Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kviečiame deleguoti atstovus į Vilkaviškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėtį

Savivaldybės taryba per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos savo įgaliojimų laikui sudaro Antikorupcijos komisiją.

Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Kviečiame seniūnaičius, išplėstines seniūnaičių sueigas, bendruomenines organizacijas, visuomenę, savivaldybės gyventojus teikti kandidatūras į Komisiją.

Komisijos funkcijos:

1) Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar Mero iniciatyva dalyvauti atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

2) dalyvauti rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

3) nagrinėti Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

4) informuoti visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

5) korupcijos prevencijos tikslais analizuoti Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoti Savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;

6) dalyvauti atliekant Savivaldybės įstaigose veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

7) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės įstaigų veiklos srityse, teikti siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;

8) koordinuoti Savivaldybės, Savivaldybės valdomų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių viena iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą;

9) nagrinėti Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

10) pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus, teikti išvadas ir rekomendacijas Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai;

11) atlikti kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2023 m. gegužės 10 d. teikti laisvos formos pasiūlymus dėl Komisijos sudėties. Teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje. Pasiūlymus galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (Savivaldybės priimamajame, 304 kab. S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) arba el. paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top