Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Pranešimas apie sprendimą atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimą

Informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl savivaldybės lygmens planavimo dokumento – Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano – strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV).

Planavimo organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis tel. (8 342) 60 062, faksas (8 342) 60 066, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Teritorijų planavimo dokumentas – Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planas.

Plano ir SPAV atrankos dokumento rengėja – UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel. (8 5) 2733385, el. paštas daugela@daugela.lt, adresas internete www.daugela.lt

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, TPD numeris: S-RJ-39-19-530.

Plano tikslai: nustatyti vėjo jėgainių statybos plėtros prioritetines kryptis; numatyti motyvuotai pagrįstas infrastruktūros teritorijas, sudarančias sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui, atkūrimui ir plėtrai; išanalizuoti vėjo jėgainių statybos galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bei numatyti kompensacines priemones jai sumažinti; rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijos iki galimų pajungimo vietų; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijose sąlygų, nustatyti objektų SAZ.

Plano uždaviniai: numatyti inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ar teritorijas; numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas; numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti vėjo jėgainių infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą; atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui;

Planavimo organizatoriaus – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B-ĮV-476 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas, kad bus atliekamas Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

SPAV atlikimo motyvai – SPAV atrankos dokumente pateikti plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo rezultatai ir SPAV subjektų išvados dėl SPAV atrankos dokumento. Išsamiai susipažinti su motyvais ir dokumentais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, galima Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.: 60197 .

Skelbiame planavimo organizatoriaus sprendimą (įsakymą) dėl SPAV atlikimo ir SPAV subjektų išvadų vertinimo pažymąInformuojame, kad SPAV atrankos dokumentas skelbiamas TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD numeris: S-RJ-39-19-530, rengimo etapo dokumentų skiltyje).

PRIDEDAMA:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. B-ĮV-476 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“

SPAV subjektų išvadų vertinimo pažyma

Pasidalinkite

Scroll to Top