Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių Išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, planas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. B-TS-209 ,,Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2019-2020 metai.

Planuojamos   teritorijos   adresas – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

1. nustatyti vėjo jėgainių statybos plėtros prioritetines kryptis;

2. numatyti motyvuotai pagrįstas infrastruktūros teritorijas, sudarančias sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui, atkūrimui ir plėtrai;

3. išanalizuoti vėjo jėgainių statybos galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bei numatyti kompensacines priemones jai sumažinti;

4. rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijos iki galimų pajungimo vietų.

5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;

6. derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijose sąlygų, nustatyti objektų SAZ.

Planavimo uždaviniai:

1. numatyti inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ar teritorijas;

2. numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas;

3. numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4. numatyti vėjo jėgainių infrastruktūros statinių išdėstymą;

5. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;

6. atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui;

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros atliekamos.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: atliekamas.

Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo ( elektros, dujų, ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2015-12-30) ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342)60203, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt,  www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pasidalinkite

Scroll to Top