Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Kybartų seniūnijoje pareigoms užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įstaigos kodas 188774441) skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Kybartų seniūnijoje pareigoms užimti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,8 iki 8,19 bazinio dydžio. Darbo vieta – Kybartai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.
  2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
  3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriais skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
  4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą).

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami iki 2023 m. kovo 9 d. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Nuoroda į konkurso aprašymą: https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-socialinio-darbo-organizatorius-kybartu-seniunijoje-322;860440.html

Išsamesnę informacija apie konkursą teikia Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

Pasidalinkite

Scroll to Top