ADministracija

Žemės ūkis

Žemės ūkio informacija

Žemės ūkiu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje rūpinasi Žemės ūkio skyrius bei seniūnijos, kurie savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Svarbu žinoti

Sutvarkei netinkamus paramai plotus? Suarei daugiametes pievas? O gal pasodinai daugiamečius sodinius? Nepamiršk aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus!  

Plačiau skaitykite: Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymų naudotojo vadovas 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1019 pakeistos Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“. Šis nutarimas taikomas apskaičiuojant einamųjų ūkinių metų lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamas gazolių normas nuo 2021 m. liepos 1 d.

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos

subjektams žemės ūkio produktų gamybai,

įsigijimo taisyklių priedas

Eil. Nr.

Žemės ūkio produkcijos rūšis

Matavimo vienetas

Gazolių norma

1.

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

102

2.

Rapsai

l už ha

124

3.

Bulvės

l už ha

294

4.

Daržovės

l už ha

306

5.

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

199

6.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai

l už ha

312

7.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai

l už ha

229

8.

Linai, pluoštinės kanapės

l už ha

133

9.

Pūdymai ir trumpos rotacijos želdiniai

l už ha

102

10.

Kukurūzai pašarui

1 už ha

181

11.

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai

1 už ha

125

12.

Grybai (grybų auginimas)

l už kv. m

8

13.

Grybai (substrato gaminimas ir grybų auginimas)

l už kv. m

20

14.

Arkliai

l už SG

115

15.

Avys, ožkos

l už SG

90

16.

Galvijai

l už SG

128

17.

Kiaulės

l už SG

39

18.

Paukščiai, išskyrus broilerius

l už SG

30

19.

Broileriai

l už SG

86

20.

Kiti gyvūnai

l už SG

33

21.

Bitės, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų

l už šeimą

7

22.

Sraigės

l už ha

60

23.

Sliekai

l už kv. m

9

 

 

Augalų derlių lemia ne tik dirvožemio kilmė, granuliometrinė sudėtis, bet ir agrocheminės savybės: pH, judriųjų fosforo, kalio, mineralinio azoto, sieros, humuso kiekis ir kt. Dirvožemio pH turi įtakos maisto medžiagų pasisavinimui, jo fizikinėms savybėms, mikrobiologinei veiklai, normaliam augalų vystymuisi. Tyrimais nustatyta, kad esant dirvožemyje judriojo P2O5 labai mažai, žemės augalų derlius gaunamas beveik trečdaliu, esant jo mažai – apie penktadalį mažesnis negu pakankamą jo kiekį turinčiame. Panaši padėtis ir su judriuoju K2O.

Pastebime, kad žemdirbiai, tręšdami žiemkenčius, rapsus, runkelius, o kartais ir vasarinius miežius, kai kuriuose plotuose, neatsižvelgdami į dirvožemio kokybę ir Nmin kiekį dirvožemyje, sunaudoja perdaug azoto trąšų. Dėl to rudenį susikaupia perteklinis Nmin kiekis, kuris, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, gali būti išplautas į gruntinius vandenis ir tęršti juos. Nemažai išplaunama ir sieros, o mažai naudojant sieros turinčių trąšų kai kuriems augalams gali pritrūkti ir jos. Todėl žemdirbiai, siekdami išauginti pastovius ir gerus derlius neteršiant aplinkos, turėtų augalus tręšti tinkamai, atsižvelgiant į maisto medžiagų kiekius dirvožemyje.

Norintiems savo laukuose tikslaus jau minėtų rodiklių, o taip pat Nmin, Smin, humuso kiekių nustatymo, galime atlikti ir detalius dirvožemio agrocheminius tyrimus, paimdami ėminius atsižvelgiant į dirvožemio atmainų, ankstesnių tyrimų metu išskirtų skirtingų pH, judriųjų P2O5 ir K2O grupių ribas, naudojant geografinės padėties nustatymo prietaisus (GPS), fiksuojančius ėminių paėmimo maršrutus, dirvožemio atmainas, augalus, vietos koordinates LKS-94 sistemoje. Lauko ir laboratorinių analizių duomenis perkeliame į kompiuterių laikmenas. Remiantis šiais duomenimis ruošiami skaitmeniniai įvairių dirvožemio agrocheminių savybių žemėlapiai, tręšimo planai, rūgščių dirvų kalkinimo projektai.

Ūkiams, tręšiantiems mėšlu ar srutomis, rengiame laukų tręšimo organinėmis trąšomis planus. Tiriame įvairių vandens telkinių, upių, ežerų dugno nuosėdas ir nuotekų dumblą, vandenį bei nuotekas. Nustatome jų cheminę sudėtį, kokybę, užterštumą cheminėmis medžiagomis. Konsultuojame augalų tręšimo, dirvų kalkinimo bei jų gerinimo klausimais. Žemdirbių užsakymu atliekame tręšimo bei kalkinimo bandymus.

Paimame reikiamu laiku ir ištiriame javų, rapsų, daržovių, miško daigynų, gėlių, sodo, dekoratyvinių bei kitų augalų lapų ėminius.

Analizės atliekamos modernia įranga didelę patirtį turinčioje, akredituotoje laboratorijoje.

LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorija

Savanorių pr. 287, 50127 Kaunas

Vadovas Gediminas Staugaitis

                      Agrocheminių tyrimų sk. vedėja Lina Žičkienė

Ž.ū. konsultantas Kęstutis Žemantauskas

Tel. (8 37) 311 684; (8 37) 311 531

Mob. 8 686 44579

E.paštas:       lina.zickiene@lammc.lt; kestutis.zemantauskas@lammc.lt

 Tyrimų kaina

 

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė

lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

201

8 610 04 192

(8 342) 66 066

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviškis.lt

202

8 614 43 068

(8 342) 60 008

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Jūratė Slivinskienė

jurate.slivinskiene@vilkaviskis.lt

8 613 26 997

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371 

(8 342) 66 017 (Gižų sen.)

(8 342) 66 053 (Virbalio sen.)

 

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistėJovita
Uldinskaitė
jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt

8 616 10 372

(8 342) 66 021

 

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis specialistas

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

 

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio ir Pajevonio seniūnija

Vyresnysis specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381 

(8 342) 66 058 (Vištyčio sen.)

(8 342) 66 008 (Pajevonio sen.)

 

Norint įregistruoti ūkininko ūkį registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
3. Dokumentą ar kopiją, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti;
4. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:
1. Ūkininko prašymu atvykus į žemės ūkio skyrių;
2. Ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;
3. Teismo sprendimu;
4. Nepateikus ūkio duomenų kartą per kalendorinius metus ir per nustatytą terminą, nepašalinus nustatytų trūkumų.

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 12 Eur.

 

Norint įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti valdą asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
3. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Valdų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.

Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties forma
Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės panaudos sutarties forma

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas
Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53039
Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
 2. UAB „Paysera LT” interneto portalas www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus”;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita” interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos” spaudos kioskuose.

Augalininkystė

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė

lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

201

8 610 04 192

(8 342) 66 066

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviškis.lt

202

8 614 43 068

(8 342) 60 008

Bartninkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Jūratė Slivinskienė

jurate.slivinskiene@vilkaviskis.lt

8 613 26 997

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371

 

(8 342) 66 017

(Gižų sen.)

(8 342) 66 053

(Virbalio sen.)

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Jovita Uldinskaitė

jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt

 

8 616 10372

8(8 342) 66 021

 

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio ir Pajevonio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381

 

(8 342) 66 058

(Vištyčio sen.)

(8 342) 66 008

(Pajevonio sen.)

Gyvulininkystė

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bindokaitė

jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

203

8 616 10 370

(8 342) 66 006

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Jūratė Slivinskienė

jurate.slivinskiene@vilkaviskis.lt

8 613 26 997

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 371 

(8 342) 66 017 (Gižų sen.)

(8 342) 66 053 (Virbalio sen.)

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė Jovita Uldinskaitė  jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

8 616 10 380

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio ir Pajevonio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

8 616 10 381 

(8 342) 66 058 (Vištyčio sen.)

(8 342) 66 008 (Pajevonio sen.)

1. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės 

2. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 m. skyrimo taisyklės

3. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklės

4. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklės

5. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės 

6. Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės

7. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas

8. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika

9. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės 

10. 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės

11. 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

12. 2021-2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

13. 2021-2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklės

Svarbu! Vadovaukitės galiojančia suvestine redakcija!

2018-03-13 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu išplėsta AKM buferinė zona į kurią patenka Vilkaviškio rajono savivaldybė. Tai daroma siekiant apsaugoti kiaulių laikytojus nuo galimų nuostolių, kuriuos jie patirtų nustačius ligą ūkiuose.

Kiaules savo reikmėms galima skersti laikymo vietose, ar su teritorinės VMVT leidimu išvežti į VMVT patvirtintas skerdyklas. Jei kiaulės netinkamos skersti dėl amžiaus, galima jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams. Visais atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai AKM tyrimams ir tik diagnozei nepasitvirtinus, paskerstų kiaulių mėsą bus leidžiama vartoti savo reikmėms be jokių apribojimų.

Paraiškos atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, forma

Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų.

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai skirtas lėšas.

Prašymas atlyginti nuostolius

Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo

Žemės ūkio technika

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vyriausiasis specialistas

Aurimas Kripas

aurimas.kripas@vilkaviškis.lt

202

868794035,

834260009

     

Traktoriams įregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. dokumentą, patvirtinantį traktoriaus nuosavybės faktą;
3. civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;

Traktoriams išregistruoti asmuo pateikia:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. registravimo dokumentą;
3. valstybinio numerio ženklą.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 13 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 4,3 Eur.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 9,5 Eur.

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. traktorininko pažymėjimą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. traktoriaus registracijos dokumentą;
3. dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą;
4. galiojantį priemonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 1,4 Eur.

Traktoriaus, savaeigės mašinos techninė apžiūra – 5,0 €.

Traktoriaus priekabos, puspriekabės, prikabinamos platformos, savikrovės priekabos techninė apžiūr – 3,0 €.

Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai mokama – 5,7 €.

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas 
Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53039

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas” pašto skyriuose;
 2. per UAB „Paysera LT” interneto portalą www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus”;
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos” mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos” terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita” interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos” spaudos kioskuose.

Melioracija

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vyriausioji specialistė

Lina Inkratienė

lina.inkratiene@vilkaviskis.lt

204

8 618 43 868

(8 342) 60 194 ,

 

Vyriausioji specialistė

Deimantė Maslauskienė

deimante.maslauskiene@vilkaviškis.lt

204

8 616 10 374,

(8 342) 60 194

Vyriausioji specialistė

Roberta Leščevičiūtė- Romikaitė

roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt

204

8 620 71 811

(8 342) 60 194

Sklypo savininkas ar naudotojas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Sklypo savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:
– prašymas (prašymo forma):
– žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
– žemės sklypo planą M 1: 10000 (kopiją).

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga – melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją);
–          teritorijų planavimo dokumentą, kuris nurodytas taisyklių 10 punkte (kopiją);
–          savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

Pasėlių ir gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

Parama gali pasinaudoti ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše (ligų sąrašas), dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

Pagal valstybės biudžetą kompensuojama iki 50 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – audra, liūtis, kruša ir iššalimas (iššalimas – kai draudžiama, nuo mažesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių).

Pagal Europos sąjungos biudžetą kompensuojama iki 65 proc. draudimo įmokų. Draudžiamos rizikos – iššalimas, stichinė sausra.

Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma kompensuoti iki 65 proc., neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.

Paramos paraiška pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto Nr.

Telefonai

GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bindokaitė

 

jurate.bindokaite@vilkaviškis.lt

203

8 616 10 370

(8 342) 60 006

PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviskis.lt

205

8 614 43 068

(8 342) 60 008

 

Naujienos

Scroll to Top