Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio rajono savivaldybė tarp Lygių galimybių lyderių

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje yra ugdomas platesnis žmogaus teisių suvokimas, pagarba įvairovei ir nepakantumas diskriminacijai dėl lyties, kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitų tapatybės bruožų.

Siekdama būti lygias galimybes skatinančia darboviete, Savivaldybė yra patvirtinusi ir šiuo metu įgyvendina vidinę strategiją – „Lygių galimybių politiką“. 2021–2022 metų veiksmų plane yra numačiusi priemones, skirtas vyrų ir moterų lygybės principams užtikrinti bei darbo sąlygų kokybės gerinimui Savivaldybės administracijoje.

Darbovietėje įgyvendinamos lygias galimybes skatinančios iniciatyvos:

  • užtikrinamos lanksčios darbo sąlygos visiems darbuotojams. Derinantiems darbą ir asmeninį gyvenimą yra suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu;
  • vykdomi valstybės tarnautojų adaptacijos procesai. Jie ne trumpesni nei mėnuo ir skirti priimtiems (-oms), perkeltiems (-oms) ar sugrįžusiems (-oms) į pareigas valstybės tarnautojams (-oms). Visos adaptacijos metu darbuotoją informuoja, konsultuoja ir veiklą koordinuoja adaptacijos dalyvio (-ės) vadovas (-ė) ar administracijos direktorius (-ė).

2022 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija surinko trejus Lygių galimybių sparnus: https://www.lygybesplanai.lt/prisijungusios-organizacijos/

Trejus sparnus ji gavo už minėtą Lygių galimybių planą, kuriame taip pat yra numatytos lygias galimybes skatinančios priemonės, už skaidrią ir viešai prieinamą darbo užmokesčio sistemą, darbuotojoms (-ams) bei vadovams (-ėms) įtraukias lygių galimybių įgyvendinimo iniciatyvas.

Dar 2021 metais buvo įdiegta anoniminių pranešimų skiltis apie diskriminacijos ir priekabiavimo atvejus. Visa informacija yra lengvai prieinama Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Užtikrinamas nešališkas skundų nagrinėjimo mechanizmas, laikantis konfidencialumo ir anonimiškumo. Visi Savivaldybės administracijos darbuotojai  yra susipažinę su Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, rengiant teisės aktus, juo yra remiamasi. Taip pat Savivaldybės administracija yra paskyrusi už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingą asmenį.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija yra įtraukusi nediskriminavimo ir lygių galimybių principus į savo vidines procedūras, tokias kaip: administracijos vidaus tvarkos taisykles, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo prevencijos taisykles, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisykles.

Vadovai (-ės) bei darbuotojos (-ai) nuolat gilina savo sąmoningumą lygių galimybių tema dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose bei konferencijose tokiomis temomis kaip: mobingas, kova su smurtu lyties pagrindu, prekyba žmonėmis, lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimo sritį ir pan.

 

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top