Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Gegužės mėnesio tarybos posėdis

Į gegužės mėnesio tarybos posėdį susirinko 21 narys. Šį kartą meras su gimtadieniu pasveikino Renoldą Stepanauskaitę-Kubilienę ir savo pavaduotoją Bernardą Marčiukonį.

Sprendimų projektų svarstymas prasidėjo nuo Vilkaviškio pradinės mokyklos, Vaikų ir jaunimo centro, UAB „Kybartų darna“, UAB Vilkaviškio architektūros biuro, UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“, UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ ir UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitų patvirtinimu. Tarybos nariai joms pritarė vienbalsiai.

Devintuoju klausimu taryba nutarė atlikti pakeitimų šių metų pradžioje patvirtintame biudžete. Atsižvelgusi į biudžetinių įstaigų vadovų prašymus Savivaldybės administracija inicijavo pokyčius programų sąmatose. T. y. numatyta perskirstyti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms, Kitos dotacijos funkcijoms skirtus asignavimus bei Socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos Kitos dotacijos funkcijoms išlaidoms skirtus asignavimus, sumažinant darbo užmokesčiui skirtus asignavimus 4,100 tūkst. Eur. Taip pat apskaičiuota sumažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skirtus asignavimus 20,000 tūkst. Eur ir ta pačia suma padidinti Žinių visuomenės plėtros programos Savarankiškosioms funkcijoms finansuoti skirtus asignavimus: 10,000 tūkst. Eur – Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos turtui pirkti skirtus asignavimus (valgyklos įrangai įsigyti) ir 10,000 tūkst. Eur – Sūdavos pagrindinės mokyklos išlaidoms skirtus asignavimus (ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupės patalpų remontui Klausučių skyriuje).

Šio mėnesio taryboje vėl buvo grįžta prie Vilkaviškio viešosios bibliotekos sistemos. Siūlyta iš neseniai patvirtintų 26 filialų palikti 25. Tokių permainų prireikė po to, kai Vilkaviškio rajono Alvito mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorius paprašė atlaisvinti patalpas, kuriose įsikūręs bibliotekos filialas, nes planuojama atidaryti naują ikimokyklinio ugdymo grupę Paežerių skyriuje. Taryba šiam sprendimui pritarė. Tad dabar viešosios bibliotekos sistemoje liko 25 filialai, o naikinamo skyriaus dokumentų fondas ir kompiuterinė įranga bus perskirstyta kitiems rajono filialams.

Vieningai buvo pritarta ir 2023–2025 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai. Jos tikslas – plėtoti organizacines, teisines, ekonomines, technines, socialines ir kitas priemones, padedančias stiprinti visuomenės sveikatą, skatinti bendruomenės dalyvavimą sprendžiant sveikos gyvensenos klausimus. Patvirtinus šį sprendimą programos Tvarkos aprašas pasipildė keliais naujais punktais bei skyriais.

Tarybai svarstant projektą „Vilkaviškio rajono Pajevonio, Girėnų ir Matlaukio kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ paaiškėjo, kad juo siekiama padidinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą. Tiesa, jo įgyvendinimui reikalingas finansavimas, bet savivaldybės indėlis būtų tik apie 20 %. Likusią dalį Savivaldybė gautų iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Susirinkusieji pritarė šiam projektui. Tad planuojama Pajevonio, Girėnų ir Matlaukio kadastrinėse vietovėse rekonstruoti apie 16,5 km ilgio melioracijos griovių ir apie 7 ha plote rekonstruoti drenažą. Darbai būtų įgyvendinami 2022–2024 metais.

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė balandžio 28 d. pateikė pasiūlymą dėl pavadinimo parinkimo gatvei, kuri prasideda Vilkaviškio mieste nuo sankryžos su Taikos gatve ir tęsiasi iki prekybos centro „LIDL“ sklypo. Pasiūlymas buvo apsvarstytas Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos posėdyje. Minėtai gatvei nutarta suteikti Mečislovo Reinio pavadinimą. Taryba tokiam sprendimui taip pat neprieštaravo.

Vienu paskutiniųjų klausimu posėdyje buvo patvirtinta gaisrų prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programa. Ją pristatęs vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris nurodė, kad įgyvendinimui reikės 900 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Paskutinėmis dienomis į tarybos posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas dar vienas papildomas klausimas – dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą. Tiksliau – projektas parengtas atsižvelgiant į steigiamos Žaliosios kaimo bendruomenės „Žalioji ir kaimynai“ gautą prašymą, kuriuo norima įregistruoti buveinę Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate (adresu: Žaliosios g. 8, Žaliosios k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.). Taryba pritarė naujai besikuriančios bendruomenės prašymui ir patalpas suteikė.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top