Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. rugpjūčio 17 d. potvarkiu Nr. B-MP-87

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-08-27, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-228 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo audito išvados Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Dangira Kučiauskienė,

tel. (8 342) 60 086

2. B-SP-231 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-224 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-246 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

5. B-SP-229 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B-TS-704 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

6. B-SP-248 Dėl mokymo lėšų, skirtų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

7. B-SP-223 Dėl Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

8. B-SP-222 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

9. B-SP-225 Dėl Vilkaviškio r.  Sūdavos pagrindinės mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-460,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

10. B-SP-245 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais patikslinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

11. B-SP-233 Dėl atlyginimo dydžio už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

12. B-SP-226 Dėl Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-458,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

13. B-SP-240 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-353 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė,

tel. (8 342) 60 063

14. B-SP-219 Dėl dienos socialinės globos paslaugos kainos Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15. B-SP-227 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimo Nr. B-TS-64 „Dėl paramos komisijos sudarymo“  1 punkto pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16. B-SP-230 Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Kybartų „Rasos“ mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

17. B-SP-232 Dėl pritarimo teisinės analizės, steigiant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę, rengimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18. B-SP-221 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1163 „Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą“ pripažinimo netekusiu galios Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-250 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto klubo projektui „F.A.N.A.S (fizinis aktyvumas ir neįgalumas – akivaizdžiai suderinama“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-241 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-239 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-237 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kybartų socialinių paslaugų centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-235 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-236 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinei mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-238 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio rajono sporto mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-244 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-242 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-243 Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-251 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-249 Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-234 Dėl valstybės turto panaudos sutarties pratęsimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-247 Dėl pritarimo Laikrodžio bokšto statybai Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

33. B-SP-220 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-680 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

34. B-SP-252 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-36 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

35. B-SP-253 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-38 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top