Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ vadovo pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 8,00)

Vilkaviškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“  (Vienybės g. 63A, Vilkaviškis, įstaigos kodas 305592683) vadovo pareigoms užimti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,00 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą viešojo administravimo, kultūros ar sporto srityje;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

 1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;
 3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. savo, kaip Įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą;
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 5. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo, 1 priedą).

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Nuoroda į skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-vilkaviskio-sporto-ir-pramogu-centras-vadovas-322;660810.html

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

Informacija apie konkursą teikiama tel. (8 342) 60 067, el. p. ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt.

Pridedama:

Pasidalinkite

Scroll to Top