ADministracija

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus veiklos nuostatais.

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo d.
įsakymu Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus veiklos nuostatais.

3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius“.

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. Savivaldybės strateginio planavimo sistemos kūrimas ir plėtojimas;

5.2. Savivaldybės viešųjų investicinių projektų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų paramai gauti planavimas, valdymas ir įgyvendinimas;

5.3. investicijų į rajoną pritraukimas, bendradarbiavimas plėtros klausimais su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, miesto bendruomene, užsienio šalių partneriais;

5.4. verslo plėtros skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. rengia Savivaldybės investicinius projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų finansavimui gauti;

6.2. organizuoja ir koordinuoja parengtų investicinių projektų įgyvendinimą;

6.3. kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kt. fondų, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje;

6.4. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įmonėms, rengiančioms investicinius projektus ar paraiškas;

6.5. teikia informaciją projektų rengimo ir įgyvendinimo, paramos verslui, nevyriausybinėms organizacijoms Savivaldybės interneto puslapiui;

6.6. organizuoja ir koordinuoja paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programos įgyvendinimą;

6.7. organizuoja ir koordinuoja nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimą;

6.8. organizuoja ir koordinuoja religinių bendruomenių rėmimo programos įgyvendinimą; 6.9. palaiko ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;

6.10. koordinuoja Savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidimą, informacinių stendų įrengimą;

6.11. kaupia ir sistemina informaciją apie Savivaldybės administracijos rengiamas ir parengtas paraiškas finansinei paramai gauti, apie gautą paramą bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms suteiktą finansinę paramą iš rajono Savivaldybės biudžeto;

6.12. inicijuoja Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus;

6.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;

6.14. dalyvauja Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

6.15. bendradarbiauja su verslo plėtros institucijomis, ministerijomis, departamentais, kitomis institucijomis ES ir kitų šalių finansinės paramos įsisavinimo, regioninės plėtros ir investicijų pritraukimo klausimais;

6.16. koordinuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ruošimą, tikslinimą ir įgyvendinimo stebėseną;

6.17. kartu su programų koordinatoriais parengia Savivaldybės strateginį veiklos planą, atlieka tikslinimą bei koordinuoja jo įgyvendinimo stebėseną;

6.18. kartu su seniūnijomis dalyvauja rengiant Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos planus;

6.19. dalyvauja kuriant ir atnaujinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas;

6.20. pagal kompetenciją inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

6.21. pagal kompetenciją koordinuoja Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimą;

6.22. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – Skyriaus darbuotojų), skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui, pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. organizuoja Skyriaus darbą;

10.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus veiklos nuostatus;

10.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

10.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

10.5. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

10.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

11. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami Skyriui pavestus uždavinius ir atlikdami funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.2. reikalauti iš įmonių, gaunančių finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, pateikti informaciją apie lėšų panaudojimą;

13.3. organizuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų pasitarimus Savivaldybės strateginio planavimo klausimais;

13.4. teikti Savivaldybės tarybai, Merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

13.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Savivaldybės administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

13.6. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

13.7. nevykdyti pavedimų ir užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

13.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

14. Skyriaus darbuotojai privalo:

14.1. vadovautis Skyriaus veiklos nuostatais ir savo pareigybių aprašymais;

14.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

14.3. laiku ir kokybiškai vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

14.5. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

14.6. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

14.7. laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, tarnybinės veiklos etikos principų.

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

15. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

20. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir / ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

  1. Parengti 3 Savivaldybės tarybos sprendimus, susijusius su projektų įgyvendinimu ir kitomis skyriaus vykdomomis funkcijomis.
  2. Vykdant projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ vadovo funkcijas, pateikti 2 mokėjimo prašymus, derinti su įgyvendinančiąja institucija su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
  3. Vykdant projekto „Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų gatvių apšvietimo modernizavimas“ vadovo funkcijas, pateikti 1 mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, derinti su įgyvendinančiąja institucija su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-707

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiojo veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys (pagrindinė).

4. Bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. investicinių projektų įgyvendinimas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. strateginis planavimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Organizuoja, koordinuoja Savivaldybės projektų paraiškų Europos Sąjungos ir kitų šaltinių finansinei paramai gauti rengimą.

17. Administruoja įgyvendinamus Savivaldybės investicinius projektus, remiamus Europos Sąjungos ir kitų finansinės paramos šaltinių arba prižiūri tokių projektų įgyvendinimo eigą.

18. Dalyvauja komisijų (darbo grupių), kurių veikla susijusi su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje.

19. Nustatyta tvarka inicijuoja ir dalyvauja Skyriuje vykdant viešuosius pirkimus.

20. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teisena atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

21. Palaiko ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – verslas;

23.3. studijų kryptis – vadyba;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – investicijų srities patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

25.2. organizuotumas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. analizė ir pagrindimas – 5;

25.5. komunikacija – 4.

26. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. strateginis požiūris – 4;

26.2. veiklos valdymas – 4;

26.3. lyderystė – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. įžvalgumas – 4;

27.2. įtaka – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. veiklos planavimas – 4.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-707

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialiojo veiklos sritis – kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Rengia Savivaldybės investicinius projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų finansavimui gauti.

6. Organizuoja ir koordinuoja parengtų investicinių projektų įgyvendinimą.

7. Kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kt. fondų, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje.

8. Inicijuoja Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

9. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

10. Pagal kompetenciją inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

11. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.

12. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – vadyba;

14.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

14.4. studijų kryptis – ekonomika;

14.5. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.7. darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

14.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

15. Atitikimas kitiems reikalavimams:

15.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

16.2. organizuotumas – 3;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

16.4. analizė ir pagrindimas – 4;

16.5. komunikacija – 3.

17. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. įžvalgumas – 3;

17.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_____________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-999

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas (pagrindinė).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

6. Organizuoja ir koordinuoja parengtų investicinių projektų įgyvendinimą.

7. Inicijuoja Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

8. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

9. Pagal kompetenciją inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

10. Koordinuoja Savivaldybę reprezentuojančių leidinių leidimą, informacinių stendų įrengimą.

11. Dalyvauja kuriant ir atnaujinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas.

12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – teisė (arba);

14.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

14.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

14.5. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama;

14.8. darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

14.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

15.2. organizuotumas – 3;

15.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

15.4. analizė ir pagrindimas – 4;

15.5. komunikacija – 3.

16. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. įžvalgumas – 3;

16.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

17. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

_____________

PATVIRTINTA

   Vilkaviškio rajono savivaldybės

   administracijos direktoriaus

   2020 m. balandžio 29 d. įsakymu

   Nr. B-ĮV-395

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

 

1. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su  profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3.3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Organizuoja bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atranką.

4.2. Koordinuoja informacinių stendų įrengimą.

4.3. Rengia investicinių projektų rengimui ir įgyvendinimui reikalingus dokumentus.

4.4. Dalyvauja inicijuojant Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

4.5. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

4.6. Pagal kompetenciją inicijuoja, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

4.7. Teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

4.8. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

_________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. vasario 22 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-188

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas (pagrindinė).

4. Specialioji veiklos sritis – stebėsena ir analizė (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos sritie specializacija:

5.1. verslas ir investicinių projektų įgyvendinimas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. verslo ir investicinės aplinkos stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

13. Rengia Savivaldybės investicinius projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų finansavimui gauti.

14. Organizuoja ir koordinuoja parengtų investicinių projektų įgyvendinimą.

15. Inicijuoja Savivaldybės objektų, finansuojamų iš ES struktūrinių ir kt. fondų, Valstybės investicijų programos, projektavimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

16. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų tvarkomųjų, informacinių dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

17. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.

18. Palaiko ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis, organizuoja ir koordinuoja verslo investuotojų pritraukimą į Savivaldybės teritoriją.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

20.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

20.4. studijų kryptis – verslas (arba);

20.5. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – investicijų srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 4;

21.5. komunikacija – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. įžvalgumas – 3;

22.2. derybų valdymas – 3.

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. viešųjų ryšių išmanymas – 3.

____________

 

 

Scroll to Top