra nusikaltimas, nustatyta, kad net 78,3 proc. mano, kad tai yra nusikaltimas, 19,6 proc. galvoja, kad, jei tai padeda išspręsti problemą, nėra nusikaltimas ir tik 2,2 proc. gyventojų tvirtina, kad tai ne nusikaltimas;

15. vertinant gyventojų žinias, ar jie žino, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupciją, 71,7 proc. atsakė, kad žino, 28,3 proc. tvirtina nežinantys, kur reikia kreiptis;

16. 41,3 proc. dalyvavusiųjų apklausoje nurodė, kad nežino, ar praneštų apie korupcijos atvejį, 41,3 proc. tvirtina, kad praneštų, 13 proc. – ne;

17. net 50 proc. gyventojų mano, kad šiuo metu vykdoma kova su korupcija nėra veiksminga, nes nei valstybė, nei savivaldybės nesugeba suvaldyti korupcijos mastų, 39,1 proc. respondentų įsitikinę, kad tai amžina kova, korupcija nepažabojama ir tik 10,9 proc. apklausos dalyvių galvoja, kad korupcijos sumažėjimas matomas akivaizdžiai;

18. vertinant gyventojų pakantumą korupcijai, džiuginančios tendencijos yra tai, kad 8,7 proc. apklaustųjų teigia esantys pakantūs korupcijai, 43,5 proc. – tik iš dalies pakantūs, 32,6 proc. respondentų korupcijai nėra pakantūs, 15,2 proc. – šiuo klausimu neturi nuomonės;

Atlikus Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų korupcijos lygio nustatymą, išaiškėjo tam tikri aspektai korupcijos prevencijos srityje. Įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones rajone, akivaizdžiai būtina skirti didesnį dėmesį visuomenės skatinimui aktyviau kovoti su korupcija, Savivaldybės įstaigų ir įmonių skatinimui aktyviau dalyvauti antikorupcinėje veikloje, didesniam antikorupcinės veiklos viešinimui, informacijos skleidimui ir pan.

Nuoširdžiai dėkojame apklausoje dalyvavusiems gyventojams ir tikimės didesnio Jūsų aktyvumo ateityje rengiamose apklausose.

Informacija ruošiama.

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, JOS KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE IR VIEŠOSIOSE BEI BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

 

Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Įstaiga

Kontaktai (el. p./tel. nr.)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Jūratė Misevičienė,

Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė  

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

jurate.miseviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 039

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Daiva Juškevičienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 198

Atlieka visos Savivaldybės įstaigos / įmonės (įstaigose / įmonėse paskirti atsakingi asmenys už korupcijos prevenciją)

Vytautas Sabašinskas,

Pardavimo ir kontrolės skyriaus vadovas

UAB „Vilkaviškio vandenys“

v.sabasinskas@vilkvand.lt;

8 618 04 460

Aušra Valančienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

vytauto80@gmail.com;

8 641 05 343

Lilija Žilinskienė,

Direktorė;

Raimonda Katilienė,

lietuvių kalbos mokytoja;

Jolanta Lukoševičienė,

lavinamųjų klasių, pynimo iš vytelių mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

direktorius@sijm.kybartai.lm.lt,

(8 342) 30 672;

raimmi@gmail.com,

8 614 82 425;

jolantalukoseviciene000@gmail.com,

8 685 74 875

 

 

Vilma Brazauskienė,

socialinė pedagogė;

Inga Pudzinskienė,

psichologė  

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

ldburatinas@vilkaviskis.lt,

vilmabrazauskiene@gmail.com;

(8 342) 52 554, 8 614 89 875

 

 

Edita Mozūraitienė,

socialinė pedagogė;

Daiva Burdulienė,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

rastinepasaka@vilkaviskis.lt;

8 605 00 404;

8 652 41 476;

8 615 26 464

 

 

Inga Vincevičienė,

Medicininio audito grupės vadovė

VšĮ Vilkaviškio ligoninė

inga.vinceviciene@vilkaviskioligonine.lt;

(8 342) 60 150

 

 

Dalia Ozarinskienė,

Personalo vadovė;

Milda Žemavičienė,

vyr. slaugytoja-slaugos administratorė

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

dalia@vilkaviskis.lt,

8 688 28 355;

milda.ravinyte@gmail.com,

8 606 78 358

 

 

Raimunda Danguolė Sutkaitienė,

šeimos gydytoja

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt;

(8 342) 49 248

 

 

Gintaras Tremneris,

ūkvedys  

Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba

gintaras.tremneris@gmail.com;

8 685 86 849

 

 

Irmanta Sakalauskienė,

raštinės vedėja

Gudkaimio globos namai

irmanta.sakalauskiene@gmail.com;

(8 342) 47 292

 

 

Sandra Staneikienė,

vyr. finansininkė 

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“

s.staneikiene@vilkaviskiost.lt;

 (8 342) 52 706

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Daiva Juškevičienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 198

Vytautas Sabašinskas,

Pardavimo ir kontrolės skyriaus vadovas

UAB „Vilkaviškio vandenys“

v.sabasinskas@vilkvand.lt;

8 618 04 460

Vilija Mikulskytė,

istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

vmikulskyte@gmail.com;

8 699 99 817

Aušra Valančienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

vytauto80@gmail.com;

8 641 05 343

 

 

Aistė Brazauskienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras

aiste.uldinskaite@gmail.com;

8 622 44 651

 

 

Rima Miknaitienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

rmiknaitiene@gmail.com;

8 685 83 066

 

 

Arvydas Degulis,

ūkvedys

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

arvydasdegulis@gmail.com;

8 698 36 215

 

 

Lilija Žilinskienė,

Direktorė;

Raimonda Katilienė,

lietuvių kalbos mokytoja;

Jolanta Lukoševičienė,

lavinamųjų klasių, pynimo iš vytelių mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

direktorius@sijm.kybartai.lm.lt,

(8 342) 30 672;

raimmi@gmail.com,

8 614 82 425;

jolantalukoseviciene000@gmail.com,

8 685 74 875

 

 

Vilma Sakatauskienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio pradinė mokykla

vilma.sakatauskiene@gmail.com;

(8 342) 20 056

 

 

Aušra Povilaitienė,

auklėtoja

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

ausra.povilaitien@gmail.com;

8 676 05 863

 

 

Ramutė Čelkevičienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

r.celkeviciene@gmail.com;

8 612 68 249

 

 

Loreta Paškauskienė,

vyresnioji mokytoja;

Žaneta Alkevičienė,

mokytoja   

Vilkaviškio muzikos mokykla

l.paskauskiene@gmail.com,

8 652 39 206;

Zanetaal@gmail.com,

8 674 15 852

 

 

Valdas Kairys,

neformaliojo švietimo mokytojas

Vilkaviškio rajono sporto mokykla

vkairelis@gmail.com;

8 656 58 097

 

 

Agnė Vasiliauskaitė,

metodininkė

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

agnevasiliauskaite.vasilauskai@gmail.com;

(8 342) 20 814

 

 

Loreta Beinakaraitytė,

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo  

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

lota.bein@yahoo.com;

8 699 43 466

 

 

Virginijus Ševčenka,

geodezininkas-matininkas

UAB Vilkaviškio architektūros biuras

vabiuras@gmail.com;

8 615 18 410

 

 

Inga Vincevičienė,

Medicininio audito grupės vadovė

VšĮ Vilkaviškio ligoninė

inga.vinceviciene@vilkaviskioligonine.lt;

 (8 342) 60 150

 

 

Dalia Ozarinskienė,

Personalo vadovė;

Milda Žemavičienė,

vyr. slaugytoja-slaugos administratorė

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

dalia@vilkaviskis.lt,

8 688 28 355;

milda.ravinyte@gmail.com,

8 606 78 358

 

 

Raimunda Danguolė Sutkaitienė,

šeimos gydytoja

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt;

(8 342) 30 533

 

 

Gintaras Tremneris,

ūkvedys  

Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba

gintaras.tremneris@gmail.com;

8 685 86 849

 

 

Dovilė Šuminienė,

raštinės administratorė   

Kybartų kultūros centras

dovile.suminiene@gmail.com;

(8 342) 30 635

 

 

Irena Staneikienė,

Direktoriaus pavaduotoja

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

pavaduotoja@vilkaviskis.rvb.lt;

(8 342) 60 326

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Daiva Juškevičienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 198

Rita Bandžiulienė,

socialinė pedagogė  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

ritabandziuliene@gmail.com;

(8 342) 20 951

Rūta Šukaitytė,

geografijos mokytoja 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

ruteliss@gmail.com;

(8 342) 30 671

 

 

Donatas Zdanavičius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt;

(8 342) 67 267

 

 

Vilija Mikulskytė,

istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

vmikulskyte@gmail.com;

8 699 99 817

 

 

Ina Paulikaitienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

sneriesmokykla@vilkaviskis.lt,

paulikaitiene@gmail.com;

(8 342) 20 847

 

 

Ingrida Kromelienė,

socialinė pedagogė   

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras  

soc@alvitomokykla.lt

(8 342) 60 452

 

 

Rūta Skeltienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

pajevonio.socped@gmail.com;

(8 342) 40 618

 

 

Vilma Simanavičienė,

specialioji pedagogė

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

vilma.sima@gmail.com;

8 674 29 930

 

 

Vilija Parfionovienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

vilijaparfionoviene@gmail.com;

8 615 94 073

 

 

Aušra Valančienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

vytauto80@gmail.com;

8 641 05 343

 

 

Rima Miknaitienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

rmiknaitiene@gmail.com;

8 685 83 066

 

 

Arvydas Degulis,

ūkvedys

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

arvydasdegulis@gmail.com;

8 698 36 215

 

 

Aušra Ryckienė,

soc. pedagogė

Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras

ausraryc@gmail.com;

8 65019776

 

 

Vilija Vyšniauskienė,

mokytoja

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

vilijavyshne@gmail.com;

8 659 50 881

 

 

Daiva Leonavičienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

dbarniskyte@gmail.com;

8 656 25 310

 

 

Jolanta Skinkienė,

psichologė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

jolanta.skinkiene@gmail.com;

8 614 58 467

 

 

Sonata Rutkauskienė,

anglų kalbos mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokykla

soniuks77@gmail.com;

8 684 48 381

 

 

Lilija Žilinskienė,

Direktorė;

Raimonda Katilienė,

lietuvių kalbos mokytoja;

Jolanta Lukoševičienė,

lavinamųjų klasių, pynimo iš vytelių mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

direktorius@sijm.kybartai.lm.lt,

(8 342) 30 672;

raimmi@gmail.com,

8 614 82 425;

jolantalukoseviciene000@gmail.com,

8 685 74 875

 

 

Vilma Sakatauskienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio pradinė mokykla

vilma.sakatauskiene@gmail.com;

(8 342) 20 056

 

 

Violeta Murauskaitė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

kybartuazuoliukas@vilkaviskis.lt;

(8 342) 30 589

 

 

Aušra Povilaitienė,

auklėtoja

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

ausra.povilaitien@gmail.com;

8 676 05 863

 

 

Vilma Brazauskienė,

socialinė pedagogė;

Inga Pudzinskienė,

psichologė 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

ldburatinas@vilkaviskis.lt,

vilmabrazauskiene@gmail.com;

(8 342) 52 554, 8 614 89 875

 

 

Ramutė Čelkevičienė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

r.celkeviciene@gmail.com;

8 612 68 249

 

 

Edita Mozūraitienė,

socialinė pedagogė;

Daiva Burdulienė,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

rastinepasaka@vilkaviskis.lt;

8 605 00 404;

8 652 41 476;

8 615 26 464

 

 

Vytautas Sabašinskas,

Pardavimo ir kontrolės skyriaus vadovas

UAB „Vilkaviškio vandenys“

v.sabasinskas@vilkvand.lt;

8 618 04 460

 

 

Sandra Ruseckienė,

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

sandra.pautienyte@gmail.com;

8 699 43 466

 

 

Dalia Ozarinskienė,

Personalo vadovė;

Milda Žemavičienė,

vyr. slaugytoja-slaugos administratorė

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

dalia@vilkaviskis.lt,

8 688 28 355;

milda.ravinyte@gmail.com,

8 606 78 358

 

 

Raimunda Danguolė Sutkaitienė,

šeimos gydytoja

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt;

(8 342) 49 248

 

 

Irena Staneikienė,

Direktoriaus pavaduotoja

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

pavaduotoja@vilkaviskis.rvb.lt;

(8 342) 60 326

 

 

Gina Statkevičienė,

Direktoriaus pavaduotoja

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

soc.pagalba@gmail.com;

(8 342) 20 780

 

 

Liūda Žemaitienė,

vyr. buhalterė

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namai 

kybartu.vgn@gmail.com;

(8 342) 58 938

 

 

Kristina Kukaitienė,

vyr. buhalterė

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

info@vilkaviskiovsb.lt;

(8 342) 31 058

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas

Daiva Juškevičienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 198

Lilija Žilinskienė,

Direktorė;

Raimonda Katilienė,

lietuvių kalbos mokytoja;

Jolanta Lukoševičienė,

lavinamųjų klasių, pynimo iš vytelių mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

direktorius@sijm.kybartai.lm.lt,

(8 342) 30 672;

raimmi@gmail.com,

8 614 82 425;

jolantalukoseviciene000@gmail.com,

8 685 74 875

Agnė Vasiliauskaitė,

metodininkė

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

agnevasiliauskaite.vasilauskai@gmail.com;

(8 342) 20 814

Sandra Ruseckienė,

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

sandra.pautienyte@gmail.com;

8 699 43 466

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Daiva Juškevičienė,

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daiva.juskeviciene@vilkaviskis.lt;

(8 342) 60 198

Rita Bandžiulienė,

socialinė pedagogė  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

ritabandziuliene@gmail.com;

(8 342) 20 951

Donatas Zdanavičius,

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt;

(8 342) 67 267

Vilija Mikulskytė,

istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

vmikulskyte@gmail.com;

8 699 99 817

 

 

Rūta Skeltienė,

socialinė pedagogė

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

pajevonio.socped@gmail.com;

(8 342) 40 618

 

 

Lilija Žilinskienė,

Direktorė;

Raimonda Katilienė,

lietuvių kalbos mokytoja;

Jolanta Lukoševičienė,

lavinamųjų klasių, pynimo iš vytelių mokytoja

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

direktorius@sijm.kybartai.lm.lt,

(8 342) 30 672;

raimmi@gmail.com,

8 614 82 425;

jolantalukoseviciene000@gmail.com,

8 685 74 875

 

 

Aušra Povilaitienė,

auklėtoja

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

ausra.povilaitien@gmail.com;

8 676 05 863

 

 

Vilma Brazauskienė,

socialinė pedagogė;

Inga Pudzinskienė,

psichologė 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

ldburatinas@vilkaviskis.lt,

vilmabrazauskiene@gmail.com;

(8 342) 52 554, 8 614 89 875

 

 

Edita Mozūraitienė,

socialinė pedagogė;

Daiva Burdulienė,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

rastinepasaka@vilkaviskis.lt;

8 605 00 404;

8 652 41 476;

8 615 26 464

 

 

Agnė Vasiliauskaitė,

metodininkė

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

agnevasiliauskaite.vasilauskai@gmail.com;

(8 342) 20 814

 

 

Sandra Ruseckienė,

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba

sandra.pautienyte@gmail.com;

8 699 43 466

 

 

Snieguolė Žiburytė,

apželdintoja technikė konsultantė

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

vilkomunalinis@gmail.com;

8 628 99 242

 

 

Virginijus Ševčenka,

geodezininkas-matininkas

UAB Vilkaviškio architektūros biuras

vabiuras@gmail.com;

8 615 18 410

 

 

Mindaugas Viltrakis,

pastatų konstrukcijų inžinierius  

UAB „Kybartų darna“

mviltrakis.darna@gmail.com;

(8 342) 49 28,

 

 

 

UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“

vilkaviskiostotis@gmail.com;

(8 342) 20 105

 

 

Sandra Staneikienė,

vyr. finansininkė  

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“

s.staneikiene@vilkaviskiost.lt;

(8 342) 52 706

 

 

Dalia Ozarinskienė,

Personalo vadovė;

Milda Žemavičienė,

vyr. slaugytoja-slaugos administratorė

VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

dalia@vilkaviskis.lt,

8 688 28 355;

milda.ravinyte@gmail.com,

8 606 78 358

 

 

Raimunda Danguolė Sutkaitienė,

šeimos gydytoja

VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras

danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt;

(8 342) 49 248

 

 

Lina Verbylienė,

turizmo ir verslo vadybininkė  

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

lina@vilkaviskisinfo.lt;

8 659 67 332

 

 

Gintaras Tremneris,

ūkvedys  

Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba

gintaras.tremneris@gmail.com;

8 685 86 849

 

 

Roma Matusevičienė,

vyresnioji specialistė

Vilkaviškio kultūros centras

roma@vilkkc.lt;

(8 342) 20 774

 

 

Dovilė Šuminienė,

raštinės administratorė   

Kybartų kultūros centras

dovile.suminiene@gmail.com;

 (8 342) 30 635

 

 

Gintarė Gailiuvienė,

administratorė

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

administracija@paezeriai.info;

(8 342) 46 375

 

 

Irmanta Sakalauskienė,

raštinės vedėja

Gudkaimio globos namai

irmanta.sakalauskiene@gmail.com;

(8 342) 47 292

 

 

Kristina Kukaitienė,

vyr. buhalterė

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

info@vilkaviskiovsb.lt;

(8 342) 31 058

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atsižvelgdama į 2018 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimus ir papildymus, atkreipia institucijų dėmesį ir primena, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Atsižvelgiant į Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytos pareigos vykdymą, asmuo turi pranešti apie konkrečią jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, jei jis gavo duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba kai pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą. Pareiga pranešti netaikoma tais atvejais, kai šią veiką padarė valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens artimieji giminaičiai ar šeimos nariai.

Apie tokią veiką asmuo turi pranešti per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo momento, kad įgaliotos institucijos (STT, prokuratūra ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

STT, prokuratūra arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga užtikrina tokio valstybės tarnautojo duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima šiais būdais: palikdami žinutę STT interneto svetainėje www.stt.lt; paskambinę karštąja linija (8 5) 26 63 333; el. paštu pranesk@stt.lt; mobiliąja programėle „Pranešk STT“, atvykus į artimiausią STT padalinį ar atsiuntus pranešimą paštu.
Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

STT parengta atmintinė valstybės tarnautojams.


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad gyventojai su pagrįsta informacija dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, veikimo ar neveikimo, turinčio biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių, žodžiu arba raštu gali kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją.

Pranešimai gali būti pateikiami telefonu, elektroniniu būdu el. pašto adresu, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį adresu S. Nėries g. 1, LT-70149 Vilkaviškis arba tiesiogiai atvykus į savivaldybę.

Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens, o pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.

Gyventojų pateiktus pranešimus tvarko Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Darbuotojai, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą, o to nepadarę, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarka nustatyta Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1065 patvirtintame Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos apraše.


Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) kviečia informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti komisiją galima:
• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (priešais budintį) esančioje dėžutėje;
• elektroniniu paštu: antikorupcija@vilkaviskis.lt; arba Savivaldybės internetinio puslapio www.vilkaviskis.lt skyrelyje „Klausimai ir atsakymai“;

Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti galite teikti atvykę į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją adresu S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Naujienos

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ!

Susidūrei su korupcija – praneška STT Tel: (8 5) 266 3333
El. p.: pranesk@stt.lt
Interneto svetainė: www.stt.lt.