Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Rengiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad rengiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr.B-TS-245 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimas. Plano rengimo pagrindas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1405 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr.B-ĮV-374 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“. Susipažinti su bendrojo plano keitimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-39-19-251.

Teritorijų planavimo lygmuo vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų kvartalų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo prioritetus ir kryptis, numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir plėtrai; numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir išsaugojimą; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

Nustatyti Vilkaviškio miesto urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; patikslinti miesto bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, suskirstant pagal prioritetus; detalizuoti savivaldybei ar miestui svarbių objektų išdėstymą; patikslinti planinei miesto struktūrai svarbių gatvių išdėstymą; detalizuoti galimo aukštybinio užstatymo zonas; detalizuoti mažmeninės prekybos objektų išdėstymą, nurodant didžiausią mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse; patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis; detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti galimas ypatingų inžinerinių statinių (30 m. ir aukštesnių, kuriems aptarnauti reikalingas mažesnis nei 0,01 ha  žemės plotas) statybos vietas; tobulinti, vystyti ir reglamentuoti istoriškai susiklosčiusios urbanistinės struktūros ir senosios architektūros palikimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, numatant inžinerinių komunikacinių koridorių ribas;          numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai; suformuoti Vilkaviškio miesto teritorijų vystymo koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijų funkcinį zonavimą; numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų sistemą; nustatyti visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus M 1:2000; atlikti bendrojo plano sprendinių pasekmių aplinkai vertinimą; nustatyti gatvių kategorijas, pažymint jų raudonąsias linijas.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.: ((8 342) 60 062, faksas: (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainės adresas: www.vilkaviskis.lt. Informaciją apie bendrąjį planą teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė – Vita Valaitienė, tel. +370 342 60 197, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Bendrojo plano keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Planavimo procesas ir etapai: bendrojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: Neatliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Apie SPAV procedūras informacija bus teikiama papildomai.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasidalinkite

Scroll to Top