Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įstaigos kodas 188774441) skelbia konkursą Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,2 bazinio dydžio. Terminuota darbo sutartis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
  3. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriais skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
  4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą).

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

Nuoroda į konkurso aprašymą: https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-strateginio-planavimo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;726030.html

Pridedama:

Pareigybės aprašymas

Pasidalinkite

Scroll to Top