Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiame susipažinti su parengta infrastruktūros plėtros įmokos skaičiavimo metodika savivaldybės teritorijoje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pateikia visuomenės susipažinimui parengtą infrastruktūros plėtros įmokos skaičiavimo metodiką savivaldybės teritorijoje. Racionalias pastabas bei pasiūlymus pateikti el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt iki gegužės 18 dienos.

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, kuriame savivaldybės įpareigojamos pasitvirtinti infrastruktūros plėtros tarifus, pagal kuriuos būtų apskaičiuojama infrastruktūros plėtros įmoka pagal statinio bendrąjį plotą ar rekonstruojamo statinio ploto padidėjimą, taip pat inžinerinio statinio užimamą plotą, padauginus iš savivaldybės tarybos patvirtinto įmokos tarifo (T). Infrastruktūros įmoka bus mokama iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Rajono teritoriją suskirstėme į 10 tarifų teritorijų pagal infrastruktūros išsivystymo lygį ir jos yra pateikiamos schemoje. Pagal bendrųjų planų sprendinius, ir teritorijų paskirtis, urbanizuotų, urbanizuojamų teritorijų išvystymo galimybes ir atsižvelgiant į aplinkos ministro patvirtintą Metodiką, pateikiami diferenciavimo koeficientai (D), kuriais numatomas tarifų mažinimas ar didinimas pagal statinių naudojimo paskirtį.

Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (T) dydis (Eur/m2), skirtas apskaičiuoti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką. Įmokos tarifas socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje lygus 0.

Įmokos tarifas inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai (Eur/m2) yra apskaičiuojamas pagal formulę:

T=Į x D

Kur:

Į − įkainis, pasirenkamas iš Įkainių nustatymo schemos, pagal Funkcinės zonos numerį (Eur);

D − diferencijavimo koeficientas pagal statinio tipą.

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos Funkcinės zonos pagal infrastruktūros išsivystymo lygį ir įkainius (Į) pagal Įkainių nustatymo schemą (1 priedas):

1 tarifo teritorija − 5 Eur;

2 tarifo teritorija − 10 Eur;

3 tarifo teritorija − 15 Eur;

4 tarifo teritorija − 10 Eur;

5 tarifo teritorija − 20 Eur;

6 tarifo teritorija − 15 Eur;

7 tarifo teritorija − 3 Eur;

8 tarifo teritorija – 7 Eur;

9 tarifo teritorija − 15 Eur

10 tarifo teritorija (Likusios teritorijos) − 25 Eur.

Diferencijavimo koeficientai pagal Statinio tipus (D), kurių kiekvienas apimtų žemiau išvardintas pastatų paskirtis pagal vyraujančią pastato paskirtį:

 1. Gyvenamieji pastatai:

gyvenamosios paskirties vienbučiai ir dvibučiai pastatai − 1;

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai − 1;

gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai − 1;

 1. Negyvenamieji pastatai:

viešbučių paskirties pastatai − 1;

administracinės paskirties pastatai − 2;

prekybos paskirties pastatai − 2;

paslaugų paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai − 1;

paslaugų paskirties pastatai (autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai) − 2

maitinimo paskirties pastatai − 0,5;

poilsio paskirties pastatai − 1;

 1. Negyvenamieji pastatai (gamybos/pramonės/kitos):

transporto paskirties pastatai − 1;

garažų paskirties pastatai − 1;

gamybos, pramonės paskirties pastatai − 1;

sandėliavimo paskirties pastatai − 1;

pagalbinio ūkio paskirties pastatai − 0,5;

kitos (fermų) paskirties pastatai − 0,25;

kitos (ūkio) paskirties pastatai − 0,5;

kitos (šiltnamių) paskirties pastatai  −0,25;

kiti (sodų) paskirties pastatai − 1;

kitos paskirties pastatai − 2.

 1. Visuomeninės paskirties pastatai:

kultūros paskirties pastatai − 0,5;

mokslo paskirties pastatai − 0,5;

gydymo paskirties pastatai − 0,5;

sporto paskirties pastatai − 0,5;

religinės paskirties pastatai − 0,5;

specialiosios paskirties pastatai − 0,5.

 1. Inžinerinė infrastruktūra:

inžinerinės infrastruktūros statiniai − 0,5;

susisiekimo komunikacijų statiniai − 0,5.

Nuoroda į schemą:

https://drive.google.com/file/d/1RyzBkFqxqmiH6F0MEkmEbEM6GbIHTFDM/view?usp=sharing

Kriterijai, pagal kuriuos, tenkinant bent vieną iš kriterijų, nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis yra nemokama:

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme numatytais atvejais;
 2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo statinys, nurodytas Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą I grupės nesudėtingo statinio sąvoką (sampratą ir rodiklius);
 3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas investuoja į Savivaldybėje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą. Nemokama įmokos dalis yra nustatoma pagal Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo patirtas nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo projektavimo, įrengimo ar statybos išlaidas, kurių dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;
 4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, sodininkų bendrijų teritorijose statantis ar rekonstruojantis vieną sodo namą ar jo priklausinius. Ši nuostata netaikoma statant arba rekonstruojant gyvenamosios paskirties pastatus;
 5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, žemės ūkio teritorijose (pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius neurbanizuojamose teritorijose) statantis pastatus Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. Ši nuostata netaikoma statant arba rekonstruojant gyvenamosios paskirties pastatus;
 6. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas Vilkaviškio savivaldybės teritorijoje projektuoja, įrengia ar pastato savivaldybės infrastruktūrą, skirtą atsinaujinančių išteklių energijos gavybai ir (ar) kitą savivaldybės infrastruktūrą, tame tarpe taip, kaip ji suprantama Europos Sąjungos žaliosios infrastruktūros strategijoje. Nemokama įmokos dalis yra nustatoma pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo suprojektuotos, įrengtos ar pastatytos savivaldybės infrastruktūros, skirtos atsinaujinančių išteklių energijos gavybai ir (ar) kitos savivaldybės infrastruktūros, tame tarpe taip, kaip ji suprantama Europos Sąjungos žaliosios infrastruktūros strategijoje, įmokos mokėtojo patirtas projektavimo, įrengimo ar statybos išlaidas, kurių dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintame Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;
 7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas iki šio sprendimo yra pateikęs prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

Kriterijai, pagal kuriuos, tenkinant bent vieną iš kriterijų, nustatoma, kada Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis:

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme numatytais atvejais;
 2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas, pateikdamas prašymą apskaičiuoti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui nurodo, kad pageidauja Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką mokėti dalimis ir, per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo dienos, pateikia Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui banko ar draudimo kompanijos garantiją arba laidavimo raštą, kuriuo būtų užtikrinamas apskaičiuotos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos sumokėjimas visa savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos suma.
 3. Kai Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis, ji turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo dienos) ir ne vėliau kaip per 3 (trejus) metus nuo pirmojo Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus administracinio akto, kuriuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui suteikiama teisė Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką mokėti dalimis, priėmimo dienos.
 4. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).
 5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka (jos dalis) pagal šio sprendimo 1 punkte išvardytus kriterijus nemokama tik dėl jų priėmus atskirą Savivaldybės tarybos sprendimą, Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, išskyrus, kai Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais. Šiais įstatyme numatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nemokėjimo nėra priimamas. Savivaldybės taryba šiuo sprendimu nenustato kitų nei Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme numatytų atvejų, kai Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama.

Planuojama 10 metų laikotarpiui                                                                                                                                                           

Tarifas Planuojamas Kaina už m2, eur Infrastruktūros plėtros poreikis (vandens ar nuotekų, ar kelių), km Infrastruktūros plėtrai reikalingos lėšos, eur Planuojamos lėšos iš įmokų, eur Balansas Pastabos
n.ū. skaičius, vnt. sklypo dydis, a pastato (ų) dydis, m2
1 tarifas 377 15 120 5 9 4.050.000 226.200 -3.823.800 Planuojama, kad gali susitankinti 5 proc. nuo visos teritorijos
2 tarifas 342 15 120 10 69 31.050.000 410.400 -3.0639.600
3 tarifas 255 15 120 15 15 6.750.000 459.000 -6.291.000
4 tarifas 17 15 120 10 1 450.000 20.400 -429.600 Planuojama, kad gali susitankinti 70 proc. nuo visos teritorijos
5 tarifas 404 15 120 20 37 16.650.000 969.600 -15.680.400 Naujos plėtros teritorijos
6 tarifas 833 6 120 15 1,6 (pagal GVTNT SP) 720.000 1.499.400 779.400 Planuojama, kad gali susitankinti 50 proc. nuo visos teritorijos
7 tarifas 8800 3 26.400 26.400 Planuojama, kad pastatai gali sudaryti 10 proc. nuo visos teritorijos
8 tarifas 10200 7 2,2 990.000 71.400 -918.600 Planuojama, kad pastatai gali sudaryti 30 proc. nuo visos teritorijos
9 tarifas 153400 15 20,4 9.180.000 2.301.000 -6.879.000 Planuojama, kad pastatai gali sudaryti 10 proc. nuo visos teritorijos
10 tarifas 200 15 120 25 600.000 +600.000 Per 12 metų rajone išduota 950 leidimų statybai, todėl planuojama, kad gali būti išduota apie 200 leidimų

 

Pasidalinkite

Scroll to Top