ADministracija

Parama verslui

Parama verslo subjektams

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Paramos verslui klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja Investicijų ir strateginio planavimo skyrius.

Aktuali informacija

Finansavimo formos ir dydžiai

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMA

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas numato šias finansavimo formos ir dydžius (platesnę informaciją rasite čia):

– Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki prašymo pateikimo datos sukurdami bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, patyrė išlaidas. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dviem įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 3 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietas, SVV subjektui gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 5 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus);

– darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos;

– pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.;

– išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

– SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo;

– priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

– su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartys;

– naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Vilkaviškio rajono gyventojas (-ai);

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

-Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur.

– Skiriama patirtų išlaidų (įskaitant atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą) įsteigus įmonę elektroniniu būdu, 100 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 80,00 Eur.

– Išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys).

-Įmonės buveinė ir veiklos vykdymo teritorija yra Savivaldybės teritorijoje.

– Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos

-Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė SVV subjektui kompensuoja iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, investicinio projekto, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos vertinimas yra teigiamas (arba jam prilygintas vertinimas) ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

– Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

-Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas – nuo 1 000,00 Eur iki 5 000,00 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto įgyvendinimui. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir  / ar pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms).

– Priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 4 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš Programos lėšų neskiriamas.

-Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

-Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas).

– Išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.

– Priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš Programos lėšų neskiriamas.

– Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.

-Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

-Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas), patirtų ir dokumentais pagrįstų SVV subjekto išlaidų įrengiant informacines rodykles, paslaugų kelio ženklus, informacinius kelio ženklus į SVV subjekto buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą.

– Išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimo).

-Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

-Kompensacijos gali kreiptis SVV subjektai, kurie nukentėjo nuo pandemijos, karantino.

-Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu (nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo ir papildomai 60 kalendorinių dienų po atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d.) SVV subjekto patirtas ekonominei veiklai vykdyti nuomojamų negyvenamosios paskirties patalpų nuomos išlaidas.

– Kompensacija gali pasinaudoti SVV subjektai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta ar apribota dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino. 

– SVV subjektas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre (kai pareiškėjas yra įmonė) arba pradėjo vykdyti veiklą (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo) ne vėliau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.

– SVV subjektas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei ir (ar) SVV subjektas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų įmonėje, teikiančioje paraišką.

– SVV subjektas nėra gavęs dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo už kompensavimo laikotarpiu patirtas patalpų nuomos mokesčio išlaidas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

-Kompensacijos gali kreiptis juridinis arba fizinis asmuo, kuris su nuomotoju yra sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

– Dalinio negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį gali sudaryti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur.

– Dalinis negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kompensavimo dydis apskaičiuojamas nuo nuomos mokesčio be PVM, išskyrus atvejus, kai SVV subjektai yra ne PVM mokėtojai.

-Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios, paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

– Jei SVV subjektas negyvenamąsias patalpas nuomojasi iš Savivaldybės šio punkto nuostatos netaikomos.

-Paramos gali kreiptis SVV subjektai, kurie nukentėjo nuo pandemijos, karantino.

– SVV subjektas, norintis gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, turi pateikti šio Aprašo 18.8 papunktyje nurodytus dokumentus. Paraiškos nagrinėjamos ir svarstomos Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijos posėdžiuose šio Aprašo 23 papunktyje nustatyta tvarka. Komisijos išvados svarstomos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto, Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdžiuose. Sprendimai dėl lengvatų taikymo priimami Savivaldybės tarybos posėdžiuose.

– SVV subjektas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio atleidžiamas arba negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis sumažinamas laikotarpiui nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo ir papildomai su galimybe atleisti nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio arba sumažinti jį iki 60 kalendorinių dienų po atitinkamų draudimų ar apribojimų veiklos vykdymui panaikinimo.  

– SVV subjektas atleidžiamas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio iki 100 proc., jei jo veikla, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, buvo uždrausta ir draudimo laikotarpiu jis jos nevykdė.

-SVV subjektui sumažinimas negyvenamųjų patalpų nuomos mokestis iki 50 proc. jei jo veikla, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu buvo apribota ir kurią draudimo laikotarpiu jis vykdė iš dalies.

– Paramos gali kreiptis juridinis arba fizinis asmuo, kuris su Savivaldybe yra sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

– Patalpų nuomos sutartis paraiškos pateikimo metu turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre.

– Parama gali pasinaudoti SVV subjektai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu. 

– SVV subjektai, norintys gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

-SVV subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Savivaldybės teritorijoje;

– neturėti įsiskolinimų:

-Valstybinei mokesčių inspekcijai;

-Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

-Savivaldybės biudžetui (išskyrus negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį nuo karantino, pandemijos paskelbimo datos).

– Paraiškų pateikimo tvarka, jų vertinimas ir prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas nurodyti šio Aprašo 17.2, 18.8, 19, 23, 24 papunkčiuose.

-Gali kreiptis nauji SVV subjektai, vykdantys veiklą pagal individualią veiklą su pažyma ir susikūrę darbo vietą sau.

-Gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei SVV subjektas yra PVM mokėtojas) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus.

-Darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos.

-Pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.

-Išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių.

– SVV subjektas, nutraukęs veiklą ir neišpildęs 15.2.9 papunktyje nustatyto reikalavimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti:

– visas lėšas, kai veikla nutraukiama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo ir grynųjų pajamų dydis, nurodytas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, pirmaisiais veiklos metais mažesnis nei 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (išskyrus atvejus kai SVV subjekto grynųjų pajamų dydis sumažėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai SVV subjekto veikla buvo uždrausta ar apribota dėl paskelbtos pandemijos, karantino). 

– 75 proc. lėšų, kai veikla nutraukiama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo ir grynųjų pajamų dydis antraisiais veiklos metais, nurodytas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, mažesnis nei 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (išskyrus atvejus kai SVV subjekto grynųjų pajamų dydis sumažėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtos pandemijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai SVV subjekto veikla buvo uždrausta ar apribota dėl paskelbtos pandemijos, karantino). 

– Priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš Programos lėšų neskiriamas.

-Įsteigta darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi su individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodytos ekonominės veiklos vykdymu.

-Darbo vieta laikoma įsteigta sau tuo atveju, jei savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

-Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas naujam SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 5 priedas);

-ESI išrašo / verslo liudijimo, individualios veiklos vykdymo pažymos kopija.

MOKESČIAI IR LENGVATOS

PARAMA NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIAM VERSLUI

Teisės aktai

Paraiškos gauti finansinę paramą

Lėšų paskirstymas

Remiantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybei buvo skirta 178 tūkst. Eur verslo plėtros sąlygoms gerinti. Savivaldybės sprendimu, lėšos 2020 m. bus panaudotos Savivaldybės infrastruktūros plėtrai, žmogiškiesiems ištekliams, prekėms ir paslaugoms, su turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą:

 1. apie 38 tūkst. Eur skirta Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo modernizavimui;
 2. apie 44 tūkst. Eur skirta valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, kuriam Vilkaviškio mieste suteikti Gedimino, Birutės ir S. Nėries g. pavadinimai, rajoninio kelio Nr. 5110 Vilkaviškis–Suvalkai–Gižai, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Birutės g. pavadinimas, ir krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis, kuriam Vilkaviškio mieste suteiktas Pilviškių g. pavadinimas, rekonstravimo darbams vykdyti;
 3. apie 20 tūkst. Eur skirta infrastruktūros prie verslo subjektų sutvarkymui, esančios prie Gedimino g., Vilkaviškyje;
 4. apie 30 tūkst. Eur skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos įgyvendinimui;
 5. apie 46 tūkst. Eur viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro veiklai.

 

Naudingos nuorodos

TVIC Konsultuoja verslo klausimais:

Pradedančius verslininkus

 • įmonės steigimo ir dokumentų sutvarkymo
 • finansinės paramos
 • mokesčių
 • buhalterinės apskaitos
 • pareiginių instrukcijų rengimo
 • dokumentacijos plano rengimo

http://www.vilkaviskisinfo.lt/verslo-pradzia/

Užimtumo tarnyba

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės pagalba subsidija gali būti skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje.

Kokios paramos galima tikėtis?

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų).

1. Savarankiško užimtumo rėmimas

2. Paraiška savarankiško užimtumo rėmimui forma

Dėl savarankiško užimtumo rėmimo  kreipkitės į Jus aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą, kuris atsakys į Jums rūpimus klausimus ir  suteiks Jums išsamią informaciją.

Garantija
INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės.

Individualios garantijos – paskoloms, lizingui, eksportui. „Invegos“ teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių. Gali kreiptis: pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus. Garantijos intensyvumas: 30-80 %.

Portfelinės garantijos – paskolos, lizingui, faktoringui. Gali kreiptis: smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Garantijos, skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamas paskolas/ lizingo sandorius. Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos/lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai.

Paskolos
„Invega“ administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą:

Verslumo skatinimas 2014-2020 m.

Atviras kreditų fondas 2

Pasidalytos rizikos paskolos

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Kompensavimo priemonės

„Invega“ siūlo įvairius instrumentus, palengvinančius paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, bei padedančius sutaupyti išlaidų kasdienėms verslo reikmėms:

Dalinis palūkanų kompensavimas
Subsidijos verslo pradžiai
Parama darbui
Kompetencijų vaučeris
Konsultacijų kompensavimas
Expo konsultantas LT
Eco konsultantas LT
Verslo konsultantas LT

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Versli Lietuva teikia nemokamos konsultacijos šiomis temomis:
• Verslo formos pasirinkimas.
• Verslo formos įregistravimas.
• Verslo planas.
• Mokesčiai.
• Finansinė parama verslui.
• Reikalavimai gaminiams.
• Reikalavimai statybos gaminiams.
• Reikalavimai paslaugų srities verslui.

Norite pradėti verslą? Kokie pirmieji žingsniai apsisprendus? Kas gali padrąsinti ir paskatinti?

Konsultacijos verslo pradžios klausimais

 

„Versli Lietuva“ konsultantai nemokamai konsultuoja verslo pradžios klausimais – apie verslo formos pasirinkimą, reikalingus leidimus ir licencijas, tinkamiausius finansavimo šaltinius bei visais kitais pradedantiems verslininkams aktualiais klausimais.

Su „Versli Lietuva“ verslui lengviau, greičiau ir paprasčiau!

Daugiau informacijos: „5 žingsniai sėkmingo verslo link”

Scroll to Top