ADministracija

Lygių galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių užtikrinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Aktuali informacija

Informacija

Teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Tarptautiniai teisės aktai

Scroll to Top Skip to content