ADministracija

Švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla (info@vmm.lt), Vilkaviškio sporto mokykla (sport@vilkaviskis.lt) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (vilkaviskiovjc@gmail.com). Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 390 mokinių, Vilkaviškio sporto mokykloje – 387, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 558 ugdytiniai.

Neformalusis vaikų švietimas Vilkaviškio rajone

Dėl lėšų, skirtų vaikų socializacijos programoms įgyvendinti, paskirstymo

Dėl Vilkaviškio rajono rajono savivaldybės 2021 m. balandžio-gegužės mėnesiais skiriamos neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumos vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui nustatymo

Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo akredituotos programos

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 m. vasario-kovo mėnesiais skiriama neformaliojo vaikų švietimo lėšų suma vienam neformaliojo veikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui 

Nuoroda į programų aprašymą: https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai NVŠ programas akreditavimui.         

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti šiuos veiksmus:

  1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro (toliau –NŠPR) (buvo KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. gruodžio 21 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)
                

  1. Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau–NŠPR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/. Konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė tel.+370 614 67094 el. p. zydre.zilinskisne@vilkaviskis.lt
  2. Užpildyti Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (priedas) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į NŠPR.
  3. Kai programa bus įregistruota NŠPR ir jai bus suteiktas nuolatinis NŠPR programos kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu-lydraščiu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba pateikti el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ne vėliau kaip iki 2021 m.  sausio 7 d. 17 val.

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama tel. 8 614 15329, 8 614 83 985 el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt

 Visą naudingą informaciją rasite:

https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/svietimas/neformalusis-vaiku-svietimas/

https://www.lmnsc.lt/naujiena/kasmetineje-konferencijoje-aptarti-neformaliojo-vaiku-svietimo-issukiai-ir-perspektyvos/

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų socializacijos programų  rėmimo konkursui.

Konkurso tikslas – atrinkti programas, skirtas kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu.

Konkurse gali dalyvauti Savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, laisvieji mokytojai bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) – įteisinta, kad gali vykdyti švietimo veiklą t. y. vaikų vasaros poilsio stovyklų veiklą arba neformaliojo vaikų švietimo veiklą.

Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu (Aprašo 14 p. koregavimas), užpildyta paraiška (1 priedas,) su lydraščiu (Administracijos direktoriui) siunčiama el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt. (su vadovo parašais PDF formatu). Prie paraiškos pridedama (Aprašo 18 p.) reikalingų dokumentų kopijos.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 7 d. 15.45 val.

Paraiškos konkursui teikiamos vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu (Aprašas), patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d.  įsakymu Nr. B-ĮV-319.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 614 15 329, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.


Aktuali informacija dėl NVŠ programų tikslinio finansavimo

Lietuvoje paskelbto karantino metu Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis toliau bus skiriamas nuotoliniu būdu vykdomoms programoms.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje NVŠ teikėjų programų (būrelių) įgyvendinimas, karantino šalyje laikotarpiu, nenutrūko.

Įvairios veiklos: IT, Šachmatų, meno, muzikos, sporto, šokio ir kt. organizuojamos nuotoliniu būdu, pasirenkant nuotolinio ugdymo būdą ir priemonę, kad darbas vyktų kiek įmanoma sklandžiau ir efektyviau.

Vilkaviškio rajono savivaldybės NVŠ teikėjų, karantino šalyje laikotarpiu, vykdančių programas nuotoliniu būdu sąrašą rasite čia.

Daugiau informacijos rasite: https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai NVŠ programas akreditavimui.           

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2019 m. lapkričio 29 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims).

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims, laisviesiems mokytojams).           

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/.

Konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

3. Užpildyti  Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (nuoroda) NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota KTPRR ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (304 kab.) arba atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2019 m.  gruodžio 6 d.

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2019 m. lapkričio 7 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

Visą naudingą informaciją rasite:

https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/

Patalpų nuoma

 

Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties pratęsimo ir patvirtinimo įsakymas

Akredituotos ir vykdomos NVŠ programos

 2019 m. planuojamas Projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pratęsimas, kurio tikslinis finansavimas bus skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

              Kviečiame naujus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma pridedama).

              Atkreipiame dėmesį, kad dabar vykdančių veiklas NVŠ teikėjų programos yra akredituotos iki 2019-12-31.

              Neregistruoti (nauji) Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2018 m. gruodžio 4 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt ) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

         1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

         2. NVŠ programas Vilkaviškio rajono savivaldybėje privaloma vykdyti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę, 8 val. per mėnesį.

         3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas

          Paraiška su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, teikiami Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (S. Nėries g.1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 12 d.

        Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

          Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2018 m. lapkričio 26 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskisne@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybėje nuo 2019 m. vasario 1 d. vykdomos 20 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 43 akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. B-ĮV-180 nustatyta 13,16 eurų neformaliojo švietimo lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui, ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį 9 mėnesių laikotarpiui.

NVŠ teikėjus ir jų vykdomas programas rasite čia

Aktualūs dokumentai

Scroll to Top