Taryba

Komisijos

Savivaldybės tarybos komisijos

Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais Tarybos protokoliniu pavedimu arba Mero potvarkiu Antikorupcijos komisijai gali būti pavesta atlikti arba dalyvauti atliekant Savivaldybės institucijų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. Tarybos sprendimu arba Mero siūlymu, išskyrus Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, gali būti sudaromos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos. Komisijų nuostatus tvirtina Taryba.

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

ETIKOS KOMISIJA

Komisijos nariai:

PETICIJŲ KOMISIJA

Komisijos nariai:

Informacija ruošiama.

Scroll to Top