Aktualijos

Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai. Savivaldybė su akredituotais paslaugų teikėjais pasirašys finansavimo sutartis, paslaugos teikėjams nereikės kasmet teikti projektų finansavimui gauti.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms teikti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje:

Patalpoms Personalui
·   turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;

·   patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;

·   turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

 

Paslaugas teikiantys specialistai:

1.    socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;

2.    individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo  19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;

3.    kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą; įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį).

 Prašymų ir dokumentų pateikimas.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir šiuos dokumentus:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);
 4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
 5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
 6. įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
 7. įstaigos, kuri teiks akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami:

 • vienu elektroniniu laišku adresu rupyba@vilkaviskis.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis.

Prašymai priimami iki 2022 m. lapkričio 11 d.

Papildomą informaciją dėl įstaigų, teiksiančių socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, akreditavimo, teikia
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė (tel. (8 342) 60097, el. p. raimonda.skripkiuniene@vilkaviskis.lt).

PRIDEDAMA:

Prašymo forma

Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

Socialinių paslaugų katalogas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/NbdwFQCbAt )

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr)

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr)

Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d0b1250511f11ec862fdcbc8b3e3e05/asr)

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top