Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Teiktos paraiškos daliniam kompensavimui gauti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kvietė Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021–2022 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti.

Paraiškas galėjo teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Praėjusiais metais iš viso gautos 27 paraiškos. Iš jų – 24 atitiko nustatytus reikalavimus.

Daugiausia paraiškų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauta Gižų (4), Bartninkų (3), Keturvalakių (3), Pajevonio (3), Pilviškių (3) bei Šeimenos (3) seniūnijose.

Savivaldybės gyventojams (namų ūkiams) dalinai kompensuotos individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įsirengimo išlaidos nuo 800 iki 1200 Eur kiekvienam.

Bendra kompensacijų suma 27,745 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Taip pat informuojame, kad nuo šiol visiems gyventojams, norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas nereikės gauti statybą leidžiančio dokumento ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų. Išskyrus atvejus, kai jos statomos miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose, kur pirmenybė turi būti teikiama jungimuisi prie centralizuotų tinklų.

Be statybą leidžiančio dokumento ir statybų užbaigimo procedūros bus galima statyti nesudėtingųjų statinių II grupei priskirtas nuotekų valyklas ir kaupimo rezervuarus.

Leidimas statyti vietines nuotekų valyklas ir toliau reikės mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.

Išimtys numatytos atsižvelgus į savivaldybių nuogąstavimus, kad statytojai be leidimų įsirenginės nuotekų valyklas miestuose, nors pirmenybė turi būti teikiama jungimuisi prie centralizuotų tinklų.

Šiuos pakeitimus įteisinantis atnaujintas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ įsigaliojo nuo šių metų sausio 30 d.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top