Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiama Vilkaviškio rajono gyventojus teikti paraiškas dėl buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kvies Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021–2023 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuo 2023 m. balandžio 1 d. teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti.

Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vienerių metų) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopiją ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopiją (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis); jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas, įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.); įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių).; UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus); dalinio kompensavimo prioritetus (gausios šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai. Kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama.

Atkreipiame dėmesį, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą su paraiškos forma, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B-TS-691 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVCIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, galite rasti internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt.

Paraiškas galima teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Dėl paraiškų teikimo tvarkos kreiptis tel. +370 342 60 076, +370 611 57 701, el. p. mileta.inkratiene@vilkaviskis.lt.

PRIDEDAMA:

Paraiškos forma

Sprendimas ir tvarkos aprašas 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top