Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vyko projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios praktikos pristatymo renginys

Lapkričio 24 dieną  Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijoje vyko projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios praktikos pristatymo renginys, kuriame rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai dalinosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti projekto veiklas, kurios gerina mokinių pasiekimus ir pažangą.

Projektą  dvejus metus vykdo Kybartų „Saulės“ progimnazija, pirmus metus Pilviškių „Santakos“, Gražiškių gimnazijos, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Virbalio ir Sūdavos pagrindinės mokyklos, Alvito, Keturvalakių ir Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkciai centrai.

Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktorius  A. Judickas dalinosi progimnazijos veiklos tobulinimo plano rengimo, atitikimo projekto reikalavimams bei įgyvendinimo sėkmės įžvalgomis. Progimnazijos mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokykloje, bendradarbiauja su Alytaus ir Klaipėdos miestų mokyklomis. Vykdomas projektas „kolega-kolegai“, apskrito stalo diskusijose mokytojai mokosi vieni iš kitų. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, skiriamos konsultacinės valandos mokiniams, veikia dienos mokykla. Progimnazijos mokinių tėvai dalyvauja STEP programoje. Atnaujintos progimnazijos poilsio erdvės mokiniams sudarė sąlygas patogiai pailsėti, įkurtoje dailės studijoje mokiniai lavina meninius gebėjimus, kūrybiškumą. Mokinių sukurti darbai puošia progimnazijos erdves. Atnaujintos IKT priemonės, įsigyta nauja skaitmeninė technika.

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorė D. Valiūnienė pristatė  gimnazijos veiklos tobulinimo plano, kurio tikslas – pagerinti 5–10 kl. mokinių pasiekimus, taikant mokinių pažangą skatinančią (įsi)vertinimo sistemą, aktyvinant mokinių mokymąsi inovatyvioje aplinkoje – įgyvendinimo veiklas. Gimnazijos mokytojai tobulino profesines kompetencijas dalyvaudami seminaruose „Vertinimas šiuolaikinėje pamokoje“, „Ilgalaikių planų rengimas“, mokymuose „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje“  bei stebėdami ne mažiau kaip 4 kolegų pamokas per mokslo metus. Gimnazijoje naujai įrengta 25 darbo vietų klasė-laboratorija, kurioje pamokose naudojama įranga ne tik skatina mokinių kūrybiškumą, bet ir gerėja mokinių pasiekimai – daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, darančių pažangą, skaičius. (2019-2020 m. m. buvo 55,6 proc. 2020-2021 m. m. –  68,4 proc).  I gimn. kl. mokinys M. Draugelis tapo vienu iš dviejų prizininkų Europos regione 15–18 metų amžiaus grupėje „Micro:bit Educational Foundation“ ir jų parnerių  Britų tarybos (British Council) ir Didžiausios pasaulio pamokos (World’s Largest Lesson) organizuojamame pasauliniame micro:bit iššūkyje. Mokinio sukurtas „bit:TAROMATAS“, laimėjo dvi trečias vietas respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Įsigytos skaitmeninės priemonės pagerino nuotolinių pamokų kokybę, leido informaciją mokiniams perteikti vaizdžiau ir suprantamiau (nuotolinio ugdymo įgyvendinimo kokybė mokinių įvertinta 3,3 (vertinant balais nuo 1 iki 5). 55 vnt. naujų „sėdukų“ leido mokiniams patogiai jaustis pamokose, kurios vyko kitose erdvėse. Įrengti gimnazijoje 5 „Tylos kampeliai“ suteikia galimybę mokiniams ruošti namų darbus, mokytis laisvų pamokų metu.

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos pavaduotoja ugdymui D. Aleksienė dalinosi apie gimnazijos veiklos tobulinimo plano, kurio tikslas – padidinti 5-8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičių, vykdytas priemones. Gimnazijos mokytojai tobulino asmenines ir dalykines kompetencijas dalyvaudami mokymuose, virtualioje stažuotėje Dubysos Aukštupio mokykloje. Stiprinant 5-8 klasių mokinių skaitymo ir rašymo kompetencijas gimnazijos biblioteka vykdo projektą „Augu skaitydamas“, įrengta „tylioji“ skaitykla. Ieškant glaudesnio bendradarbiavimo su mokinių tėvais parengta 116 ūgties dienoraščių, įvyko 298 trišaliai pokalbiai, per vienerius metus nuo 44 proc. iki 79,9 proc. padaugėjo tėvų, besinaudojančių e. dienynu.

Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Vitkovskaja pristatė, kokios vykdytos priemonės mokykloje, įgyvendinant  mokyklos veiklos tobulinimo planą, kurio tikslas –  siekti mokinių asmeninės ūgties, kuriant mokymąsi skatinantį ugdymo(si) procesą ir aplinkas. Mokykloje taikomos inovatyvios ugdymo praktikos – pamokos vyksta 3D klasėje, pamokose mokytojams padeda robotukas, mokytojai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir stažuotėse.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė G. Naujokienė pristatė, kokios vykdytos priemonės mokykloje, įgyvendinant  mokyklos veiklos tobulinimo planą, kurio tikslas –  užtikrinti 5-8 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos augimą, gerinant ugdymo proceso organizavimo kokybę, orientuojantis į mokinių,  mokytojų, tėvų bendradarbiavimą. Progimnazijoje pradinių klasių mokiniams pamokose teikiama individualizuota, personalizuota  pagalba – įdarbinti trys mokytojo padėjėjai, visi mokiniai turi prieigą naudotis elektroninėmis užduotimis pagal skirtingus poreikius, mokytojams sudaryta galimybė gauti mokytojo mentoriaus pagalbą.  Mokytojai kryptingai tobulina dalykines kompetencijas dėl skaitymo strategijų taikymo, mokiniai dalyvauja „Ąžuolo“ skaitymo projekte, kūrybinėse dirbtuvėse „Skaitau su tėčiu, seneliu“, tobulina komunikavimo kompetenciją lituanistinio neformaliojo ugdymo veiklose. Mokinių tėvai, dalyvaudami mokymuose „Kaip padėti vaikui mokytis?“ taip pat padeda progimnazijai siekti projekto pagrindinio tikslo.

Progimnazijoje parengtas Skaitymo gebėjimo požymių aprašas, pagerėjo mokymosi mokytis, komunikavimo kompetencijų raiška, didėjo atskirų dalykų mokinių asmeninė pažanga, pagerėjo lietuvių kalbos ir literatūros pažanga, gerėjo rodikliai, rodantys mokinių asmenybės brandą, sustiprėjo mokytojų bendradarbiavimas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top