Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1405 ,,Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2019–2021 metai.

Planuojamos   teritorijos   adresas  ir   plotas: 1644 ha, Vilkaviškio   miestas ir priemiestinės teritorijos pagal esamo bendrojo plano ribas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

 1. 1.sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius;
 2. 2.nustatyti gyvenamųjų kvartalų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo prioritetus ir kryptis, numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir plėtrai;
 4. numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir išsaugojimą;
 5.   5.sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
 6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 1. nustatyti Vilkaviškio miesto urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 2. patikslinti miesto bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, suskirstant pagal prioritetus;
 3. detalizuoti savivaldybei ar miestui svarbių objektų išdėstymą;
 4. patikslinti planinei miesto struktūrai svarbių gatvių išdėstymą;
 5. detalizuoti galimo aukštybinio užstatymo zonas;
 6. detalizuoti mažmeninės prekybos objektų išdėstymą, nurodant didžiausią mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse;
 7. patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 8. detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 9. numatyti galimas ypatingų inžinerinių statinių (30 m. ir aukštesnių, kuriems aptarnauti reikalingas mažesnis, nei 0,01 ha žemės plotas) statybos vietas;
 10. tobulinti, vystyti ir reglamentuoti istoriškai susiklosčiusios urbanistinės struktūros ir senosios architektūros palikimą;
 11. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, numatant inžinerinių komunikacijų koridorių ribas;
 12. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 13. numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
 14. suformuoti Vilkaviškio miesto teritorijų vystymo koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijų funkcinį zonavimą;
 15. numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų sistemą;
 16. nustatyti visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus M 1:2000;
 17. atlikti bendrojo plano sprendinių pasekmių aplinkai vertinimą;
 18. nustatyti gatvių kategorijas, pažymint jų raudonąsias linijas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): LR Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342)60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

 

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1405

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. B-TS-374

Pasidalinkite

Scroll to Top