Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Gruodžio mėnesio tarybos posėdis

Š. m. gruodžio 22 d., ketvirtadienį, įvyko paskutinis šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 24 klausimais.

Tarybos posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Pritarta biudžeto pakeitimams

Pirmuoju sprendimu Taryba vienbalsiai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimams. Juose numatyta patikslinti biudžeto pajamų ir asignavimų planus. Sprendimas inicijuotas atsižvelgus į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus. T. y.  planuojama padaryti pakeitimus biudžeto programų sąmatose, kad įstaigų vadovai galėtų efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas

Parengto sprendimo projekto tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų motyvaciją siekti puikių rezultatų NVŠ srityse, skirti mokiniams už pasiektus aukštus rezultatus kultūros, meno ir sporto srityse ir juos paruošusiems mokytojams pinigines premijas.

Premijos skiriamos už pasiektus aukštus rezultatus kultūros, meno ir sporto srityse, laimėjus pirmą–trečią vietas nacionalinio, tarptautinio lygmens konkursuose, varžybose (kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 8 dalyviai iš 4 šalių/miestų), parodose, kurių nuostatuose numatyta, jog eksponuojami darbai yra vertinami ir jiems bus skiriami apdovanojimai.

Premijos gali būti skiriamos fiziniam asmeniui, kolektyvui, komandai. Kolektyvas/komanda laikomas vienu asmeniu ir Premija pagal laimėtą vietą skiriama kaip vienam asmeniui.

Premijų dydžiai:

Kolektyvams, komandoms (13 ir daugiau narių):

Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 500 400 300
Nacionalinis (respublikinis) 400 300 200

Kolektyvams, komandoms (2–12 nariai):

Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 400 300 250
Nacionalinis (respublikinis) 300 200 150

Fiziniams asmenims:

Renginio lygmuo Laimėta vieta ir skiriamos piniginės premijos dydis eurais
Laureato ir (arba) pirmoji Antroji Trečioji
Tarptautinis 300 200 150
Nacionalinis

(respublikinis)

200 150 100

Mokytojams ir/ar kolektyvų/komandų vadovams už mokinių/auklėtinių, kolektyvų, komandų pasiektus aukštus rezultatus skiriamos 50 procentų dydžio premijos nuo mokiniui/auklėtiniui,  kolektyvui, komandai skiriamos sumos.

Kolektyvas, komanda, fizinis asmuo už pasiektus aukštus rezultatus per kalendorinius metus į Premiją pretenduoti gali vieną kartą.

Pritarta bendradarbiavimo sutarties tarp VDU ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kryptingam kompetencijų ugdymui, kvalifikuotam pedagogų rengimui, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį, bus sudaroma bendradarbiavimo sutartis su VDU, kuris įgyvendina pedagogų rengimo, perkvalifikavimo pedagogines profesines studijų programas/modulius.

Rajono mokyklose jaučiamas švietimo pagalbos specialistų, informacinių technologijų, ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį Savivaldybė kvies Universiteto darbuotojus bei studentus dalyvauti Savivaldybės organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose, taip pat siekiant pritraukti studentus, būsimus pedagogus atlikti mokomąsias praktikas, stažuotes rajone.

 Patvirtinta visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaita

Visuomenės sveikatos stebėsena Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu pateikti rekomendacijas bei prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms. Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilkaviškio r. sav. 2021 m. stebimas gyventojų skaičiaus didėjimas. Vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 35 155, tai yra 706 asmenimis daugiau nei 2020 m. Lyginant gyventojų skaičių pagal lytį pastebima, kad moterų Vilkaviškio r. sav. gyveno 2108 daugiau negu vyrų.

Vilkaviškio r. sav. vaikai  (0–17 metų) sudarė 16,6 proc., 18–44 m. asmenys – 31,3 proc., 45–64 m. gyventojai – 30,8 proc, 65 ir vyresnio amžiaus asmenys sudarė 21,5 proc. savivaldybės populiacijos.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tai pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis, parodantis bendrą rizikos veiksnių poveikį, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą. 2021 m. Vilkaviškio r. sav. gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 70,9 m., o 2020 m. – 74,5 metų.

Pritarta Alvito medicinos punkto uždarymui

Nuo 2021 m. sausio 5 d. Alvito medicinos punkte nedirba bendrosios praktikos slaugytoja, todėl visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Šeimenos seniūnijoje gyvenantiems gyventojams teikia Vilkaviškio PSPC dirbantis medicinos personalas. Slaugos paslaugas namuose pacientams, kuriems nustatytas slaugos poreikis ar neįgalumo lygis, teikia Vilkaviškio PSPC slaugos mobili komanda, kuri atvyksta pas pacientus į namus.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimais, <…>, šiuo metu Alvito medicinos punktas neatitinka infekcijų kontrolės reikalavimų. Norint teikti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas prirašytiems pacientams, reikia suremontuoti medicinos punkto patalpas.

Bendruomenės susirinkimo metu pacientai, prisirašę prie Vilkaviškio PSPC, pritarė punkto uždarymui, nes 2 dienų, kurias punktas veiktų, atnaujinus veiklą, neužtenka poreikiams patenkinti.

Taryba pritarė nuo 2023 m. sausio 1 d. uždaryti viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punktą.

Pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginiame 2019–2027 metų plėtros plane suformuluotą misiją, nustatytus prioritetus, Vilkaviškio rajono situacijos analizę, buvo suformuluoti SVP metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės. Strateginis veiklos planas yra rengiamas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginiame plėtros plane suformuluota rajono strateginė vizija – Vilkaviškio rajonas – saugus Lietuvos pasienio kraštas, savo gamtine geografine padėtimi patrauklus investicijoms, turtingas etninio ir kultūrinio paveldo, sudarantis sąlygas visapusiškai tobulėti.

Patvirtinta Strateginio veiklos plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaita bus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Pritarta fotovoltinės elektrinės įrengimui Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijoje

Priėmus šį sprendimą bus sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą projektui „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje“ įgyvendinti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“.

Planuojamas Projekto biudžetas sudaro apie 42 653,00 Eur, iš jų klimato kaitos programos lėšos sudaro apie 23 820,00 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų apie 18 833,00 Eur.

Tikslus Projekto biudžetas paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras.

Planuojamas Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2025 metai.

Nustatytos autobusų maršrutų bilietų kainos ir tarifai

Savivaldybės taryba ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybės ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.

Išnagrinėjus 2022 m. keleivių vežimo sąnaudų, vežėjų gautų pajamų pokyčius, Taryboje priimtas sprendimas nekeisti nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais tarifų ir dydžių.

Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais:

Tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą – 0,10 Eur (be PVM);

Vienkartinio bilieto kaina – 0,64 Eur (be PVM);

Mėnesinio bilieto kaina – 13,76 Eur (be PVM).

Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais:

Tarifas už vieną keleivio vežimo kilometrą – 0,10 Eur (be PVM);

Mažiausia vienkartinio bilieto kaina – 0,64 Eur (be PVM).

Keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, bus toliau taikomos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytos nuolaidos.

Pristatytas jaunimo situacijos tyrimas

Tarybos posėdžio pabaigoje VšĮ Politikos tyrimų ir analizės instituto tyrėjas Nerijus Miginis aptarė Savivaldybėje vykdytą jaunimo situacijos tyrimą, pagal kurį bus rengiamas jaunimo problemų sprendimo planas 2022–2028 m.

Specialistas pažymėjo, kad internetinėje jaunimo apklausoje dalyvavo 459.

Rezultatai atskleidžia, kad jauni žmonės džiaugiasi atsinaujinusiu ir besikeičiančiu miestu, kuris dėl savo geografinės padėties, nedidelių atstumų ir eismo srauto, ikimokyklinio ugdymo paslaugų tampa vis patrauklesne vieta gyventi.

Pagrindinės įvardytos problemos, su kuriomis susiduria mūsų krašto jaunimas – trūkstamos darbo vietos rajone bei jaunų žmonių apgyvendinimas.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top