Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo programas

Siekiant didinti Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) įvairovę ir prieinamumą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams savivaldybėms skiriamos Valstybės biudžeto lėšos NVŠ plėtotei.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšas, t. y. NVŠ krepšelį iš Valstybės biudžeto, turi teisę gauti vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa / būrelis, jeigu jį vaikas lanko Vilkaviškio rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir / ar mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Šių programų / būrelių NVŠ teikėjai, negauna finansavimo iš savivaldybės biudžeto, todėl neformaliojo vaikų švietimo veiklas organizuoja išlaikomi iš tėvų įnašų arba pateikę paraiškas akredituoti programas, nes tik akredituotai programai galima prašyti finansavimo. Dėl šios priežasties šių teikėjų užsiėmimų kaina dažniausiai yra didesnė nei kitų savivaldybės finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų. Tam, kad pritraukti didesnį vaikų skaičių, NVŠ teikėjai stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas paslaugų prieinamumui didinti.

Vaikai turi galimybę pasirinkti įvairius NVŠ teikėjų siūlomus būrelius: sporto (krepšinio, futbolo, imtynių, kovos menų, sunkiosios atletikos, tinklinio, lauko teniso), įvairių krypčių šokio, dainavimo, pučiamųjų instrumentų orkestro, robotikos, informacinių technologijų, šachmatų, šaulių, skautų, dailės, teatro, vizualiųjų menų, dizaino, rankdarbių, anglų kalbos,  tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo ir kt.

NVŠ teikėjai stengiasi lanksčiai prisiderinti prie vaikų poreikių, parenkant patogų būrelio laiką, vietą, kompetentingus mokytojus, reikalingas priemones. NVŠ teikėjų veiklos vyksta ne tik Vilkaviškio mieste, bet ir Kybartuose, Pilviškiuose, Gižuose, Keturvalakiuose, Karkliniuose, Bartninkuose, Sūdavoje, Virbalyje.

Tėvai ir vaikai, norintys gauti NVŠ krepšelį, gali rinktis iš Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituotų ir finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo savivaldybės lygmens programų sąrašo, kuris, su programų aprašymu yra skelbiamas čia.

Išsirinkę pageidaujamą programą / būrelį, turi kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją, kuris suteiks visą informaciją apie savo vykdomą programą / būrelį ir NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas. Svarbu, kad NVŠ programoje, kuri yra įgyvendinama kasdieniu (kontaktiniu) būdu, dalyvaujančiam specialiųjų ugdymosi poreikių (vidutinių, didelių ir labai didelių) turinčiam mokiniui skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis.

Norint pasinaudoti NVŠ krepšeliu tėvams būtina pasirašyti NVŠ paslaugų teikimo sutartį su būrelio vykdytoju. Tėvai / globėjai privalo užtikrinti reguliarų vaiko užsiėmimų lankomumą, informuoti būrelio vadovą apie mokinio sveikatos sutrikimus, suteikti asmens duomenis (vardas, pavardė, mokinio asmens kodas, kontaktai), kurie su sutartimi teikiami NVŠ tikslinį finansavimą koordinuojančioms institucijoms dėl NVŠ programos finansavimo.

Pabrėžtina, kad mokslų metų eigoje galima keisti lankomą būrelį nutraukus esamą sutartį ir pasirašius naują sutartį su kito būrelio vykdytoju. Atkreipiame dėmesį, kad NVŠ krepšelis nekeliauja paskui vaiką. NVŠ programai / būreliui  finansuojamas krepšelių skaičius numatomas tarp NVŠ teikėjo Savivaldybės administracijos sudarytoje sutartyje, todėl ne visada kitas pasirinktas būrelis turės laisvų finansuojamų vietų.

Svarbu žinoti, kad NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu NVŠ krepšelio dydžiu.

Jei NVŠ teikėjai nesuteikia norimos informacijos dėl NVŠ krepšelio gavimo bei finansavimo tvarkos, prašome kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Gvazdaitienę mob.tel. +370 614 15 329, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.

Daugiau informacijos apie Neformalųjį vaikų švietimą Vilkaviškio rajono savivaldybėje rasite čia.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top