Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams atlikti 2020 metais

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos (toliau – Programa) darbdavių atrankos konkursą laikino pobūdžio darbams atlikti 2020 metais.

Reikalavimai paraiškai ir paraiškų pateikimo terminai

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti užpildytą nustatytos formos paraišką.  Vokai su paraiškomis priimami nuo 2020 m. kovo 20 d. 08.00 val. iki 2020 m. balandžio 17 d. 15.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, III aukštas, 304 kab.). Dėl COVID-19 plitimo grėsmės laikinai, karantino laikotarpiu, paraiškas  galima  teikti elektroniniu paštu – jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Darbdavys kartu su paraiška privalo pateikti lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelę ir dalyvavimo įgyvendinant užimtumo didinimo programą deklaraciją.

Darbdavys konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir darbdavių lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų darbdavio iniciatyva.

Reikalavimai darbdaviams

Programoje gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėjas yra valstybė ar Savivaldybė.

Prioritetas teikiamas darbdaviams, kurie įsipareigoja po Programos įgyvendinimo asmenis įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Informacija apie programoje dalyvausiančius asmenis, laikinuosius darbus ir jų trukmę

Programa skirta Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytoms asmenų grupėms. Planuojama įdarbinti ne mažiau  kaip 43 darbo ieškančius Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus:

Bartininkų sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Gižų sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Gražiškių sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Keturvalakių sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Kybartų sen.-  ne mažiau 4 asmenys;

Klausučių sen.- ne mažiau 4 asmenys;

Pajevonio sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Pilviškių sen. – ne mažiau 4 asmenys;

Šeimenos sen. – ne mažiau 6 asmenys;

Vilkaviškio m. sen. –  ne mažiau 11 asmenų;

Virbalio sen. – ne mažiau 2 asmenys;

Vištyčio sen. – ne mažiau 2 asmenys.

Vieno asmens laikinųjų darbų trukmė negali būti mažesnė kaip 2 mėnesiai ir didesnė kaip 6 mėnesiai, planuojama vieno asmens vidutinė laikinųjų darbų trukmė – 4  mėnesiai.

Programos trukmė iki 2020 metų gruodžio 15 dienos.

Įgyvendinant Programą organizuojami laikinieji darbai:

–  valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, kt.);

– gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomenės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;

–  valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

– istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

– sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

– smulkūs remonto pagalbiniai darbai.

Programos finansavimas ir tinkamos finansuoti išlaidos

Programai skirta  lėšų suma – 121,9 tūkst. Eur. Vidutiniškai vienam asmeniui, dirbančiam laikinuosius darbus, per mėnesį planuojama skirti iki 707,00 Eur (680,00 Eur darbo užmokesčiui ir 27,00 Eur.

Iš Programos lėšų gali būti finansuojamos šios laikinųjų darbų išlaidos:

  • darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį arba minimalią mėnesinę algą;
  • draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, apskaičiuotų nuo darbo užmokesčio;
  • piniginės kompensacijos už išmokėtą laikinuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą;
  • kitos, su laikinųjų darbų atlikimu susijusios, išlaidos (bedarbių pavėžėjimo į darbo vietą; laikinuosius darbus dirbančių asmenų aprūpinimo darbo priemonėmis; nedarbingumo pašalpų, iš Darbdavio lėšų mokamų įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos;
  • visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose (pagal pateiktus šias išlaidas pateisinančius dokumentus); kitos su šia Programa susijusios administravimo išlaidos (kanceliarinės prekės ir pan)). Šioms išlaidoms galima skirti ne daugiau kaip 4 proc. nuo Programai skiriamų lėšų.

Informacija apie kontaktinį asmenį

Informaciją dėl Programos darbų įgyvendinimo sąlygų bei paraiškų pildymo teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. 8 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt.

Teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis, norint dalyvauti Programoje:

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/efd327a15e5711eaac56f6e40072e018?jfwid=i0s9czt9r

Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo nuostatai: http://publikuojamidokumentai.vilkaviskis.lt/download.aspx?id=1018283409

Dokumentų formos:

Paraiškos forma

Lėšų poreikio užimtumo didinimo programai įgyvendinti apskaičiavimo lentelė

Deklaracija

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top