Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų Darna“ direktoriaus pareigoms užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų Darna“ (J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai, Vilkaviškio r. sav., įstaigos kodas 185179431) direktoriaus pareigoms užimti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,00 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 3. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. per pastaruosius 3 metus neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 5. turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas;
 6. išmanyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius bendrovės veiklą, veiklos organizavimo bei veikimo principus;
 7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijos ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir pan.);
 8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą);
 5. savo, kaip įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

Nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/uzdarosios-akcines-bendroves-kybartu-darna-direktorius-pareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-1100-322;709460.html

 

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Pasidalinkite

Scroll to Top