Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo konkursą

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-206 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašą (toliau – Aprašą), kviečia verslo subjektus teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Paraiškos priimamos pagal šiuo Aprašo punktus: 14.1. Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta, 14.7. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas, 14.8 Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia finansavimo formos.

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 17:00 val.

Pareiškėjai, norintys gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, Komisijai turi pateikti:

Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta:

1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

2. darbo sutarties su darbuotoju kopija, kad Pareiškėjas, įsigydamas įrangą, sukūrė ir naują darbo vietą;

3. įsteigtoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą;

4. dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Vilkaviškio rajone registruoti asmenys;

5. Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių;

6. ilgalaikio materialaus turto apskaitos korteles ar kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigytas materialus turtas yra ilgalaikis;

7. maksimalios atkuriamosios vertės draudimą.

SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas:

1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

2. projekto finansavimo (paramos) sutarties, pasirašytos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos, kopija.

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia:

1. užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);

2. techninė dokumentacijos kopija (jei taikoma);

3. turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma).

 

Paraiškos pristatomos į Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrių 230 ir 223 kab.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti spausdintine forma, pildomi lietuvių kalba, sunumeruoti ir susegti į bylą.

Paraiškas vertina Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. (8 342) 60199. el. p. jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt  ir  Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Bačinskienė, tel.  (8 342) 60074, el. p. juste.bacinskiene@vilkaviskis.lt

 

PRIDEDAMA:

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašas;
  2. paraiška gauti finansinę paramą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos.

Pasidalinkite

Scroll to Top