Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Spalio mėnesio Tarybos posėdis

Šiandien, spalio 28 dieną, įvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai.

Patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Šįsyk prie 12 darbotvarkės klausimų pridėti dar du papildomi – „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės ir pabėgėlių priėmimo centro pasirašymui“ bei „Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taip pat iš darbotvarkės buvo pašalintas ketvirtasis klausimas – „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų pedagoginių darbuotojų vykimo į darbą ir iš jo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pritarta biudžeto pakeitimams

Pirmuoju sprendimu taryba pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimams. Juose numatyta patikslinti biudžeto pajamų ir asignavimų planus. Sprendimas inicijuotas atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus. T. y.  planuojama padaryti pakeitimus biudžeto programų sąmatose, kad įstaigų vadovai galėtų efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Patvirtinti tvarkos aprašai

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir mokytojų skatinimo tvarkos aprašas leis įvertinti ir skatinti mokinių ir jų mokytojų ugdymo kokybę, pažangumą, mokymosi motyvaciją, siekiant puikių rezultatų, bei skirti pinigines premijas mokiniams ir jų mokytojams. Lėšos piniginėms premijoms skiriamos iš Savivaldybės strateginio plano Žinių visuomenės programai skirtų Savivaldybės asignavimų.

Premijos skiriamos:

 1. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, laimėjusiems pirmąją–trečiąją vietą Lietuvos mokinių mokomųjų dalykų olimpiadose bei konkursuose, organizuojamuose pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, ir juos ruošusiems mokytojams;
 2. mokiniams, valstybinius brandos egzaminus išlaikiusiems 100 balų ir juos ruošusiems mokytojams;
 3. mokiniams, gavusiems brandos atestatus su pagyrimu;
 4. premijos už pasiekimus gali būti skiriamos mokinių grupei (kolektyvui, komandai). Mokinių kolektyvas (grupė) laikomas vienu asmeniu ir piniginė premija pagal laimėtą vietą skiriama kaip vienam asmeniui.

Premijų dydžiai:

 1. Kolektyvams, komandoms (7 ir daugiau narių):
Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 450 350 250
Nacionalinis (respublikos) 400 300 200
 1. Kolektyvams, komandoms (2–6 nariai):
Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 400 300 250
Nacionalinis (respublikos) 300 200 150
 1. Fiziniams asmenims:
Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 300 200 150
Nacionalinis (respublikos) 200 150 100
 1. Mokytojams – 50 proc. mokiniui ar kolektyvui/komandai skirtos premijos dydžio už kiekvieną paruoštą prizininką.
 2. Abiturientams, valstybinius brandos egzaminus išlaikiusiems 100 balų, – po 200 eurų už kiekvieną egzaminą, kuris buvo įvertintas 100, abiturientą ruošusiam mokytojui – 100 eurų.
 3. Abiturientams, gavusiems brandos atestatus su pagyrimu, skiriama po 200 eurų.

Patvirtintas sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašas nustato sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų (nuo 16 metų) veiklos rėmimo savivaldybės biudžeto lėšomis kriterijus ir tvarką.

Remiama ši, sporto srityje veikiančių fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus biudžetines įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų) ir reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, veikla:

 1. aukšto meistriškumo prioritetinių komandinių sporto šakų (krepšinio, futbolo) sportininkų;
 2. aukšto meistriškumo olimpinių individualių sporto šakų sportininkų.

Pritarta susitarimui „Dėl meno ir dizaino viešose erdvėse“ pasirašymui tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės

Šio susitarimo tikslas – gerinti viešųjų erdvių kokybę, didinti jų vertę, kurti viešąsias erdves, išreiškiančias visuomenės kultūrinį identitetą bei atspindinčias kultūrinį ir gamtinį paveldą.

Reorganizuotos bendrovės ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“

Reorganizavimo tikslas – sujungti tarpusavyje pavaldumo santykiais susijusias bendroves, optimizuoti UAB ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ valdymą, sumažinti valdymo, personalo išlaikymo, finansams ir materialinėms vertybėms administruoti skirtas išlaidas, padidinti bendrovių vykdomų funkcijų atlikimo efektyvumą, skaidrumą ir ekonomiškumą, modernizuoti ir racionalizuoti esamą struktūrą, planavimo, organizavimo ir koordinavimo ryšius, įtvirtinti patikimą veiklos kontrolės sistemą, užtikrinančią optimalų kompetencijos ir atsakomybės paskirstymą.

Po reorganizavimo veiksianti bendrovė – UAB ,,Vilkaviškio komunalinis ūkis“.

Pritarta Bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro pasirašymui

Papildomas darbotvarkės klausimas „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės ir pabėgėlių priėmimo centro pasirašymui“, kuriam Taryba pritarė, leis bendrais institucijų veiksmais sudaryti kokybiškas priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas asmenims, pasitraukusiems (perkeltiems) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos.

Pakeistas tvarkos aprašas

Dar vienas svarstytas papildomas klausimas „Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Keičiamu sprendimo projektu nustatoma, kad taikant Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo nuostatas su gydytojais/rezidentais būtų pasirašomos trišalės sutartys tarp Sveikatos priežiūros įstaigos, Savivaldybės administracijos ir gydytojo/rezidento, tokiu būdu Aprašo taikymas taptų aiškesnis, būtų formuojama vienoda praktika, gydytojams iš anksto būdų žinomos būsimos sutarties sąlygos.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top