ADministracija

Civilinės metrikacijos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais.

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio d. įsakymu Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.
3. Skyrius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas funkcijas, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Skyrius turi savo antspaudą su valstybės herbu.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausi S kyriaus uždaviniai:
5.1. teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumentų valdymo srityje;
5.2. vadovautis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą Skyriuje, taip pat kitų Skyriaus paslaugų atlikimo tvarką, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą;
5.3. vadovautis asmens vardo ir (ar) pavardės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo ir (ar) pavardės civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką;
5.4. sudarant civilinės būklės aktų įrašus, naudotis VĮ Registro centro Gyventojų registro departamento duomenimis, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą;
5.5. užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą Skyriaus informaciją Skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;
5.6. organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą;
5.7. organizuoti jaunavedžių švietimą santuokos sudarymo tvarkos, sąlygų, juridinių pasekmių, santuokinių teisių ir pareigų klausimais.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių civilinės būklės įrašą liudijančių išrašų, nuorašų ir pažymų išdavimo;
6.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui;
6.3. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo įrašus liudijančius išrašus;
6.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
6.5. siunčia Vilkaviškio vyskupijos kurijai pranešimus apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
6.6. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
6.7. atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas bei jubiliejinių santuokų apeigas;
6.8. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Savivaldybės teritorijoje, pataisos namuose, ligoninėje arba sergančiojo namuose;
6.9. rengia bylas ir teikia tvirtinti išvadas dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6.10. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;
6.11. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
6.12. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės akto įrašus patvirtinančius išrašus, nuorašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
6.13. siunčia Higienos institutui Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienio valstybėje, mirties įtraukimo į apskaitą dokumentus;
6.14. tvarko, komplektuoja ir saugo archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
6.15. rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus bei teikia tvirtinti regiono archyvui, tvarko trumpai saugomas bylas ir atsako už jų saugojimą;
6.16. rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pasibaigęs, aktus;
6.17. renka ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, išdavimą;
6.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
6.19. rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
6.20. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
6.21. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
6.22. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;
6.23. atstovauja Skyriui teismo įstaigose, Savivaldybėje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.24. dalyvauja teismuose nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ruošia teismui atsiliepimus į pareikštus ieškinius, pareiškimus;
6.25. rengia Skyriaus darbo veiklos ataskaitas, Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo grafikų projektus;
6.26. kontroliuoja Skyriuje sudarytų civilinės būklės įrašų teisingumą;
6.27. Skyrius, asmens prašymu, kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamentu, tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
6.28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;
6.29. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą likviduojamoms įstaigoms bei įmonėms, perduodančioms dokumentus į archyvą;
6.30. priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų apskaitą, naudojimą ir tinkamą saugojimą, atlieka priimtų dokumentų ekspertizę;
6.31. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;
6.32. teikia informaciją ir ataskaitas regiono archyvui.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais Skyriaus veiklos nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja Skyriaus vedėjas.
8. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie Skyriaus veiklos nuostatai, pareigybių aprašymai.
9. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ar kitais jo nebuvimo dėl svarbių priežasčių atvejais jo funkcijas atlieka Skyriaus vyriausiasis specialistas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
10. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
12.1. gauti iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento reikiamą informaciją civilinės būklės aktų įrašams sudaryti;
12.2. susirašinėti su Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo bei anuliavimo klausimais;
12.3. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su Skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais;
12.4. teikti pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
12.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
12.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

13. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.
14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo raštu, pasirašydamas aktą.
15. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.
16. Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja Skyriaus vedėjas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
18. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 18 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-404

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir planuoti skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS 

3. Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – civilinės būklės aktų registravimas, duomenų teikimas valstybės registrams.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus funkcijas, valstybės tarnybą, vietos savivaldą,  darbo santykių reguliavimą.

4.4.  Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5.  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Skyriaus darbą ir paskirsto funkcijas tarp Skyriaus darbuotojų, atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą ir jam pavestų užduočių kokybišką atlikimą.

5.2. Nustatyta tvarka rengia Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę.

5.3. Atstovauja Civilinės metrikacijos skyriui teismuose savivaldybėje bei už jos ribų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Dalyvauja teismuose nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, rengia teismui atsiliepimus į pareikštus ieškinius, pareiškimus.

5.5. Vykdo teismo sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo, civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo.

5.6. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms. Užtikrina tinkamą ir teisingą duomenų perdavimą valstybės registrams.

5.7. Rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

5.8. Teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo.

5.9. Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą.

5.10. Rengia Skyriaus darbo  veiklos ataskaitas.

5.11. Rengia ataskaitas apie įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus.

5.12. Bendradarbiauja su  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gyventojų registro departamentu, Higienos institutu ir kitomis įstaigomis Skyriaus veiklos klausimais.

5.13. Tvirtina civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylų išvadas, tvirtina civilinės būklės įrašus bei juos liudijančius išrašus.

5.14. Priima asmenų prašymus vardo ir (ar) pavardės pakeitimo klausimais, surašo asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimo išvadas ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

5.15. Priima prašymus santuokai, organizuoja ir atlieka santuokų, jų jubiliejų apeigas, registruoja santuokas pataisos namuose.

5.16. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijos klausimais.

5.17. Išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

5.18. Rengia Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo grafikų projektus.

5.19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.20. Organizuoja santuokos registravimo ceremonijas norinčių susituokti pasirinktose vietose, užtikrina, kad tai neprieštarautų viešajai tvarkai, gerai moralei ir nekeltų pavojaus sveikatai.

5.21. Organizuoja likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą.

5.22. Pasirašo likviduotų juridinių asmenų archyve saugomų dokumentų pagrindu parengtas pažymas ir kitus siunčiamus dokumentus.

5.20. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_____________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 18 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-404

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų vykdymą, teisėtą ir teisingą civilinės būklės įrašų sudarymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – civilinės būklės aktų registravimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

4.2.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.

4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, civilinės būklės aktų registravimą.

4.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.5. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

5.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Teikia administracines paslaugas piliečiams  dėl  civilinės būklės aktų įrašų (gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo) sudarymo.

5.2. Renka įrodančius dokumentus asmens vardo, pavardės ar dokumentų ištaisymo bylose, skyriaus vedėjui  teikia pasiūlymus bylose bei atsako už teikiamų išvadų teisingumą ir pagrįstumą.

5.3. Teikia administracinę paslaugą piliečiams dėl  bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į apskaitą.

5.4. Vykdo teismo  sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo, civilinės būklės aktų registravimo, atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ir anuliavimo, asmens paskelbimo mirusiu, teisėtai ir teisingai sudaro civilinės būklės aktų įrašus, perduoda duomenis valstybės registrams, analizuoja pateiktus valstybės registrų pranešimus dėl civilinės būklės aktų įrašų netikslumų, klaidų ir, prireikus, priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo.

5.4. Teikia administracinę paslaugą piliečiams dėl  užsienio valstybėse įregistruotų ir patvirtintų civilinės būklės aktų (gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo) bei priima sprendimą dėl jų  įtraukimo į apskaitą.

5.5. Teikia administracinę paslaugą piliečiams  dėl  civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo, atlieka pateiktų dokumentų analizę ir priima sprendimus dėl dokumentų pateikimo ar jų išreikalavimo bei tolesnio prašymo vykdymo, kontroliuoja vykdymo terminus, surašo išvadas, siūlydamas vedėjui patenkinti ar atsisakyti patenkinti prašymą.

5.6. Sudaro ir pasirašo civilinės būklės aktų įrašus, jų duomenis elektroniniu būdu pateikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, atsako už civilinės būklės aktų įrašuose esančių duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams.

5.7. Rengia ir išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

5.8. Renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

5.9. Skiria santuokos registravimo datą ir laiką, organizuoja  ir atlieka santuokų, jų jubiliejų apeigas.

5.10. Atsako už Skyriaus archyve saugomų dokumentų išrašų, pažymų išdavimą valstybinėms valdžios ir valdymo institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, rašo atsakymus į atitinkamus juridinių ir fizinių asmenų paklausimus.

5.11. Pagal savo kompetenciją priima interesantus, konsultuoja civilinės metrikacijos klausimais, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis.

5.12. Atlieka dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, vertės ekspertizę, rengia naikinti atrinktų dokumentų naikinimo aktus ir teikia juos derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialui.

5.13. Organizuoja supaprastintus viešuosius pirkimus prekėms ir paslaugoms įsigyti reikalingoms Skyriaus veiklai.

5.14. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų  (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

5.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

ATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-663

CIVILINĖS METRIKACIJOS  SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais Skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

3.3. Išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

3.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

3.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Rengia, derina ir nustatyta tvarka teikia Bendrajam skyriui dokumentacijos plano projektą.

4.2. Registruoja, ištaiso, papildo civilinės būklės aktų įrašus ir pateikia juos Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.

4.3. Priima, registruoja prašymus išduoti pakartotinius civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus bei  pažymas.

4.4. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.5. Rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus bei teikia tvirtinti Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialui.

4.6. Tvarko ilgai, nuolat ir trumpai saugomų dokumentų bylas bei atsako už jų saugojimą.

4.7. Paruošia ir teikia įrišimui civilinės būklės įrašų pirmuosius egzempliorius.

4.8. Teikia Savivaldybės administracijos atsakingam specialistui Skyriaus veiklos klausimais informaciją, reikiamą skelbti interneto svetainėje,  ir atsako už jos teisingumą.

4.9. Sudaro asmenų, ketinančių sudaryti santuoką, sąrašus.

4.10. Sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus.

4.11. Vykdo kitus Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą.

_________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1267

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 7.

 II. PASKIRTIS 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti likviduojamų įmonių veiklos dokumentų priėmimą, užtikrinant jų išsaugojimą bei pažymų išdavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyresniojo specialisto bendroji veiklos sritis – dokumentų  valdymas.

 IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos reikalavimais.

6.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti likviduojamų institucijų dokumentų  perdavimo tvarką, saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Priima, klasifikuoja, tvarko ir saugo likviduotų juridinių asmenų bei individualių įmonių (toliau – likviduotų įmonių) ilgai ir nuolat saugomus dokumentus, tikrina dokumentų kiekį, fizinę būklę, apyrašuose nurodytų dokumentų faktinį atitikimą, juos sistemina, vykdo bylų apskaitos kontrolę.

7.2. Organizuoja perduotų saugoti dokumentų laikymą ir naudojimą bei užtikrina jų išsaugojimą; užtikrina, kad dokumentai išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką.

7.3. Teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams.

7.4. Juridinių ir fizinių asmenų prašymu, archyvo fonde esamų dokumentų pagrindu, rengia ir išduoda / išsiunčia archyvo pažymas, patvirtintus dokumentų nuorašus, kopijas.

7.5. Rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus, organizuoja naikintinų bylų likvidavimą.

7.6. Teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams ir fiziniams bei juridiniams asmenims archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais.

7.7. Rengia ir teikia ataskaitas regiono archyvui, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

7.8. Formuoja bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos planą.

7.9. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.10. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1267

BENDROJO  SKYRIAUS  VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS 

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti likviduojamų įmonių veiklos dokumentų priėmimą, užtikrinant jų išsaugojimą bei pažymų išdavimą.

III. VEIKLOS  SRITIS 

5. Vyresniojo specialisto bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas.

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos reikalavimais.

6.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti likviduojamų institucijų dokumentų  perdavimo tvarką, saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Office programiniu paketu, Internet naršyklėmis (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), dokumentų valdymo sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Priima, klasifikuoja, tvarko ir saugo likviduotų juridinių asmenų bei individualių įmonių (toliau – likviduotų įmonių) ilgai ir nuolat saugomus dokumentus, tikrina dokumentų kiekį, fizinę būklę, apyrašuose nurodytų dokumentų faktinį atitikimą, juos sistemina, vykdo bylų apskaitos kontrolę.

7.2. Teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriams.

7.3. Juridinių ir fizinių asmenų prašymu, archyvo fonde esamų dokumentų pagrindu, rengia ir išduoda / išsiunčia archyvo pažymas, patvirtintus dokumentų nuorašus, kopijas.

7.4. Teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams ir fiziniams bei juridiniams asmenims archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais.

7.5.  Juridinių ir fizinių asmenų prašymu išduoda Administracijos archyve saugomų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, informuoja apie saugomus dokumentus.

7.6. Išduoda pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia darbuotojų, dirbančių (dirbusių) Savivaldybės administracijoje, socialiniams reikalams spręsti.

7.7. Teikia  ataskaitas regiono archyvui.

7.8. Formuoja bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos planą.

7.9. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.10. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.11. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

________________________

Skyriaus uždaviniai yra:

– teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumentų valdymo srityje;
– vadovautis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą Skyriuje, taip pat kitų Skyriaus paslaugų atlikimo tvarką, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą;
– vadovautis asmens vardo ir (ar) pavardės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo ir (ar) pavardės civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką;
– sudarant civilinės būklės aktų įrašus, naudotis VĮ Registro centro Gyventojų registro departamento duomenimis, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą;
– užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą Skyriaus informaciją Skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;
– organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą;
– organizuoti jaunavedžių švietimą santuokos sudarymo tvarkos, sąlygų, juridinių pasekmių, santuokinių teisių ir pareigų klausimais.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

– priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių civilinės būklės įrašą liudijančių išrašų, nuorašų ir pažymų išdavimo;
– registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui;
– išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo įrašus liudijančius išrašus;
– įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
– siunčia Vilkaviškio vyskupijos kurijai pranešimus apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
– išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
– atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas bei jubiliejinių santuokų apeigas;
– atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Savivaldybės teritorijoje, pataisos namuose, ligoninėje arba sergančiojo namuose;
– rengia bylas ir teikia tvirtinti išvadas dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
– rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;
– sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
– nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės akto įrašus patvirtinančius išrašus, nuorašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
– siunčia Higienos institutui Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienio valstybėje, mirties įtraukimo į apskaitą dokumentus;
– tvarko, komplektuoja ir saugo archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus – rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus bei teikia tvirtinti regiono archyvui, tvarko trumpai saugomas bylas ir atsako už jų saugojimą;
– rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pasibaigęs, aktus;
– renka ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, išdavimą;
– rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
– rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
– pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
– bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
– nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;
– atstovauja Skyriui teismo įstaigose, Savivaldybėje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
– dalyvauja teismuose nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ruošia teismui atsiliepimus į pareikštus ieškinius, pareiškimus;
– rengia Skyriaus darbo veiklos ataskaitas, Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo grafikų projektus;
– kontroliuoja Skyriuje sudarytų civilinės būklės įrašų teisingumą;
– Skyrius, asmens prašymu, kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamentu, tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
– Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;
– pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą likviduojamoms įstaigoms bei įmonėms, perduodančioms dokumentus į archyvą;
– priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų apskaitą, naudojimą ir tinkamą saugojimą, atlieka priimtų dokumentų ekspertizę;
– išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;
– teikia informaciją ir ataskaitas regiono archyvui.

Scroll to Top Skip to content