ADministracija

Švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Vilkaviškio rajone veikia keturios neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla (www.vmm.lt); Vilkaviškio sporto mokykla (www.smvilkaviskis.lt); Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (www.vilkaviskiovjc.lt); Šokio studija „Šokantys bateliai“ (www.sokantysbateliai.lt). 

Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 398 mokiniai, Vilkaviškio sporto mokykloje – 426 mokiniai, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 441 mokinys, Šokio studijoje „Šokantys bateliai“ – 95 mokiniai.

Neformalusis vaikų švietimas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, Vilkaviškio rajone

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimui gauti paraiškų teikimo procesas    

 Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
 • turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
 • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
 • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Paraiškų teikimo procesas

Konsultacijas dėl registracijos ŠMIR-e teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė, tel. 6 342 60 090; 8 616 29 436, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

Elektroninės paraiškos pildomos per el. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt , kurios gali būti:

 • savivaldybės lygmens;
 • nacionalinio lygmens.

(Informacija dėl paraiškos pildymo NVŠ programų teikėjams)

(Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas)

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

 • iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d.
 • iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. 

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), ir gavus informaciją iš NŠPR tvarkytojo, kad programa įregistruota, būtina užpildyti programos paraišką, kuri yra integruota prie registravimo formos. Ją užpildęs NVŠ teikėjas, turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktos programos turinį.

 Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR-e. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

 Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

 NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

Atkreipiame dėmesį, kad iki birželio 1 d. pateiktos NVŠ programos Vilkaviškio rajono savivaldybei  jau akredituotos (2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B-ĮV-806).

Detalią informaciją apie NVŠ krepšelį Vilkaviškio rajono savivaldybėje galite rasti: https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/svietimas/neformalusis-vaiku-svietimas/

NVŠ klausimais konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė

Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063; 8 614 15 329; el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

 

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. kovo-rugpjūčio mėn. skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. vasario mėnesį skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilkaviškio rajono savivaldybėje akredituotos neformaliojo švietimo programos

Nuoroda į programų aprašymą: https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams

AKTUALŪS DOKUMENTAI

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento tvirtinimo 

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl elektroninės paraiškos formos 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo finansavimo 2022 m.

Mokymo sutartis dėl neformaliojo vaikų švietimo 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams informacija apie duomenų tvarkymą Mokinių registre

NVŠ programų finansavimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų patalpų nuomos kainų sąrašas 

***************************

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti akreditavimui naujas paraiškas vaikų neformaliojo švietimo programų akreditacijai arba prašymus pratęsti vykdomų programų akreditaciją 2022 metams.

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
 2. Neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro (toliau – NŠPR) NVŠ teikėjai iki 2021 m. gruodžio 21 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei el. p. zilinskiene@vilkaviskis.lt įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:
 1. Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau –NŠPR) https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/. (konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė tel. 8 612 29319; 8 342 60088;  el. p. elena.sventoraitiene@vilkaviskis.lt.
 2. Užpildyti Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (priedas) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į NŠPR.
 3. Kai programa bus įregistruota NŠPR ir jai bus suteiktas NŠPR programos nuolatinis kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu-lydraščiu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, registravimui galima pateikti: į 304 kab. (III a.); atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ne vėliau kaip iki 2022 m.  sausio 7 d. 17 val.

NVŠ teikėjai, kurių programos buvo akredituotos 2021 matams, gali pateikti prašymus pratęsti vykdomų programų akreditaciją 2022 metams (prašymo forma).

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama tel. 8 614 15329; 8 614 83 985; 8 342 60063 el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Kitą naudingą informaciją rasite:

https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

https://vilkaviskis.lt/wp-content/uploads/2021/02/NVS-Aprasas-2021-m.-sausio-29-d.-B-TS-637.pdf

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. gruodžio mėnesį skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. lapkričio mėnesį skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesiais skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. balandžio-gegužės mėnesiais skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 m. vasario-kovo mėnesiais skiriama neformaliojo vaikų švietimo lėšų suma vienam neformaliojo veikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui 

Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo akredituotos programos

Nuoroda į programų aprašymą: https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams

***************************

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti akreditavimui naujas paraiškas vaikų neformaliojo švietimo programų akreditacijai arba prašymus pratęsti vykdomų programų akreditaciją 2022 metams.

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).
 2. Neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro (toliau – NŠPR) NVŠ teikėjai iki 2021 m. gruodžio 21 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei el. p. zilinskiene@vilkaviskis.lt įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:
 1. Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau –NŠPR) https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/. (konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė tel. 8 612 29319; 8 342 60088;  el. p. elena.sventoraitiene@vilkaviskis.lt.
 2. Užpildyti Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (priedas) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į NŠPR.
 3. Kai programa bus įregistruota NŠPR ir jai bus suteiktas NŠPR programos nuolatinis kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu-lydraščiu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, registravimui galima pateikti: į 304 kab. (III a.); atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ne vėliau kaip iki 2022 m.  sausio 7 d. 17 val.

NVŠ teikėjai, kurių programos buvo akredituotos 2021 matams, gali pateikti prašymus pratęsti vykdomų programų akreditaciją 2022 metams (prašymo forma).

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama tel. 8 614 15329; 8 614 83 985; 8 342 60063 el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

Kitą naudingą informaciją rasite:

https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

https://vilkaviskis.lt/wp-content/uploads/2021/02/NVS-Aprasas-2021-m.-sausio-29-d.-B-TS-637.pdf

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai NVŠ programas akreditavimui.           

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2019 m. lapkričio 29 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims).

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims, laisviesiems mokytojams).           

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/.

Konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

3. Užpildyti  Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (nuoroda) NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota KTPRR ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (304 kab.) arba atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2019 m.  gruodžio 6 d.

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2019 m. lapkričio 7 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

Visą naudingą informaciją rasite:

https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/

Patalpų nuoma

Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties pratęsimo ir patvirtinimo įsakymas

Akredituotos ir vykdomos NVŠ programos

2019 m. planuojamas Projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pratęsimas, kurio tikslinis finansavimas bus skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Kviečiame naujus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma pridedama).

Atkreipiame dėmesį, kad dabar vykdančių veiklas NVŠ teikėjų programos yra akredituotos iki 2019-12-31.

Neregistruoti (nauji) Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2018 m. gruodžio 4 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt ) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

2. NVŠ programas Vilkaviškio rajono savivaldybėje privaloma vykdyti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę, 8 val. per mėnesį.

3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas

Paraiška su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, teikiami Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (S. Nėries g.1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 12 d.

Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2018 m. lapkričio 26 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskisne@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybėje nuo 2019 m. vasario 1 d. vykdomos 20 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 43 akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. B-ĮV-180 nustatyta 13,16 eurų neformaliojo švietimo lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui, ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį 9 mėnesių laikotarpiui.

NVŠ teikėjus ir jų vykdomas programas rasite čia

Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos

Scroll to Top