Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Sausio mėnesio Tarybos posėdis

Šiandien, sausio 27 dieną, įvyko pirmasis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 13 klausimų.

Posėdyje dalyvavo 24 Tarybos nariai. Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Tarybos posėdyje patvirtintas 2023–2025 m. strateginis veiklos planas ir 2023 metų Savivaldybės biudžetas.

Patvirtintos gairės ateičiai

Tarybos posėdyje patvirtintas vienas svarbiausių planavimo dokumentų – Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas.

Šis, artimiausiems trejiems metams tvirtinamas veiksmų planas skirtas įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano veiksmus, Bendrojo plano sprendinius, ilgalaikių programų priemones, tikslingai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas bei kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus strateginio planavimo dokumentus. Strateginiame plane numatytas priemones planuojamos finansuoti iš Savivaldybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir programų, valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą pristatė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka bei Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov.

Meras pabrėžė, kad svarbiausi Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. veiklos prioritetai yra:

  • darnios aplinkos ir modernios infrastuktūros plėtojimas;
  • palankių sąlygų investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui sudarymas;
  • kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros užtikrinimas, orientuotas į gyventojų poreikius;
  • integralių, optimalių ir kokybiškų ugdymo(si) sąlygų kūrimas;
  • pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių gyventojų gerovės didinimas.

Akcentavo, kad 2023–2025 m. strateginis veiklos planas yra optimizuotas ir jame liko 7 programos – Ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimo programa, Žinių visuomenės programa, Kultūros, sporto ir jaunimo programa, Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo programa, Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo programa, Darnios aplinkos programa, Savivaldybės valdymo programa.

Įvardydamas kitus trejų metų darbus meras minėjo, kad svarbiausias prioritetas yra tęsti ir užbaigti pradėtus vykdyti projektus bei pradėti įgyvendinti naujus.

Už Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą Tarybos nariai balsavo vienbalsiai ir jis buvo patvirtintas.

Patvirtintas 2023 metų Savivaldybės biudžetas

2023 metų biudžeto projektą išsamiai pristatė Savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, informavęsi, kad jis buvo svarstomas visuose komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus, o sausio 23 viešas Savivaldybės biudžeto projekto svarstymas vyko Savivaldybės posėdžių salėje.

Administracijos direktorius informavo, kad 2023 metų biudžetą sudaro 59,6 mln. eurų pajamų ir pasidžiaugė, kad šių metų biudžetas yra 10 mln. eurų didesnis nei patvirtintas 2022 metais (2022 m. biudžete – 49,6 mln. Eur.).

Daugiausia pajamų ketinama gauti iš surenkamų mokesčių (32,5 mln. eurų) ir dotacijų (22,5 mln. eurų). Kitos Savivaldybės pajamos sudarys 4,2 mln. eurų visų planuojamų pajamų.

Savivaldybės išlaidoms skirti asignavimai – 59,2 mln. eurų. Iš jų darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams apmokėti – 33,6 mln. eurų (56,8 proc.). Taip pat šiais metais planuojama įsigyti turto už 2,8 mln. eurų.

2023 m. savivaldybės biudžetas yra programinis ir parengtas pagal 7 Savivaldybės tarybos patvirtintų programų, pagal asignavimų valdytojus, pagal finansavimo šaltinius ir pagal priemones, remiantis Savivaldybės strateginiu veiklos planu.

Šiais metais didžiausia dalis yra numatyta švietimo ir ugdymo sritims. Žinių visuomenės programai numatyta 45,3 proc. biudžeto išteklių. Lyginant su praėjusiais metais, dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, sumažėjo 3 mokyklomis-daugiafunkciais centrais (Alvito, Keturvalakių ir Bartninkų), jas jungiant prie kitų švietimo įstaigų.

21,6 proc. biudžeto skirta Socialinės pagalbos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo programai.

12,1 proc. biudžeto lėšų skirta Darnios aplinkos programai, 11,4 proc. – Savivaldybės valdymo programai, 7 proc. – Kultūros sporto ir jaunimo programai, po 1,3 proc. skirta Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo programai bei Ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimo programai.

Savivaldybės biudžete numatytos lėšos jau trečius metus vyksiančiai Bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimo programai – taip vadinamajam „Piliečių biudžetui“. Šiemet šiai programai iš Savivaldybės biudžeto bus skirta 150 tūkst. eurų.

2023 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas buvo svarstytas itin atidžiai net keletą kartų. Visi pateikti pasiūlymai dėl programų papildymo buvo apsvarstyti Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete. Vieniems pasiūlymams buvo pritarta ir jie įtraukti į biudžetą, kiti pasiūlymai buvo nepriimti ar atidėti vėlesniam laikui.

Už 2023 metų biudžeto patvirtinimą Tarybos nariai taip pat balsavo vienbalsiai ir jis buvo patvirtintas.

Pritarta nekilnojamo turto įsigijimui Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn

Taryba pritarė nekilnojamojo turto – negyvenamosios patalpos – pašto bei kitų statinių, esančių J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškyje, reikalingų Vilkaviškio rajono savivaldybės poreikiams, vykdant savarankiškąsias savivaldybių funkcijas (biudžetinių įstaigų išlaikymui), įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pritarta žemės sklypų paėmimui

Pritarta prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Vilkaviškio skyriaus paimti Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Paežerių k., Kisiniškių k., Maldėnų k. žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui, numatant dviračių tako aplink Paežerių ežerą įrengimą.

Paėmus žemę visuomenės poreikiams bus sudarytos sąlygos įrengti dviračio taką aplink Paežerių ežerą, atitinkantį „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top