Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą planas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-223 ,,Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2019-2020 metai.

Planuojamos teritorijos adresas –teritorija aplink Paežerių ežerą.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

1. numatyti optimalią dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą;

2. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ar valstybinės žemės padalijimą, suformuojant atskirus sklypus;

3. numatyti dviračių takui ir poilsio aikštelėms funkcionuoti reikalingas teritorijas, servitutus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4. esant reikalui rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams;

5. derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir susisiekimo infrastruktūros plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

1. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

2. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

3. numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai funkcionuoti reikalingų statinių išdėstymą;

5. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ir valstybinės žemės padalijimą, parengiant atskirų sklypų suformavimo schemas, nurodant konkrečius plotus ir koordinates;

6. parengti prašymo NŽT paimti žemę visuomenės poreikiams projektą, pagrįstą sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomenės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

7. atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342) 60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

2019 m. spalio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-TS-223

Pasidalinkite

Scroll to Top