Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Balandžio mėnesio tarybos posėdis

Šiandien, t. y. balandžio 29 d., įvyko tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 nariai.

Tradiciškai susirinkimas prasidėjo nuo mero sveikinimų jubiliatams. Šį kartą jų buvo net penki. Balandžio mėnesį gimtadienius šventė Kęstas Kružinauskas, Vilija Jakubauskė, Daiva Černiuvienė, Jūratė Drunienė ir Mantas Balčiūnas.

Pirmaisiais klausimais taryba vienbalsiai pritarė švietimo, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų 2021 m. veiklos ataskaitoms. Tai Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, VšĮ Vilkaviškio ligoninės, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro.

Vienu svarbiausių sprendimų šio mėnesio taryboje tapo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero) 2021 m. veiklos ataskaita. Ją pristatydamas meras Algirdas Neiberka pasidžiaugė didėjančiu gyventojų skaičiumi bei augančiu gimstamumu Vilkaviškio r. Tuo pačiu jis išreiškė viltį, kad galbūt tai taps gražia mūsų krašto tendencija.

Meras akcentavo, jog per praėjusius metus daug dėmesio buvo skirta infrastruktūros modernizavimui, paslaugų kokybės gerinimui ir investicinės aplinkos tobulinimui. Jo ir tarybos ataskaitoje pažymėta svarbiausia tarybos ir jos narių darbo statistika, aptarta komitetų, komisijų bei darbo grupių veikla, akcentuoti svarbūs Vilkaviškio r. projektai, priimti sprendimai bei savivaldybės pasiekimai. Meras išskyrė ir reikšmingus savo veiklos atstovaujant Vilkaviškio r. darbus.

Dar vienas nemažai dėmesio sulaukęs sprendimas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus praėjusių metų veiklos ataskaita. Ją pristatęs Vitas Gavėnas išskyrė svarbiausias savivaldybės veiklos gaires. Tai kapitaliniai kelių remontai, daugiabučių renovacija, projektų įgyvendinimas, tarp kurių Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, Kybartų Jaunimo parkas, rekreacinė teritorija prie Šeimenos upės ir kt., ugdymo įstaigų atnaujinimas, jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa bei, žinoma, įvairūs kultūriniai renginiai.

Abu vadovai padėkojo tarybos nariams, Savivaldybės administracijos darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovams, įmonių ir įstaigų darbuotojams bei visiems kitiems, kurie prisideda prie gražesnio gyvenimo Vilkaviškyje kūrimo.

Taryba vienbalsiai patvirtino tiek Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero), tiek administracijos ir Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitas.

14-tu klausimu buvo pateikta Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita. Jai tarybos nariai taip pat pritarė vienbalsiai.

Atliekant švietimo sistemos pertvarkas Vilkaviškio rajone nuspręsta Alvito mokyklą-daugiafunkcį ir Keturvalakių mokyklą-daugiafunkcį centrus prijungti prie Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro. 2021–2022 m. duomenimis, Alvite 1–8 klasėse mokėsi 79 mokiniai, o Keturvalakiuose – 85 mokiniai. Tikimasi, kad po reorganizacijos bus sutaupyta 4,66 etato, t. y. 26 905,4 eurų savivaldybės funkcijoms užtikrinti ir mokymo lėšų.

Tokia pati pertvarka laukia ir Bartninku Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro. Jis bus prijungtas prie Gražiškių gimnazijos ir tai leis sutaupyti 4,75 etato, t. y. 16 0171 eurų savivaldybės funkcijoms užtikrinti ir 6 935 eurų mokymo lėšų.

Projektu „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių reprezentacinių sporto klubų finansavimo 2022 metais“ siekta nustatyti sutartinį sportininkų skaičių, maksimalų sportininko krepšelio dydį ir patvirtinti Kybartų miesto sporto klubui „Sveikata“ ir Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“ skiriamas 2022 m. savivaldybės biudžeto lėšas.

Taryba pritarė, kad Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ iždą papildys 25 000 Eur, o krepšinio komandai „Perlas“ atiteks 55 000 Eur.

Balandžio mėnesio taryba dėmesį skyrė ir viešųjų bibliotekų filialų pertvarkai. Šiuo metu jų sistemoje yra 28. Filialų tinklą rajone veikia daug veiksnių – lokacija (atstumas iki artimiausios bibliotekos), mikrorajono gyventojų skaičius, dokumentų (knygų) bei šiuolaikinių technologijų buvimas ir kt. Siekiant optimizuoti tinklą nutarta uždaryti Alksnėnų, Keturkaimio (esantis Lauckaimio k.) filialus (bibliotekų uždarymas aptartas šių gyvenviečių bendruomenių susirinkimuose), taip sumažinant filialų skaičių iki 26. Tad priimtu sprendimu patvirtintas naujas sąrašas ir išdėstymo schema.

Susirinkimo metu pritarta jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašui. Tai atvers galimybes įvairius projektus finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis. Sprendimo rengėjai pažymėjo, kad remiant jaunimo iniciatyvas ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo problemų sprendimui bei jų aktyvumo didinimui.

Dar viena džiugi žinia jaunimui – patvirtinta 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Ji skirta gyventojams nuo 14 iki 29 m., deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse ar aukštosiose mokyklose. Sprendimo projektu siūlyta darbdaviams, įdarbinusiems jaunuolį vasaros atostogų metu visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuoti iki 350 eurų. Savivaldybė šiai programai pasiruošusi skirti 20 000 Eur. Planuojama, kad pavyks įdarbinti 24–28 jaunuolius.

Posėdžio metu nuspręsta patvirtinti ir atnaujintą VšĮ Vilkaviškio ligoninės valdymo struktūrą. T. y. nuo 2022 m. gegužės 1 d. panaikinamas Akušerijos ginekologijos ir neonatologijos skyrius, o iki šių metų spalio mėnesio, įgyvendinant projektą „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone“, bus atidarytas Geriatrijos dienos stacionaras. Tai turėtų pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir  kokybę mūsų krašte.

Penktadienį posėdžiavusi taryba neprieštaravo ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo konkurso būdu tvarkos bei NVO rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašams. Tai padės užtikrinti NVO, teikiančių prašymus dėl finansavimo arba dalinio projektų finansavimo, teisinį reglamentavimą bei paties finansavimo skaidrumą.

Vienas paskutiniųjų klausimų taryboje – Vilkaviškio r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022–2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimas. Jis sudarytas atsižvelgiant į Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolus bei vadovaujantis tarybos nustatytais Kelių (gatvių) atrankos vertinimo kriterijais. Kadangi taryba sprendimui pritarė, tikimasi, kad  pavyks užtikrinti visų seniūnijų tolygią susisiekimo infrastruktūros plėtrą.

Šį kartą taryboje buvo svarstyti net 45 klausimai. Visiems jiems pritarta balsų dauguma.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top