Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija padės tėvams organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus bus galima ugdyti šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Apraše reglamentuotas prašymų pateikimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaikų kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimas, mokymosi sutarties sudarymas ir nutraukimas, mokinių konsultavimas, aprūpinimas mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, jų socializacijos poreikio užtikrinimo periodinis vertinimas.

Aprašą žr. čia: UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. B-ĮV-537 patvirtinta mokykla – Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, padedanti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies, pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo programas.

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.

Mokyklos vadovui kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

  1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) klausimynas tėvams ir vaikui (Aprašo 1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita, parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  5. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus arba Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio rajone informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos

(dėl informacijos kreiptis: el. p. Marijampoles.apskritis@vaikoteises.lt, tel. 8 686 07 241 arba el. p. rasa.blazaitiene@vaikoteises.lt, mob. tel. 8 611 09 082);

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad:

6.1. nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui

(dėl informacijos kreiptis: el. p. rita.viktoraviciene@vilkaviskis.lt, tel. (8 342) 60 053, mob. tel. 8 620 63 853);

6.2. ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos

(dėl informacijos kreiptis: el. p. gintare.bagvilaite@vilkaviskis.lt, tel. (8 342) 60 096).

 

Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą ugdymo įstaiga, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygį.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija.

(dėl informacijos kreiptis: el. p. direktorius@pilviskiai.lm.lt, tel. (8 342) 67 792)

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Ingrida Meseckienė

Pasidalinkite

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Kitos naujienos

Scroll to Top