Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkursas

Prašymai priimami nuo 2023 m. vasario 1 d. iki, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei įgyvendinti, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio 31 d. 15.00 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

1 veikla. PROJEKTAMS IŠ DALIES FINANSUOTI, DALYVAUJANT NACIONALINIO BIUDŽETO, EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOSE PROGRAMOSE

Prašymų teikimas:

Prašymai iš dalies finansuoti projektą gali būti teikiami dėl planuojamo įgyvendinti projekto arba įgyvendinamiems projektams (iki finansavimo (paramos) sutarties ar patvirtinimo apie finansavimą galiojimo pabaigos).

Galimi pareiškėjai:

Prašymus gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir kurių buveinės registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Prašymo forma ir kita su prašymo pildymu susijusi informacija:

Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba pagal prašymo formą ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Prašymo forma (pridedama)

Pareiškėjai vienam įgyvendinam projektui įgyvendinti, gali pateikti tik vieną prašymą, išskyrus šio Aprašo 5.1.3. punkte nurodytą atvejį.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu:

Pareiškėjai kartu su prašymu pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

–  Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

–  Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis (jei buvo sudarytos), paslaugų perdavimo – priėmimo aktus). Šis punktas taikomas kai teikiamas prašymas pagal šio Aprašo 5.1.3 punktą;

–  Deklaraciją (Aprašo 6 priedas);

–  Finansavimo (paramos) sutartį ar dokumentą patvirtinantį finansavimą;

–  Projekto paraišką;

–  Kitą, papildomą, su prašymu susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo nuomone, reikia pateikti.

Deklaracija (pridedama)

Finansuotinos veiklos:

Lėšos skiriamos Pareiškėjų projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose:

– skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų pagal finansavimo sąlygų aprašus;

– skiriant 5 proc. prisidėjimo finansavimą nuo projekto vertės be PVM, netinkamam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) iš dalies finansuoti. Šis punktas taikomas Pareiškėjams, kurie įgyvendina su verslumu susijusius projektus ir kai PVM mokestis pagal finansavimo sąlygų aprašus yra priskiriamas prie netinkamų finansuoti projekto lėšų ir kai pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas.

– prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos projekto įgyvendinimui, tačiau jos nebuvo numatytos paraiškos rengimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu. Šių išlaidų suma vieno projekto įgyvendinimo metu negali viršyti 1 000,00 Eur su PVM.

2 veikla. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKLOS IŠLAIDOMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI

Prašymų teikimas:

Nevyriausybinės organizacijos veiklos išlaidų kompensavimui, gali pateikti tik vieną prašymą per einamuosius metus (vienai Nevyriausybinei organizacijai skiriama ne daugiau kaip 300,00 Eur per einamuosius metus).

Galimi pareiškėjai:

Prašymus gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas.

Nevyriausybinė organizacija, siekdama gauti lėšas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

– juridinis asmuo privalo turėti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija;

– buveinės registracijos vieta arba veiklos vykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybėje;

– nevykdo ūkinės komercinės veiklos ir negauna komercinės veiklos pajamų;

– pagal Aprašą lėšos nekompensuojamos nevyriausybinėms organizacijoms veikiančioms neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, organizacijoms vykdančioms humanitarinę veiklą (pvz., Maltos ordino pagalbos tarnyba, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Carito organizacijos ir pan.), organizacijoms vykdančioms veiklą sveikatos srityje (pvz., vykdančioms psichikos sveikatos stiprinimo, priklausomybių prevencijos ir kt. veiklas);

– Pareiškėjas nėra likviduojamas arba jam nėra pradėtos bankroto procedūros (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

– Pareiškėjo veikla nėra sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais (pateikiama deklaracija (Aprašo 6 priedas));

– Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės konkurso būdu gautas lėšas ir gautas lėšas panaudojo tikslingai;

– Pareiškėjas yra pateikęs veiklos ataskaitą ir metinį finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu Pareiškėjo finansiniai metai yra pasibaigę, tačiau veiklos ataskaita ir metinis finansinių ataskaitų rinkinys teikiant projektą dar nėra patvirtintas, tikrinamas minėtų dokumentų pateikimas už paskutinius patvirtintus finansinius metus (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis).

Prašymo forma ir kita su prašymo pildymu susijusi informacija:

Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba pagal prašymo formą ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.

Prašymo forma veiklos išlaidų kompensavimui (pridedama)

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu:

Pareiškėjai kartu su prašymu pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

–  Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

–  Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, sutartis (jei buvo sudarytos), paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko sąskaitos išrašai, mokėjimo nurodymai ir pan.);

–  Nekilnojamojo turto registro išrašą, įrodančio nevyriausybinės organizacijos patalpų valdymo teisėtumą;

–  Deklaraciją (Aprašo 6 priedas);

–  Kitą, papildomą, su prašymu susijusią medžiagą, kurią, Pareiškėjo nuomone, reikia pateikti.

Deklaracija (pridedama)

Kompensuojamos veiklos išlaidos:

Lėšos skiriamos nevyriausybinių organizacijų veiklos išlaidoms iš dalies kompensuoti:

– patalpų šildymo išlaidų daliai kompensuoti (patalpų šildymo išlaidų dalinė kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. nuo to, kokios rūšies kuru (malkomis, anglimi, dujomis, centralizuotas šildymas ir pan.) patalpos šildomos);

– vandens ir nuotekų išlaidų daliai kompensuoti;

– šiukšlių tvarkymo išlaidų daliai kompensuoti;

– elektros energijos išlaidų daliai kompensuoti.

Adresas, kuriuo turi būti pateikti prašymai, ir prašymų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) 233 kab., siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Darbuotojas teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Projektams finansuoti skirta 60 000,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top