ADministracija

Parama verslui

Parama verslo subjektams

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra išsikėlusi aiškius plėtros prioritetus: tvarios ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas, modernios visuomenės ugdymas ir socialinės gerovės plėtojimas, darnios aplinkos ir modernios infrastruktūros vystymas. Paramos verslui klausimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja Investicijų ir strateginio planavimo skyrius.

Aktuali informacija

Finansavimo formos ir dydžiai

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas numato šias finansavimo formos ir dydžius (platesnę informaciją rasite čia):

– Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki prašymo pateikimo datos sukurdami bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, patyrė išlaidas. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dviem įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 3 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietas, SVV subjektui gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 5 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus);

– darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos;

– pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.;

– išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

– SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo;

– priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

– su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartys;

– naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Vilkaviškio rajono gyventojas (-ai);

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur;

– įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 80,00 Eur. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre;

– išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

– įmonės buveinė ir veiklos vykdymo teritorija yra Vilkaviškio rajono savivaldybė;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė SVV subjektui kompensuoja iki 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, investicinio projekto, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos vertinimas yra teigiamas (arba jam prilygintas vertinimas) ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

– skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta užsienio šalyje išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Skiriama iki 50 proc. dydžio, bet ne daugiau kaip 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų (talpinimo paslaugos);

– SVV subjektas nurodo sukurtos ir veikiančios interneto svetainės adresą;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų. Skaitmeninės rinkodaros būdai: 1) Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO); 2) Paieškos sistemų rinkodara (SEM); 3) Socialinių tinklų marketingas (SMM);

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja);

– išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

– priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

– jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas;

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

– Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės išlaidų įrengiant informacines rodykles, paslaugų kelio ženklus, informacinius kelio ženklus į verslo subjekto buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą;

– išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimo);

– kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

Teisės aktai

Paraiškos gauti finansinę paramą

Lėšų paskirstymas

Naudingos nuorodos

TVIC Konsultuoja verslo klausimais:

Pradedančius verslininkus

  • įmonės steigimo ir dokumentų sutvarkymo
  • finansinės paramos
  • mokesčių
  • buhalterinės apskaitos
  • pareiginių instrukcijų rengimo
  • dokumentacijos plano rengimo

http://www.vilkaviskisinfo.lt/verslo-pradzia/

Užimtumo tarnyba

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės pagalba subsidija gali būti skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje.

Kokios paramos galima tikėtis?

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių (šiuo metu iki 16 000 eurų).

1. Savarankiško užimtumo rėmimas

2. Paraiška savarankiško užimtumo rėmimui forma

Dėl savarankiško užimtumo rėmimo  kreipkitės į Jus aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą, kuris atsakys į Jums rūpimus klausimus ir  suteiks Jums išsamią informaciją.

Garantija
INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės.

Individualios garantijos – paskoloms, lizingui, eksportui. „Invegos“ teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių. Gali kreiptis: pradedantieji verslininkai, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, didelės įmonės.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus. Garantijos intensyvumas: 30-80 %.

Portfelinės garantijos – paskolos, lizingui, faktoringui. Gali kreiptis: smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Garantijos, skirtos nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemai spręsti, teikiamos už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų imamas paskolas/ lizingo sandorius. Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos/lizingo sandorio sumos grąžinimą finansų įstaigai.

Paskolos
„Invega“ administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą:

Verslumo skatinimas 2014-2020 m.

Atviras kreditų fondas 2

Pasidalytos rizikos paskolos

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Kompensavimo priemonės

„Invega“ siūlo įvairius instrumentus, palengvinančius paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, bei padedančius sutaupyti išlaidų kasdienėms verslo reikmėms:

Dalinis palūkanų kompensavimas
Subsidijos verslo pradžiai
Parama darbui
Kompetencijų vaučeris
Konsultacijų kompensavimas
Expo konsultantas LT
Eco konsultantas LT
Verslo konsultantas LT

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Versli Lietuva teikia nemokamos konsultacijos šiomis temomis:
• Verslo formos pasirinkimas.
• Verslo formos įregistravimas.
• Verslo planas.
• Mokesčiai.
• Finansinė parama verslui.
• Reikalavimai gaminiams.
• Reikalavimai statybos gaminiams.
• Reikalavimai paslaugų srities verslui.

Norite pradėti verslą? Kokie pirmieji žingsniai apsisprendus? Kas gali padrąsinti ir paskatinti?

Konsultacijos verslo pradžios klausimais

 

„Versli Lietuva“ konsultantai nemokamai konsultuoja verslo pradžios klausimais – apie verslo formos pasirinkimą, reikalingus leidimus ir licencijas, tinkamiausius finansavimo šaltinius bei visais kitais pradedantiems verslininkams aktualiais klausimais.

Su „Versli Lietuva“ verslui lengviau, greičiau ir paprasčiau!

Daugiau informacijos: „5 žingsniai sėkmingo verslo link”

Scroll to Top Skip to content