Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimo planas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. B-ĮV-852 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano koregavimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2023–2024 metai.

Planuojamos  teritorijos  adresas – Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų, Pilviškių miestelio, paežerių kaimo Šeimenos seniūnijoje, teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

 1. atnaujinti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones;
 2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 3. atnaujinti reglamentuojamus aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
 4. atnaujinti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą;
 5. nustatyti šilumos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas bei specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir Nekilnojamojo turto tvarkytojui pateikti pranešimus kartu su jų erdviniais duomenimis.

Planavimo uždaviniai:

 1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 2. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir žemės plotus visuomenės poreikiams paimti;
 4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
 6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;
 7. nustatyti šilumos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas bei specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir Nekilnojamojo turto tvarkytojui pateikti pranešimus kartu su jų erdviniais duomenimis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neatliekamas.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-07-14) ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342)60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.ltwww.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pasidalinkite

Scroll to Top