Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kvietimas teikti paraiškas

Kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę „Finansinės paskatos nevyriausybinių organizacijų veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą“.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 31 d. 12.00 val. 

Kvietimui skirta suma – 0,5 mln. Eur

Pareiškėjai/paramos gavėjai 

Pareiškėju gali būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO), kuri registruota Juridinių asmenų registre su NVO žyma ir vykdanti veiklą aplinkosaugos srityje.

Pareiškėjas negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu vykdo ūkinę veiklą, negali pagal Tvarkos aprašo projektą skirtų paramos lėšų naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

2. vertinimo dieną yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui finansinių ataskaitų rinkinį;

3. yra įsisteigęs ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Tvarkos aprašo įsigaliojimo datos;

4. vertinimo dieną yra įtrauktas į darančių poveikį teisėkūrai sąrašą Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (Skaidryje);

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Vienam pareiškėjui skiriama maksimali paramos suma yra  ne didesnė kaip 60 000 Eur., jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur.

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (ar) projekto partnerio lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti skirtos lėšų sumos.

Sąlygos subsidijai gauti 

1. per pastaruosius 5 (penkerius) metus nuo paraiškos pateikimo yra įgyvendinęs bent 2 (du) nedidelės apimties politikos formavimo ir (ar) visuomenės informavimo projektus aplinkosaugos ir (ar) klimato kaitos švelninimo srityje, kurių vertė ne mažesnė kaip po 10 tūkst. Eur, arba bent 1 (vieną) didelės apimties projektą, kurio vertė ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur, arba per pastaruosius 5 (penkerius) metus kartu su darbuotoju, vykdysiančiu projektą, įgyvendinti bent 2 (du) nedidelės apimties politikos formavimo ir (ar) visuomenės informavimo projektai aplinkosaugos ir (ar) klimato kaitos švelninimo srityje, kurių vertė ne mažesnė kaip po 10 tūkst. Eur, arba bent 1 (vienas) didelės apimties projektas, kurio vertė ne mažesnė kaip 50 tūkst. Eur.

2. Pareiškėjai prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija;

3. Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui ne didesnė kaip 60 000 Eur. Jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur.

Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (toliau –APVIS) https://apvis.apva.lt/

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dalyvauti konkurse.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/finansines-paskatos-nvo-veikloms-ir-ar-veiksmams-formuojant-klimato-politika-ir-informuojant-visuomene-apie-klimato-kaita-2023-01 

Jei turite klausimų dėl paraiškos pildymo, pridedamų dokumentų ar prisiimamų įsipareigojimų įgyvendinant projektą, galite kreiptis šiais kontaktais: Egidijus Petraitis, tel. 8 659 76105, el. paštas – egidijus.petraitis@apva.lt. Kristina Kluonienė, tel. 8 602 87 074,el. paštas – kristina.kluoniene@apva.lt.

APVA informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top