Administracija | Seniūnijos

Bartninkų seniūnija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bartninkų seniūnija

Bartninkų seniūnija

Bartninkų seniūnija yra pietinėje Vilkaviškio rajono dalyje, ribojasi su Šeimenos, Keturvalakių, Gražiškių, Pajevonio seniūnijomis bei Kalvarijos savivaldybės Kalvarijos ir Akmenynų seniūnijomis. Seniūnijos centras yra Bartninkų miestelis (406 gyventojai). Seniūnijoje yra 34 kaimai, didesni iš jų: Lakštučiai (333 gyventojai), Pašeimeniai (338 gyventojas), Geisteriškiai (206 gyventojai).

Verslas: žemės ūkis, baldų gamyba, gyventojų aptarnavimas.

Bartninkų seniūnijos darbuotojai

Seniūnė

Violeta Raulinaitienė

Seniūnės pavaduotoja

Rosita Karpavičienė

Socialinio darbo organizatorė

Yurate Gaubshayte

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė

Jovita Uldinskaitė

Seniūnijos ataskaitos

Apie Bartninkų seniūniją

Bartninkų seniūnijos teritorijos plotas 12846 ha. Miškingumas – 1,5%. Yra Sausininkų ir Ožkabalių ežerėliai. Per seniūniją teka Širvinta, Aista, Dotamas, Rausvė ir Šeimena. Šiaurinėje seniūnijos dalyje vyrauja lygumos. Čia reljefas yra 71 m. o prie pietinės seniūnijos ribos kalvų aukštis siekia 205 m. Senovę mena prie Aistos upės Piliakalnių kaime išlikęs įspūdingas Piliakalnių piliakalnis. Manoma, kad tai legendinės Pilėnų pilies vieta. Už 7 km į vakarus, prie Širvintos upės, stūkso vaizdingas legendomis apipintas Svirkalnio kalnas.

2020 birželio 1 d. duomenimis seniūnijoje registruoti 2078 gyventojai. Seniūnijos teritorijoje veikia Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla daugiafunkcis centras su Pašeimenių pradinio ugdymo skyriumi, 3 bibliotekos, 2 bažnyčios, 2 veikiančios kapinės, ambulatorija, 2 felčerių punktai, 5 parduotuvės.

Bartninkų seniūnijoje susikūrusios 6 bendruomenės – Bartninkų bendruomenė „Aista“, Geisteriškių kaimo bendruomenė, Lakštučių kaimo bendruomenė, Pašeimenių kaimo bendruomenė, Piliakalnių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė.

SENIŪNAIČIAI: Bartninkų seniūnaitija – Rima Karpavičienė, Geisteriškių seniūnaitija – Lina Jakimavičienė, Lakštučių seniūnaitija – Arūnas Račiukaitis, Ožkabalių seniūnaitija – Džiuljeta Alytienė, Pašeimenių seniūnaitija – Donatas Brazys, Piliakalinių seniūnaitija – Algirdas Buzikas , Vartų seniūnaitija – Vaidas Theisen.

SENIŪNAIČIAI:
Bartninkų seniūnaitija – Rima Karpavičienė
Geisteriškių seniūnaitija – Lina Jakimavičienė
Lakštučių seniūnaitija – Arūnas Račiukaitis
Ožkabalių seniūnaitija – Džiuljeta Alytienė
Pašeimenių seniūnaitija – Donatas Brazys
Piliakalinių seniūnaitija – Rasa Navickienė
Vartų seniūnaitija – Vida Žemaitaitienė

Sueigų protokolai

HERBAS: Bartninkų herbas patvirtintas Lietuvos Prezidento 1999 m. spalio 13 d. Etalono autorius – dail. Juozas Galdikas. Herbinio skydo centriniame lauke vaizduojamas juodas lokys, stovintis ant užpakalinių kojų. Lokio nagai – sidabriniai, liežuvis – raudonas. Virš lokio puslankiu pavaizduotos penkios raudonos bitės.

ISTORIJOS APŽVALGA: Bartninkų vietovės pavadinimas kilęs nuo senovės lietuvių bitininkų pavadinimo, nes bitės buvo laikomos senų medžių drevėse – bartuose. Pirmą kartą vietovės vardas paminėtas Prienų ekonomijos knygose: „…mūsų viešpaties 1549 m. gauta duoklė medumi ir vašku iš Bartninkų…“ 1649 m. minimas Bartninkų kaimas, kuris priklausė Alytaus ekonomijos Karalkrėslio vaitystei ir turėjo 16 valakų žemės.1744 m. minimas miestelis. Ekonomijos valdytojas Antanas Tyzenhauzas pastatydino gelumbės audyklą, geležies liejyklą, bet 1780 m. nušalinus A. Tyzenhauzą įmonės sunyko.

Nuo XIX a. iki 1950 m. Bartninkai buvo valsčiaus centras. Sovietmečiu miestelis buvo apylinkės centras ir kolūkio centrinė gyvenvietė.

1783 m. įkurta parapija. 1790 m. pastatyta nauja Bartninkų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. 1865 m. pristatyti bokštai ir prieangis. Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. bažnyčia buvo labai apgriauta. 1950 m. pastatyta laikina medinė bažnytėlė, kurioje pamaldos vyksta ir šiandien.

1838 m. klebonu paskirtas kunigas Jonas Burdulis-Burdulevičius (1804-1886) pirmasis Bartninkuose ėmė sakyti pamokslus, mokyti poterių lietuvių kalba, vietoj lenkiškų įvedė lietuviškas giesmes. Buvo didelis liaudies užtarėjas ir globėjas. Klebonas Jonas Burdulis Bartninkuose išgyveno 48 metus. Jis rėmė neturtinguosius, savais pinigais remontavo bažnyčią. 1939 m. pastatyti parapijos namai su sale. Iš kun. J. Burdulio rankų krikšto palaiminimą buvo gavęs ir mūsų tautinio atgimimo tėvas dr. Jonas Basanavičius. Savo atsiminimuose dr. J. Basanavičius labai šviesiomis spalvomis piešė šio kunigo gyvenimą. Jis ne kartą ragino parapijiečius neužmiršti savo geradario ir pastatyti jam paminklą.

Bartninkuose klebonavo Antanas Liubšys 1980-1989 m., Juozas Klimavičius 1989 – 2005 m. Nuo 2005 m. ir dabar klebonas Alvydas Dvareckas.

Nuo 1781 m. iki XIX antrosios pusės veikė parapijinė pradžios mokykla, kuri po 1863 metų sukilimo buvo sunaikinta. Prieš I Pasaulinį karą pora metų mokykla neveikė. Vokiečiams galutinai okupavus Lietuvą 1915 m. Bartninkuose vėl atidaryta pradinė mokykla. Nuo 1923 m. iki 1977 m. mokykla veikė dvarininko Jarlako dvaro patalpose. 1949 m. mokykla tampa septynmete, 1979 m. įgauna vidurinės mokyklos statusą. 1989 m. mokyklai suteiktas patriarcho Jono Basanavičiaus vardas. 2014 metų rugsėjį mokykla pasitiko reorganizuota. Pakeistas mokyklos statusas iš vidurinės mokyklos į mokyklą-daugiafunkcį centrą. Prie mokyklos prijungtas Pašeimenių pradinio ugdymo skyrius.

ĮŽYMŪS ŽMONĖS: dr. Jonas BasanavičiusOžkabalių k. gimė „Aušros” įkūrėjas, 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras dr. Jonas Basanavičius (1851-1927).

– Dramaturgas Pijus Mičiulis, Ožkabaliuose (1882-1923);
– Pedagogas, kunigas Pijus Dambrauskas, Ožkabaliuose (1892-1987);
– Daininkas, kunigas Pijus Brazauskas, Bartninkuose (1905-1990);
– Poetas, kunigas Venancijus Ališas, (tikr. Aleksandras Arminas), Ožkabaliuose (1908-1975);
– Poetė, prozininkė, vertėja Izabelė Blauzdžiūnaitė-Motiekaitienė, Geisteriškiuose (1909-1985);
– Poetas Vytautas Eidukaitis, Vartuose
(1918- 1998);
– Prozininkas, poetas Albinas Baranauskas, Bartninkuose (1924-2013);
– Poetė, mokytoja Liuda Gelgotaitė-Puniškienė, Šilbaliuose (1927-2006);
– prozininkė Danutė Brazytė- Bindokienė, Bartninkuose g. 1932 m.;
– Gydytojas neurologas, misionierius, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės Vilkaviškyje pradininkas, fotografas, Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys Vidmantas Mickevičius Geisteriškių k. (1946-2017);
– Lietuvos teatro ir kino aktorė Elvyra Žebertavičiūtė, Bartninkuose g. 1933 m.

Scroll to Top