Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Kovo mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, kovo 31 dieną, įvyko paskutinis 2019–2023 metų kadencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 39 rajonui aktualiais klausimais.

Paskutiniajame posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai.

Pritarta tarptautiniams projektams

Taryba vienbalsiai pritarė ir dalinį finansavimą skyrė viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavimui projekte „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas – II“.

Pagrindiniai projekto partneriai –Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (Lietuvos Respublika),  Prienų rajono savivaldybė (Lietuvos Respublika),  Suvalkų turizmo ir verslo informacijos centras (Lenkijos Respublika).

Įgyvendinant Projektą kartu su partneriais bus vykdomos bendros veiklos, skirtos reklamuoti regionus, kaip patrauklią turistinę vietovę tarptautiniu lygiu, vykdomi bendri turizmo ir kultūros maršrutai, produktai ir paslaugos, kultūros renginiai ir kt. veiklos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti mažosios architektūros elementus Vilkaviškio mieste, Gižų k., Gražiškių mstl., Alvito k., Virbalyje ir kt.;  įrengti geriamojo vandens stoteles, dviračių stovus, dviračių remonto stoteles, informacines rodykles, stendus bei kitos veiklos.

Taip pat pritarta projekto „Gamta be sienų – tarpvalstybinė partnerystė saugant gamtos paveldą“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui.

Šio projekto tikslas – pagerinti šalių gebėjimus  gamtos apsaugos, biologinės įvairovės išsaugojimo ir žaliosios infrastruktūros plėtojimo srityse. Pagrindiniai Projekto partneriai – Vasilków savivaldybė (Lenkijos Respublika), Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (Lietuvos Respublika).

Įgyvendinant Projektą kartu su partneriais bus vykdomi bendri veiksmai ir bendradarbiavimas aplinkosauginio švietimo ir informuotumo didinimo srityje.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti tvarias rekreacines erdves prie Vištyčio ežero (pavėsinės, suoliukai, staleliai, laužavietės, informaciniai stendai ir kt.); įrengti „pelkių“ tipo taką Vištyčio mstl., parengti Vištyčio ežero ekosistemos pristatymą – edukacinių erdvių sukūrimas(pvz. interaktyvios gamtos ir vandens garsų gaudyklės, gyvūnų pėdsakų takas, debesų stebėjimo stotelė, nameliai ežiams, vabzdžiams, inkilai šikšnosparniams ir pan.) bei kitos veiklos.

Pritarta projektams, kurie skatins kaimo gyventojų ekonominį ir socialinį aktyvumą

Taryba pritarė asociacijos „Asterhouse“ projektui „Svečių namų „Asterhouse“ įkūrimas“.

Projekto tikslas – skatinti nevyriausybines organizacijas vystyti ir plėtoti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą, kuriant darbo vietas, didinant užimtumo galimybes kaimo gyventojams. Pradėjus vykdyti asociacijos „Asterhouse“ veiklą, bus teikiamos apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, maitinimo paslaugos bei socialinė paslauga – vaikų dienos centro veikla.

Taryba pritarė Alvito kaimo bendruomenės projektui „Alvito kaimo bendruomenės namų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui“ bei Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Socialinių paslaugų plėtra Gudkaimio savanoriško gyvenimo namuose“.

Šių projektų tikslas – skatinti kaime veikiančias viešojo sektoriaus organizacijas vystyti ir plėtoti ekonomines veiklas kaime, prisidedant prie pagalbos neįgaliesiems, vienišiems, pagyvenusiems, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, užtikrinant visapusišką šių grupių asmenų integraciją.

Projekto pareiškėjas – Alvito kaimo bendruomenė.

Projekto tikslas – teikti socialines sociokultūrines bei socialines asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas Šeimenos seniūnijos gyventojams. Įgyvendinus projektą bus atliktas pastato kapitalinis remontas ir toliau bus teikiamos sociokultūrinės paslaugos bei pradėtos teikti asmeninės higienos (skalbimosi ir prausimosi) paslaugos Šeimenos seniūnijos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Šioms paslaugoms vykdyti bus įrengtos sanitarinės ir skalbyklos patalpos, lauko pandusas, nuotekų valymo įrenginiai, įsigyta veiklai reikalinga įranga (skalbyklė, džiovyklė). Minėtas veiklas organizuos Alvito kaimo bendruomenės savanoriai.

Projekto pareiškėjas – Gudkaimio kaimo bendruomenė.

Projekto tikslas – plėsti Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namų socialinių paslaugų teikimą, teikiant sociokultūrines paslaugas, padedant socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant jų socialinę atskirtį bei aktyvinant vietos bendruomenę grupiniais užsiėmimais. Įgyvendinant projektą bus įsigyjami du moduliniai nameliai bei reikalingi baldai. Įrengus papildomas erdves bus pradėtos teikti grupinės sociakultūrinės paslaugos vietos gyventojams (senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams), kurių metu minėtai tikslinei grupei bus organizuojamos įvairios veiklos (mokymai, pristatymai, pranešimai), padėsiantys spręsti jų socialines problemas, taip siekiant sumažinti socialinę atskirtį visuomenėje. Minėtas veiklas organizuos Gudkaimio kaimo savarankiško gyvenimo namų darbuotojai ir kviestiniai svečiai.

Pritarta projekto „Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas –  didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie  klimato kaitos mažinimo. Įgyvendinant Projektą planuojama ant pastato stogo, esančio adresu: Maironio g. 25, Vilkaviškyje (1D5/p), įrengti 100 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę.

Pritarta projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kultūros paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šio projekto tikslas – siekti kultūros paveldo objekto išsaugojimo ir atskleidimo, susidomėjimo kultūros paveldu didinimo, kultūros paslaugų prieinamumo, įvairovės ir interaktyvumo skatinimo, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms reikmėms, kultūros paveldo objekto prieinamumo visuomenei ir lankytojams užtikrinimo, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Tvarkomųjų statybos darbų projekte numatyti šie sprendiniai: pastato paskirties keitimas iš kitos (ūkio) į kultūros, lankytojų salės įrengimas, šildymo sistemos, patalpų vėdinimo, elektros instaliacijos, apšvietimo, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas, aplinkos pritaikymas lankytojams. Taip pat įgyvendinant Projektą numatoma įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus.

Taryba pritarė projekto „Krepšinio aikštelės atnaujinimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui. Šio projekto tikslas –  sutvarkyti viešąsias erdves Vilkaviškio rajono teritorijoje, pritaikant jas vaikų ir jaunimo užimtumui. Planuojama Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro teritorijoje atnaujinti esamą krepšinio aikštelę : įrengti liejamos gumos granulių dangą, įsigyti stovus ir nubraižyti linijas.

Patvirtinta programa

Taryba vienbalsiai patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Jos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (ne ugdymo proceso metu) Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Patvirtintas naujas Tarybos veiklos reglamentas

Naujovės Reglamente tai, kad Savivaldybės tarybos opozicija galės išsirinkti savo lyderį. Jis turės pirmumo teisę užduoti klausimus Tarybos posėdyje svarstomais klausimais, jis bus Kolegijos narys. Opozicijos lyderio atlyginimas prilygintas Tarybos komitetų pirmininkų darbo užmokesčiui.

Savivaldybėje bus privalu sudaryti Kolegiją, į kurios sudėtį įeis Meras, vicemerai, Administracijos direktorius, Tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei Opozicijos lyderis.

Reglamente aiškiau nustatyta Tarybos narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems ir toliau bus mokama už faktiškai dirbtą laiką, kurį sudaro darbas Tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų, grupių posėdžių, gyventojų priėmimo metu.

Numatytos Tarybos mažumos veiklos garantijos. Kartą per pusę metų į Tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti Tarybos mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau kas pusmetį Tarybos posėdžio pabaigoje turės būti organizuojama Savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu Tarybos mažumos atstovai galės užduoti klausimus Merui, vicemerams, Administracijos direktoriui, Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams ir gauti atsakymus.

[soliloquy id=”76945″]

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top