ADministracija

Žemės ūkio skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius

Žemės ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatais.

Žemės ūkio skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. B-IV-579

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste ─ skyrius) uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, struktūrą, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos veiklos nuostatais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

3. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai atskaitingi Administracijos direktoriui.

4. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

5. Skyriaus veikla grindžiama individualiu ir komandiniu darbu bei asmenine skyriaus tarnautojų atsakomybe.

6. Skyrius turi anspaudą su tokiu įrašu: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. Žemės ūkio skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;

7.2. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

8. Pagrindinės Žemės ūkio skyriaus funkcijos:

8.1. žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

8.2. žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;

8.3. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas

8.4. stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;

8.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;

8.6. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;

8.7. kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;

8.8. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

8.9. dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

8.10. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengti arba dalyvauti rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;

8.11. rengti informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;

8.12. rengti Savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

8.13. konsultuoti savivaldybės teritorijoje melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;

8.14. konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;

8.15. dalyvauti rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo ataskaitas;

8.16. bendradarbiauti su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;

8.20. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

8.21. vykdyti kitas valstybės, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą.

10. Gauti iš visų kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

12. Įstatymų nustatyta tvarka teikti piliečiams informaciją apie skyriaus darbą.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Vedėjas yra tiesiogiai atsakingas Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

15. Skyriaus vedėjas:

15.1. vadovauja skyriui, vykdant jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

15.2. organizuoja Savivaldybės institucijų (tarybos, mero) sprendimų ir potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą;

15.3 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui darbuotojų pareigybių aprašymo projektus bei pasiūlymus dėl lygių ir kategorijų skyrimo darbuotojams, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo;

15.4. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.

V. SKYRIAUS REIKALŲ IR TURTO PERDAVIMAS

16. Panaikinant skyrių, turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o reorganizuojant ─ kitam Savivaldybės padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.

17. Perduodant turtą, surašomas perdavimo─priėmimo aktas, pateikiant detalų turto aprašą, aktą pasirašo perduodantis ir turtą priimantis tarnautojas bei savivaldybės administracijos direktorius.

18. Perduodant funkcijas, surašomas perdavimo─priėmimo aktas. Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus būklę, struktūrą bei etatus, taip pat pateikiami duomenys apie perduodamus dokumentus, bylas, neužbaigtus vykdyti mero ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

Aktą pasirašo perduodantis ir funkcijas priimantis asmuo bei Administracijos direktorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius panaikinamas ar reorganizuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________________

Žemės ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas)  yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse. 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vedėjo bendroji veiklos sritis ─ žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

4.3 Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ir kitų ministerijų raštais ir įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.4. Mokėti  valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Įgyvendina valstybės politiką žemės ūkio ir melioracijos srityse, koordinuoja žemės ūkio klausimus.

5.2. Siekdamas įgyvendinti Skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus uždavinius, kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus darbuotojams priskirtos funkcijos.

5.3. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų raštų bei dokumentų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

5.4. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

5.5. Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą.

5.6. Atstovauja Skyriui santykiuose su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais bei įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, ūkininkais, bendrovėmis bei valstybinėmis institucijomis.

5.7. Vykdo  viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8.   Kontroliuoja valstybės lėšų naudojimo tvarką ir efektyvumą.

5.9.  Rengia Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programą bei organizuoja šios programos lėšų įsisavinimą.

5.10. Rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui Skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą.

5.11. Dalyvauja nustatant prioritetines žemės ūkio veiklos sritis rengiant rajono strategiją.

5.12. Priima Paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir organizuoja elektroninio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbus rajone.

5.13. Konsultuoja žemės ūkio subjektus paramos gavimo klausimais.

5.14. Pagal savo kompetenciją nagrinėja organizacijų ir piliečių prašymus, pasiūlymus bei skundus.

5.15. Teikia metodinę pagalbą bei pasiūlymus juridiniams ir fiziniams asmenims žemės ūkio ir melioracijos klausimais.

5.16. Rūpinasi skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

5.17. Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose.

5.18 . Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.19. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.20. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.21. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

___________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui programoms įgyvendinti, administruoti tiesiogines išmokas už pieną bei gyvulius.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo tvarką.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Administruoja pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimą, tiesiogines išmokas už pieną bei gyvulius.

5.2. Administruoja paramos paraiškas, susijusias su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu.

5.3. Administruoja Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės paskerstus galvijus įvertinimą ir atlyginimą.

5.4. Dalyvauja įgyvendinant kaimo plėtros programas, konsultuoja ūkininkus Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos gavimo klausimais. Renka pirminius dokumentus paramai gauti.

5.5. Vykdo paskolų banko palūkanų kompensavimo skaičiavimus už ilgalaikius kreditus, už įsigytą žemės ūkio paskirties žemę, už kreditus, paimtus apyvartinėms lėšoms formuoti, ir įveda duomenis į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

5.6. Organizuoja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui įvertinimą ir skaičiavimą.

5.7. Administruoja paraiškas paramai gauti už papildomą bičių maitinimą.

5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, vykdo jų įgyvendinimą.

5.9. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir informaciją Žemės ūkio ministerijai, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir kitoms institucijoms.

5.10. Teikia metodinius nurodymus Žemės ūkio skyriaus specialistams seniūnijose.

5.11. Nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus, priima atitinkamus sprendimus.

5.12. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui programoms įgyvendinti, Žemės ūkio skyriaus dokumentų apskaitai ir valdymui organizuoti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo tvarką.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

 V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Dalyvauja įgyvendinant kaimo plėtros programas, konsultuoja ūkininkus Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos gavimo klausimais, renka pirminius dokumentus šiai paramai gauti.

5.2. Organizuoja pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimo darbą, rengia dokumentų projektus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kitoms įstaigoms ir organizacijoms.

5.3. Administruoja paramos paraiškas, susijusias su pasėlių draudimo įmokų kompensavimu.

5.4. Dalyvauja organizuojant Ūkininko ir Lauko dienas.

5.5. Nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus, priima atitinkamus sprendimus.

5.6. Teikia metodinius nurodymus Žemės ūkio skyriaus specialistams seniūnijose.

5.7. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, vykdo jų įgyvendinimą.

5.8. Administruoja Ūkininkų ūkio registrą.

5.9. Administruoja Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą.

5.10. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

PAREIGYBĖS APRAŠYMASŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos programoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Vyriausiojo specialisto  specialioji veiklos sritis – melioracija. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Savivaldybės administracijos  nuostatais,  Skyriaus veiklos nuostatais.

4.3. Žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Sudaro melioracijos ir hidrotechninių įrenginių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų programas ir vardinius sąrašus.

5.2. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.3. Kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, priima atliktus darbus, surašo nustatytos formos darbų priėmimo aktus. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą.

5.4. Atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus, teikia  pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo.

5.5. Nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius. Derina kitų žinybų projektinius dokumentus, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje.

5.6. Išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais. Kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais.

5.7. Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Sistemina informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo, rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su melioracija.

5.8. Vykdo tvenkinių ir kitų hidrotechninių įrenginių naudojimosi taisyklių laikymosi kontrolę. Organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūros darbus.

5.9. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina projektus, detaliuosius planus žemės ūkio paskirties žemėje.

5.10. Pagal kompetenciją derina leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti.

5.11. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.12. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra.

5.13. Sustabdo bet kokius melioracijos bei hidrotechnikos statybos darbus, jeigu jie vykdomi be suderinimo arba pažeidžiant šių darbų technologinius reikalavimus. Apie tai praneša Skyriaus vedėjui.

5.14. Dalyvauja komisijų (darbo grupių), kurių veikla susijusi su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus  vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos programoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo  specialisto veiklos sritis – melioracija.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ir kitų ministerijų raštais ir įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis,  Savivaldybės administracijos  nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Sudaro rajone esančių melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų programas ir vardinius sąrašus.

5.2. Atlieka iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų melioracijos darbų užsakovo ir kontrolės funkcijas, rengia melioracijos ir hidrotechninių statinių projektavimo užduotis, derina priešprojektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją.

5.3. Organizuoja melioracijos statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus, jų priežiūrą ir užbaigtų darbų priėmimą.

5.4. Priima techninius sprendimus melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos metu.

5.5. Organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas miškų įveisimui ir infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje projektuoti.

5.6. Nutraukia bet kokius melioracijos ir hidrotechninės statybos darbus, jeigu jie vykdomi be suderinimo arba pažeidžiant šių darbų technologinius reikalavimus.

5.7. Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą, melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

5.8. Užtikrina tikslių laiko normų, įkainių, vykdant melioracijos statybos, remonto ir priežiūros darbus, vykdymą.

5.9. Dalyvauja nagrinėjant piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus.

5.10. Konsultuoja melioracijos statinių naudotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą.

5.11. Atlieka Vilkaviškio rajono potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių priežiūros darbus, stebi melioruotos  žemės būklės pasikeitimus.

5.12. Rengia ir išduoda melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių techninę dokumentaciją.

5.13.  Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.14. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus  vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos programoms vykdyti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo  specialisto specialioji veiklos sritis – melioracija. 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Sudaro rajone esančių melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų programas ir vardinius sąrašus.

5.2. Atlieka iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo ir kontrolės funkcijas, rengia melioracijos ir hidrotechninių statinių projektavimo užduotis, derina priešprojektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją.

5.3. Organizuoja melioracijos statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus, jų priežiūrą ir užbaigtų darbų priėmimą.

5.4. Priima techninius sprendimus melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos metu.

5.5. Organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas miškų įveisimui ir infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje projektuoti.

5.6. Nutraukia bet kokius melioracijos ir hidrotechninės statybos darbus, jeigu jie vykdomi be suderinimo arba pažeidžiant šių darbų technologinius reikalavimus.

5.7. Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą, melioracijos projektų archyvinę medžiagą.

5.8. Užtikrina tikslių laiko normų, įkainių, vykdant melioracijos statybos, remonto ir priežiūros darbus, vykdymą.

5.9. Dalyvauja nagrinėjant piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra.

5.10. Konsultuoja melioracijos statinių naudotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą.

5.11. Atlieka Vilkaviškio rajono potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių priežiūros darbus, stebi melioruotos  žemės būklės pasikeitimus.

5.12.  Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

5.13. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.14. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti traktorių, savaeigių mašinų, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų bei miškų mašinų techninio eksploatavimo, saugumo, technikos reguliavimo ir valstybinės technikos priežiūros taisyklių laikymąsi rajone bei organizuoti minėtų mechanizmų technines apžiūras.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3.Vyriausiojo specialisto  bendroji veiklos sritis –  žemės ūkio plėtra.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ir kitų ministerijų raštais ir įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti sisteminti informaciją, rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Registruoja visų rajone esančių įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorius, priekabas ir kitą registruojamą techniką bei veda registruojamos technikos apskaitą.

5.2. Kontroliuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninio eksploatavimo taisyklių laikymąsi ir jas pažeidus surašo pažeidimų aktus ir kitus dokumentus.

5.3. Organizuoja ir vykdo rajone esančių įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorių, traktorių bazėje sukonstruotų savaeigių mašinų, savaeigių žemės ūkio, kelių tiesimo mašinų, komunalinio ūkio darbuose naudojamų mašinų, kurių variklio galia  viršija 10 AG, taip pat jų krovininių priekabų ir puspriekabių technines apžiūras.

5.4. Teikia Žemės ūkio ministerijai, Savivaldybės administracijai informaciją žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros klausimais, dalyvauja rengiant žemės ūkio programas.

5.5. Civiliniame kodekse nustatyta tvarka notariškai tvirtina technikos pirkimo − pardavimo sandorius.

5.6. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.7. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.8. Teikia metodinius nurodymus Žemės ūkio skyriaus specialistams seniūnijose.

5.9. Vykdo kitus Žemės ūkio skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-538

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2. 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą, techninės apžiūros tvarką bei priežiūrą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Ruošia dokumentus, reikalingus visų rajone esančių įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorių, priekabų ir kitos registruojamos technikos registracijai, tvarko registruojamos technikos apskaitą.

4.2. Teikia Savivaldybės administracijai informaciją žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros klausimais, dalyvauja rengiant žemės ūkio programas.

4.3. Tvarko traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų registracijos dokumentus.

4.4. Pildo traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apskaitos žurnalą.

4.5.  Registruoja Skyriaus siunčiamus ir gaunamus raštus, nustatytais terminais vykdo jų kontrolę.

4.6. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus. Organizuoja apskaitytų Skyriaus dokumentų perdavimą saugojimui už dokumentų apskaitos tvarkymą atsakingam padaliniui.

4.7. Pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikia Apskaitos skyriui.

4.8. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

___________________

 

Skyriaus uždaviniai yra:

– teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, taip pat rengti kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti juos tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoti jų įgyvendinimą;
– įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;
– žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;
– žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas
– stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;
– valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;
– traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;
– kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;
– organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
– dalyvauti rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;
– Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka rengti arba dalyvauti rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus Savivaldybės institucijų sprendimų bei potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų, mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus raštų projektus;
– rengti informaciją apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
– rengti Savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
– konsultuoti savivaldybės teritorijoje melioracijos įrenginių naudotojus ir teikti jiems metodinę pagalbą;
– konsultuoti žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės programų, esant būtinumui, teikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramos teikimo klausimais;
– dalyvauti rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei sąmatų vykdymo ataskaitas;
– bendradarbiauti su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais;
– nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
– vykdyti kitas valstybės, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

Scroll to Top Skip to content