Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro (P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis, įstaigos kodas 185332788) direktoriaus pareigoms užimti.

Pastovioji darbo užmokesčio dalis – 3131 Eur.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Atrankoje taikomas vertinimo metodas – interviu.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užpildytą Pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);
 6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 5 priedą);
 7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą papildomai pateikti prašomo dokumento (-ų) kopiją (-as).

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

Nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;817430.html

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/009198a18a5011eaa51db668f0092944/asr

Pasidalinkite

Scroll to Top