ADministracija

Civilinės metrikacijos skyrius

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatais.

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio d. įsakymu Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.
3. Skyrius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atliekantis jam valstybės deleguotas funkcijas, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, steigiamas, reorganizuojamas bei likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Skyrius turi savo antspaudą su valstybės herbu.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Svarbiausi S kyriaus uždaviniai:
5.1. teisėtai ir teisingai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, organizuoti operatyvų ir teisingą Gyventojų registro tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams, vykdyti funkcijas archyvo ir dokumentų valdymo srityje;
5.2. vadovautis Civilinės metrikacijos taisyklėmis, kurios reguliuoja civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą Skyriuje, taip pat kitų Skyriaus paslaugų atlikimo tvarką, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvinių dokumentų panaudojimą ir saugojimą;
5.3. vadovautis asmens vardo ir (ar) pavardės keitimo taisyklėmis, kurios nustato vardo ir (ar) pavardės civilinės būklės aktų įrašuose pagrindus ir šių asmens duomenų keitimo tvarką;
5.4. sudarant civilinės būklės aktų įrašus, naudotis VĮ Registro centro Gyventojų registro departamento duomenimis, užtikrinti teisingą šių duomenų naudojimą;
5.5. užtikrinti Savivaldybės veiklos viešumą, skelbti oficialią ir privalomą Skyriaus informaciją Skyriaus informaciniame stende, interneto svetainėje ir žiniasklaidoje;
5.6. organizuoti tinkamą interesantų priėmimą ir aptarnavimą;
5.7. organizuoti jaunavedžių švietimą santuokos sudarymo tvarkos, sąlygų, juridinių pasekmių, santuokinių teisių ir pareigų klausimais.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. priima prašymus ir reikalingus dokumentus iš interesantų dėl gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo, vardo ir (ar) pavardės pakeitimo registravimo, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo, kartotinių civilinės būklės įrašą liudijančių išrašų, nuorašų ir pažymų išdavimo;
6.2. registruoja, įrašo, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui;
6.3. išduoda gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo įrašus liudijančius išrašus;
6.4. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus ir bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
6.5. siunčia Vilkaviškio vyskupijos kurijai pranešimus apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;
6.6. išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ketinantiems registruoti santuoką užsienyje;
6.7. atlieka santuokų įregistravimo iškilmingas ceremonijas bei jubiliejinių santuokų apeigas;
6.8. atlieka santuokos registravimo ceremonijas norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje Savivaldybės teritorijoje, pataisos namuose, ligoninėje arba sergančiojo namuose;
6.9. rengia bylas ir teikia tvirtinti išvadas dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6.10. rengia bylas ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo;
6.11. sudaro abėcėlines rodykles ir civilinės būklės įrašų registrus;
6.12. nustatyta tvarka išduoda pakartotinius civilinės būklės akto įrašus patvirtinančius išrašus, nuorašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
6.13. siunčia Higienos institutui Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienio valstybėje, mirties įtraukimo į apskaitą dokumentus;
6.14. tvarko, komplektuoja ir saugo archyvinius dokumentus, naikina dokumentus pasibaigus jų saugojimo terminui;
6.15. rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus bei teikia tvirtinti regiono archyvui, tvarko trumpai saugomas bylas ir atsako už jų saugojimą;
6.16. rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pasibaigęs, aktus;
6.17. renka ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, išdavimą;
6.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal kompetenciją;
6.19. rengia ir tikslina Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
6.20. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
6.21. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
6.22. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus Skyriaus veiklos klausimais;
6.23. atstovauja Skyriui teismo įstaigose, Savivaldybėje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
6.24. dalyvauja teismuose nagrinėjant bylas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, ruošia teismui atsiliepimus į pareikštus ieškinius, pareiškimus;
6.25. rengia Skyriaus darbo veiklos ataskaitas, Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo grafikų projektus;
6.26. kontroliuoja Skyriuje sudarytų civilinės būklės įrašų teisingumą;
6.27. Skyrius, asmens prašymu, kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamentu, tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
6.28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui teikia žinias apie per metus sudarytus civilinės būklės aktų įrašus;
6.29. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą likviduojamoms įstaigoms bei įmonėms, perduodančioms dokumentus į archyvą;
6.30. priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų apskaitą, naudojimą ir tinkamą saugojimą, atlieka priimtų dokumentų ekspertizę;
6.31. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;
6.32. teikia informaciją ir ataskaitas regiono archyvui.

III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais Skyriaus veiklos nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja Skyriaus vedėjas.
8. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie Skyriaus veiklos nuostatai, pareigybių aprašymai.
9. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu ar kitais jo nebuvimo dėl svarbių priežasčių atvejais jo funkcijas atlieka Skyriaus vyriausiasis specialistas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
10. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
12.1. gauti iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento reikiamą informaciją civilinės būklės aktų įrašams sudaryti;
12.2. susirašinėti su Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo bei anuliavimo klausimais;
12.3. gauti informaciją iš Savivaldybei pavaldžių viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių jų veiklos, susijusios su Skyriaus teikiamomis paslaugomis, klausimais;
12.4. teikti pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
12.5. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
12.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

V SKYRIUS
SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

13. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.
14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo raštu, pasirašydamas aktą.
15. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.
16. Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja Skyriaus vedėjas.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
18. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

1.      Paruošti skyriuje atliekamų paslaugų metinę statistinę veiklos ataskaitą ir pateikti ją  Savivaldybės internetinėje svetainėje ir rajono spaudoje.

2.      Paruošti informaciją religinės bendruomenės įgaliotiems atstovams dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimo į apskaitą, siekiant, kad pateikti pranešimai apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas atitiktų reikalavimus, keliamus jų formai ir turiniui.

3.      Inicijuoti viešąjį pirkimą dėl dokumentų segtuvų santuokų ceremonijoms.  Užpildyti  tiekėjų apklausos pažymą ir atlikti viešojo pirkimo procedūrą.

Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-693

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CIVILINĖS  METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Civilinės būklės aktų registravimas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Atstovauja Civilinės metrikacijos skyriui teismuose savivaldybėje bei už jos ribų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Vykdo teismo sprendimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės nuginčijimo, įvaikinimo, civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo.

16. Tvirtina civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylų išvadas, tvirtina civilinės būklės įrašus bei juos liudijančius išrašus.

17. Priima asmenų prašymus vardo ir (ar) pavardės pakeitimo klausimais, surašo asmens vardo ir (ar) pavardės pakeitimo išvadas ir teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

18. Organizuoja santuokos registravimo ceremonijas norinčių susituokti pasirinktose vietose, užtikrina, kad tai neprieštarautų viešajai tvarkai, gerai moralei ir nekeltų pavojaus sveikatai.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirtis – civilinės būklės aktų srities patirtis;

21.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 5;

23.2. analizė ir pagrindimas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. organizuotumas – 4;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. lyderystė – 4;

24.2. veiklos valdymas – 4;

24.3. strateginis požiūris – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 4;

25.2. informacijos valdymas – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. teisės išmanymas – 4.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-693

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CIVILINĖS  METRIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS VEIKLOS SRITIS

1.      Specialioji veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas (pagrindinė).

2.      Bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas (papildoma).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. civilinės būklės aktų registravimas.

6. Papildomos veiklos srities specializacija:

6.1. dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

PAREIGYBĖS FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

11. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.

12. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

14. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

15. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.

16. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

17. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

18. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

19. Organizuoja supaprastintus viešuosius pirkimus prekėms ir paslaugoms įsigyti reikalingoms Skyriaus veiklai.

20. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

21. Renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – teisė;

23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

24. Atitikimas kitiems reikalavimams:

24.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 3;

25.5. komunikacija – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. konfliktų valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. dokumentų valdymas – 3.

_________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 6 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-1461

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS               

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos reikalavimais.

3.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti likviduojamų institucijų dokumentų  perdavimo tvarką, saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką.

3.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Priima, klasifikuoja, tvarko ir saugo likviduotų juridinių asmenų bei individualių įmonių (toliau – likviduotų įmonių) ilgai ir nuolat saugomus dokumentus, tikrina dokumentų kiekį, fizinę būklę, apyrašuose nurodytų dokumentų faktinį atitikimą, juos sistemina, vykdo bylų apskaitos kontrolę, konsultuoja archyvinių dokumentų tvarkymo klausimais.

4.2. Užtikrina perduotų saugoti dokumentų laikymą ir naudojimą bei jų išsaugojimą; užtikrina, kad dokumentai išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką.

4.3. Juridinių ir fizinių asmenų prašymu, archyvo fonde esamų dokumentų pagrindu, rengia ir išduoda/išsiunčia archyvo pažymas, patvirtintus dokumentų nuorašus, kopijas.

4.4. Rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus, organizuoja naikintinų bylų likvidavimą.

4.5. Rengia ataskaitų regiono archyvui, Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro tarnybai projektus ir pateikia Skyriaus vedėjui.

4.6. Formuoja bylas pagal patvirtintą Dokumentacijos planą.

4.7. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

 

___________________

Scroll to Top