Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAS

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8 342) 60 064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. B-TS-115 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2019–2020 metai.

Planuojamos teritorijos adresas – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

 1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat paviršinių) tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, siekiant, kad ne mažiau kaip 95 procentai Savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;
 2. numatyti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams reikalingas infrastruktūros teritorijas, nurodant jų plotus ir ribas;
 3. nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas;
 4. nustatyti vandenviečių ir kitų infrastruktūros objektų apsaugos zonas.

Planavimo uždaviniai:

 1. numatyti motyvuotai pagrįstas prioritetines geriamojo vandens ir buitinių bei paviršinių nuotekų (toliau – nuotekos) sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, ir infrastruktūros plėtros kryptis;
 2. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas ar sanitarines apsaugos zonas;
 3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 4. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir informuoti gretimų žemės sklypų savininkus apie taikytinas ar panaikintas žemės naudojimo sąlygas;
 5. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 6. nustatyti ekonomiškai pagrįstų aglomeracijų, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas, esant reikalui, numatant alternatyvas;
 7. įsteigti ir įregistruoti vandenviečių bei nuotekų valymo įrenginių apsaugos zonas ar sanitarines apsaugos zonas;
 8. atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui;
 9. aprobuoti ir įregistruoti vandens išteklius įstatymų nustatyta tvarka.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos, kadangi planuojama ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede nurodytų veiklų, kurioms turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, rūšių sąrašą.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neatliekamas.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2014-11-08) ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342) 60197; (8 342) 60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt,  www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

 

Pridedama:

 

Pasidalinkite

Scroll to Top