Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Skelbiamas Religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo konkursas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia religines bendruomenes iki 2023 m. vasario 23 d. 12.00 val. teikti projektų paraiškas ir dalyvauti Religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo konkurse.

Projektų konkurso paraiškos pagal patvirtintą paraiškos formą su priedais pateikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) 233 kab. arba el. paštu jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškos forma (pridedama)

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Prie paraiškos pateikiami šie priedai:

–  Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (ESI išrašas, Juridinio asmenų registro (JAR) išrašas).

–  Juridinio asmens steigimo dokumentų (pvz., įstatai, nuostatai, statutas) kopija.

– Išlaidų pagrindimo dokumentai (pateikiami komerciniai pasiūlymai, sąmatos, interneto tinklalapiuose esančių kainų kompiuterio ekrano nuotraukos (anglų k. print Screen) ir pan.).

– Patalpų nuosavybę patvirtinantys dokumentai.

– Leidimai / sutikimai vykdyti rangos darbus (pvz. leidimas / sutikimas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Marijampolės teritorinis padalinio, planuojamiems darbams atlikti (jeigu tvarkoma teritorija / objektas yra kultūros paveldo objektas, statybą leidžiantis dokumentas ir pan.) (jei tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus).

– Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą).

Galimi pareiškėjai:

Religinės bendruomenės ar bendrijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos sąvoką bei veikiančios ir registruotos Savivaldybės teritorijoje.

Tinkamos finansuoti veiklos:

– pastatų ar statinių, nuosavybės teise priklausančių Religinei bendruomenei ar bendrijai, atnaujinimo, remonto, renovacijos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbai (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti);

– į kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės religinės paskirties pastatų ar statinių bei jų teritorijoje ar juose esančių kultūros vertybių restauracija, avarinės būklės šalinimo darbai ir tvarkyba (kai gauti leidimai šiems darbams vykdyti);

–  jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimas;

–  techninės dokumentacijos parengimo finansavimas.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia: Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliunaitė-Milovanov, tel. 8 342 60199, el. pašas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Projektams finansuoti skirta 15 000,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top