ADministracija

Žemės ūkio skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius

Žemės ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Žemės ūkio skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. B-IV-579

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste ─ skyrius) uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, struktūrą, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos veiklos nuostatais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

3. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai atskaitingi Administracijos direktoriui.

4. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

5. Skyriaus veikla grindžiama individualiu ir komandiniu darbu bei asmenine skyriaus tarnautojų atsakomybe.

6. Skyrius turi anspaudą su tokiu įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Žemės ūkio skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;

7.2. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

8. Pagrindinės Žemės ūkio skyriaus funkcijos:

8.1. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

8.2. žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;

8.3. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas

8.4. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;

8.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;

8.6. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;

8.7. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;

8.8. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

8.9. dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

8.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengti arba dalyvauti rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;

8.11. rengti informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;

8.12. rengti Savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

8.13. konsultuoti savivaldybės teritorijoje melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;

8.14. konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;

8.15. dalyvauti rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo ataskaitas;

8.16. bendradarbiauti su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;

8.20. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

8.21. vykdyti kitas valstybės, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą.

10. Gauti iš visų kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

12. Įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Vedėjas yra tiesiogiai atsakingas Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. vadovauja skyriui, vykdant jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

15.2. organizuoja Savivaldybės institucijų (tarybos, mero) sprendimų ir potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą;

15.3 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui darbuotojų pareigybių aprašymo projektus bei pasiūlymus dėl lygių ir kategorijų skyrimo darbuotojams, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo;

15.4. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.

V. SKYRIAUS REIKALŲ IR TURTO PERDAVIMAS

16. Panaikinant skyrių, turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o reorganizuojant ─ kitam Savivaldybės padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.

17. Perduodant turtą, surašomas perdavimo─priėmimo aktas, pateikiant detalų turto aprašą, aktą pasirašo perduodantis ir turtą priimantis tarnautojas bei savivaldybės administracijos direktorius.

18. Perduodant funkcijas, surašomas perdavimo─priėmimo aktas. Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus būklę, struktūrą bei etatus, taip pat pateikiami duomenys apie perduodamus dokumentus, bylas, neužbaigtus vykdyti mero ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Aktą pasirašo perduodantis ir funkcijas priimantis asmuo bei Administracijos direktorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius panaikinamas ar reorganizuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________________

1. Suorganizuoti visų rajone veikiančių bendruomenių pirmininkų pasitarimą dėl neprojektinių lėšų įsisavinimo bei galimybės dalyvauti projektinėje veikloje.

2. Suorganizuoti seniūnų ir Žemės ūkio skyriaus specialistų, dirbančių seniūnijose, pasitarimą dėl Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos lėšų, skirtų žvyro įsigijimui bei paskleidimui tinkamo panaudojimo.

3. Paruošti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos bei Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo 2021 m. lėšų naudojimo sutartis. Sutartis perduoti Vilkaviškio krašto bendruomenių sąjungai ir Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei.

Žemės ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Kontroliuoja valstybės lėšų naudojimo tvarką ir efektyvumą.

15. Kontroliuoja Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir organizuoja elektroninio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbus rajone.

16. Dalyvauja nustatant prioritetines žemės ūkio veiklos sritis rengiant rajono strategiją.

17. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – agronomija;

19.3. studijų kryptis – žemės ūkis;

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – žemės ūkio srities patirtis;

19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

21.2. organizuotumas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. analizė ir pagrindimas – 5;

21.5. komunikacija – 4.

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. strateginis požiūris – 4;

22.2. veiklos valdymas – 4;

22.3. lyderystė – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 4;

23.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. veiklos planavimas – 4.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Organizuoja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui įvertinimą ir skaičiavimą.

14. Rengia Skyriaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto apžiūros, nurašymo, likvidavimo aktus.

15. Administruoja pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimą, tiesiogines išmokas už pieną bei gyvulius.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – žemės ūkis;

17.3. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

17.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.5. darbo patirtis – tiesioginės paramos  administravimo srities patirtis;

17.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

19.2. organizuotumas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. analizė ir pagrindimas – 4;

19.5. komunikacija – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

21.2. dokumentų valdymas – 3.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiojo veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Administruoja Ūkininkų ūkio bei Žemės ūkio ir kaimo verslo registrus.

13. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – žemės ūkis;

arba:

15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.4. darbo patirtis – tiesioginės paramos  administravimo srities patirtis;

15.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. komunikacija – 4;

17.2. analizė ir pagrindimas – 3;

17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

17.4. organizuotumas – 3;

17.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. informacijos valdymas – 3.

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. dokumentų valdymas – 3;

19.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

__________________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. Melioracija.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

15. Priima techninius sprendimus melioracijos ir hidrotechninių statinių  statybos, remonto ir rekonstrukcijos metu.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

17.3. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

17.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.5. darbo patirtis – vandenų apsaugos ar tvarkymo patirtis;

17.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Atitikimas kitiems reikalavimams:

18.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

19. Transporto priemonių pažymėjimai:

19.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. komunikacija – 3;

20.2. analizė ir pagrindimas – 4;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. organizuotumas – 3;

20.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3;

21.2. informacijos valdymas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. dokumentų valdymas – 3.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

1.      Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. melioracija.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Derina melioracijos ir hidrotechnikos  statinių   prieš projektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

15.3. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

15.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.5. darbo patirtis – vandenų apsaugos ar tvarkymo patirtis;

15.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

17. Transporto priemonių pažymėjimai:

17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

18.2. organizuotumas – 3;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. analizė ir pagrindimas – 3;

18.5. komunikacija – 4.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. žemės ūkio technikos registravimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Atsako už registruojamos žemės ūkio technikos techninių apžiūrų atlikimą bei organizavimą.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija;

arba:

15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.4. darbo patirtis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;

15.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

17. Transporto priemonių pažymėjimai:

17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. komunikacija – 4;

18.2. analizė ir pagrindimas – 4;

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

18.4. organizuotumas – 3;

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. įžvalgumas – 3.

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacinių technologijų valdymas – 3;

20.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą, techninės apžiūros tvarką bei priežiūrą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Ruošia dokumentus, reikalingus visų rajone esančių įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorių, priekabų ir kitos registruojamos technikos registracijai, tvarko registruojamos technikos apskaitą.

4.2. Teikia Savivaldybės administracijai informaciją žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros klausimais, dalyvauja rengiant žemės ūkio programas.

4.3. Tvarko traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registracijos dokumentus.

4.4. Pildo traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apskaitos žurnalą.

4.5.  Registruoja Skyriaus siunčiamus ir gaunamus raštus, nustatytais terminais vykdo jų kontrolę.

4.6. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus. Organizuoja apskaitytų Skyriaus dokumentų perdavimą saugojimui už dokumentų apskaitos tvarkymą atsakingam padaliniui.

4.7. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikia Apskaitos skyriui.

4.8. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. liepos  3 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-724

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

 

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. melioracija.

SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Rengia technines sąlygas projektuojant statinius melioruotose žemėse ir kaimo vietovėje.

14. Organizuoja hidrotechninių statinių priežiūros darbus.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

16.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

16.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.5. darbo patirtis – vandenų apsaugos ar tvarkymo patirtis;

16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

17.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

18. Transporto priemonių pažymėjimai:0

18.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. komunikacija – 4;

19.2. analizė ir pagrindimas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. organizuotumas – 3;

19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

21.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

______________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;
– įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;
– žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;
– žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas
– stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;
– valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;
– traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;
– kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;
– organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
– dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;
– Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengti arba dalyvauti rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;
– rengti informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
– rengti Savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
– konsultuoti savivaldybės teritorijoje melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;
– konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;
– dalyvauti rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo ataskaitas;
– bendradarbiauti su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;
– nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
– vykdyti kitas valstybės, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

Scroll to Top