Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1206,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2020-2022 metai.

Planuojamos   teritorijos   adresas  ir   plotas: Vilkaviškio   rajono savivaldybės teritorija- plotas apie 1258 km2.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Bendrasis planas koreguojamas nekeičiant galiojančio Bendrojo plano sprendinių esmės. Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, nekeičiantis planuojamos teritorijos koncepcijos bei funkcinio vystymo krypčių, teritorijos naudojimo bei apsaugos principų bei Bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinamų Bendrajam planui priskirtų tikslų ir uždavinių.

Bendrojo plano koregavimo tikslai:

 1.   išanalizavus visuomenės (ar atskirų piliečių) poreikį, pakoreguoti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų užstatymo zonas, numatyti reglamentus;
 2. įtraukti į bendrąjį planą patvirtintų specialiųjų planų sprendinius;
 3. numatyti teritorijas atsinaujinančių išteklių-saulės elektrinių statybai;
 4. išnagrinėti pramonės vystymosi galimybes savivaldybės teritorijoje;
 5. numatyti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo prioritetines teritorijas, inžinerinių komunikacijų koridorius, infrastruktūros vystymo etapus, kartu pateikiant jų projektavimui, ir įrengimui (ar statybai) reikalingą preliminarų lėšų poreikį;
 6. numatyti priemones švarios, darnios ir tvarios aplinkos infrastruktūros kūrimui.

Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:

 1. koreguoti ir papildyti bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant į pasikeitusius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 2. nustatyti įstatymais pagrįstus privalomuosius koreguojamų teritorijų naudojimo reglamentus;
 3. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą;
 4. tyrimai ir galimybių studijos neatliekami;
 5. SPAV atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 6. teritorijos vystymo koncepcijos rengimas nebus atliekamas;
 7. nustatomas ne trumpesnis kaip 10 metų planuojamas laikotarpis.

Bendrojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342)60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pasidalinkite

Scroll to Top